Khối lượng: 4(3-1-1-8) Lý thuyết:45 tiết Bài tập: 15 tiết Thực hành: 5 bài (x 3 tiết)

Mục tiêu: Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức về CNTT cơ bản (theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT về quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT) bao gồm những hiểu biết về cách biểu diễn và xử lý thông tin trong máy tính điện tử, về nguyên lý hoạt động của hệ thống máy tính, gồm phần cứng máy tính, hệ điều hành, mạng internet, các phần mềm tiện ích cũng như cung cấp một số kỹ năng sử dụng các phần mềm tin học văn phòng cơ bản. Ngoài ra siinh viên cũng được trang bị khả năng mô tả các thuật toán bằng các phương pháp khác nhau, nắm bắt được các nguyên lý và các cấu trúc lập trình cơ bản của ngôn ngữ lập trình bậc cao, và có khả năng minh hoạ các thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình C.

Nội dung vắn tắt học phần: Khái niệm thông tin và biểu diễn thông tin trong máy tính. Hệ thống máy tính: phần cứng, hệ điều hành, mạng internet, phần mềm ứng dụng. Phần mềm tin học văn phòng: soạn thảo văn bản, bảng tính, trình chiếu. Thuật toán và cách biểu diễn, Các cấu trúc lập trình cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C,…

Đang xem: Tin học đại cương bách khoa hà nội

Quá trình (50%) = Tích hợp (Kiểm tra giữa kỳ, Thực hành, Điểm chuyên cần) Kết quả thực hành đánh giá dựa trên số buổi tham dự và kết quả thi Kiểm tra giữa kỳ 1 lần Chuyên cầnThi cuối kỳ (50%): Thi viết, kết hợp trắc nghiệm và tự luận Chủ động đọc trước tài liệu giáo trình, in bài giảng (*.pdf), chuẩn bị sẵn các câu hỏiDự lớp đầy đủ, theo dõi ghi chú vào tập bài giảng, chủ động đặt câu hỏi Làm bài tập về nhà đầy đủ theo yêu cầu của giảng viên, tốt nhất làm bài tập và thảo luận theo nhóm (2-3 người).Hoàn thành đầy đủ các bài thực hành, có báo cáo và bảo vệ.Cài đặt trình biên dịch ngôn ngữ lập trình C và thực hành thêm ở nhà theo hướng dẫn của giảng viên.Ôn tập theo nhóm: Bám theo mục tiêu học phần, trả lời các câu hỏi và thảo luận các bài tập ở cuối mỗi chương trong sách giáo trình. <1> Giáo trình Tin học đại cương, Tái bản lần 1, Viện CNTT-TT, Đại học BKHN biên soạn, NXB Bách khoa 2012<2> Bài tập Tin học đại cương, Viện CNTT-TT, Đại học BKHN biên soạn, NXB Bách khoa 2012<3> The C Programming Language, 2nd Edition Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, Prentice Hall 1988

Xem thêm: Download Free 57 Mẫu Powerpoint Báo Cáo Khoa Học, Khoa Cơ Điện

Nội dung Bài giảng Tham khảo
Bài 1. Thông tin và biểu diễn thông tin Các khái niệm cơ bản về thông tin và tin học Biểu diễn dữ liệu trong máy tính Download <1> Mục I.1 <2> Phần 1
Bài 2. Hệ thống máy tính Các thành phần cơ bản của hệ thống máy tính Giới thiệu về Hệ điều hành Một số phần mềm tiện ích Mạng máy tính Download <1> Mục I.2, I.2 <2> Phần 1
Bài 3. Thuật toán Giải quyết bài toán bằng máy tính điện tử Khái niệm thuật toán Biểu diễn thuật toán Một số thuật toán thông dụng Download <1> Phần II<2> Phần II
Bài 4. Phần mềm soạn thảo văn bản Làm việc với phần mềm soạn thảo văn bản Các thao tác soạn thảo cơ bản Định dạng văn bản (chọn font, kiểu dáng, header, footer,..) Nhúng đối tượng (hình vẽ, bảng, tham chiếu..) trong văn bản Download
Bài 5. Phần mềm bảng tính Làm việc với phần mềm bảng tính Các thao tác cơ bản đối với ô tính, trang tính Sắp xếp và lọc dữ liệu Biểu thức và các hàm cơ bản Chèn biểu đồ Download
Bài 6. Phần mềm trình chiếu Làm việc với phần mềm trình chiếu Các thao tác soạn thảo văn bản trình chiếu cơ bản Nhúng đội tượng vào slides (bảng, biểu đồ, video,…) Tạo hoạt cảnh (animation) Download
Bài 7. Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C Lịch sử phát triển ngôn ngữ C Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C Cấu trúc cơ bản của chương trình C Biên dịch chương trình C Download <1> Mục II.1 <2> Phần III, IV <3> Chapter 1
Bài 8. Kiểu dữ liệu và biểu thức trong C Các kiểu dữ liệu cơ bản Các toán tử trong C Một số toán tử đặc trưng trong C Download <1> Mục III.2, III.3.1 <2> Phần III,IV <3> Chapter 2, 7
Bài 9. Vào ra dữ liệu trong C Các hàm vào ra cơ bản Các hàm vào ra khác Download <1> Mục III.3 <2> Phần III,IV <3> Chapter 3
Bài 10. Các cấu trúc lập trình trong C Cấu trúc khối lệnh Cấu trúc rẽ nhánh: if, if…else, switch Cấu trúc lặp: while, do…while, for Thay đổi cấu trúc lập trình Download <1> Mục III.3 <2> Phần III,IV <3> Chapter 3
Bài 11. Mảng và xâu ký tự Khai báo, sử dụng mảng và xâu ký tự Cài đặt các thuật toán trên mảng và xâu ký tự: tìm kiếm, sắp xếp… Download <1> Mục III.4.1, III.4.3 <2> Phần III,IV <3> Chapter 5
Bài 12. Kiểu cấu trúc Khai báo, sử dụng kiểu cấu trúc Xử lý dữ liệu kiểu cấu trúc, mảng cấu trúc Download <1> Mục III.5 <2> Phần III,IV <3> Chapter 6
Bài 13. Hàm Khái niệm, khai báo hàm Truyền tham số cho hàm Phạm vi của biến trong chương trình Download <1> Mục III.6 <2> Phần III,IV <3> Chapter 4
THỰC HÀNH
Bài thực hành và lịch do Viện sắp xếp và cung cấp

Xem thêm: Nhiều Cầu Thủ Khóa 4 Hagl Gây Thất Vọng: Báo Động Đỏ Về Chất Lượng Đào Tạo

ĐIỂM QUÁ TRÌNH TRÊN LỚP LÝ THUYẾT HỌC KỲ 20172

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *