*

*

*

*

Hỗ trợ trực tuyến: (024) 3222 2361

*

Bạn đang xem dịch vụ công: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ (1.002145)

Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ
Cách thực hiện: Nộp hồ sơ trực tuyến hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thời hạn giải quyết: 15
Ghi chú thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Thời hạn kiểm tra hồ sơ: Không có thông tin
Lệ phí:

Phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học và công nghệ: 3.000.000 đồng.

Đang xem: Thành lập tổ chức khoa học công nghệ

Tên mẫu đơn tờ khai: + Tên tổ chức khoa học và công nghệ bao gồm tên đầy đủ, tên giao dịch quốc tế và tên viết tắt (nếu có), được viết bằng các chữ cái trong Bảng chữ cái tiếng Việt, có thể kèm theo các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu, phát âm được. Tên đầy đủ bao gồm hình thức của tổ chức khoa học và công nghệ, tên riêng của tổ chức khoa học và công nghệ.
Tên gọi của tổ chức phải phù hợp với lĩnh vực hoạt động chính, không được trùng lặp với tổ chức khoa học và công nghệ khác, không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc, bảo đảm không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các tổ chức, cá nhân đang được bảo hộ tại Việt Nam.
Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: bao gồm hình thức của tổ chức (viện, trung tâm…) và tên riêng của tổ chức; phần tên riêng phải phù hợp với lĩnh vực đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ chính của tổ chức.
Tên giao dịch quốc tế: tên tổ chức khoa học và công nghệ bằng tiếng nước ngoài được dịch từ tên tiếng Việt tương ứng; phần tên riêng có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.
Tên viết tắt: nếu tổ chức khoa học và công nghệ có tên viết tắt (kể cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài), thì tên viết tắt phải bao gồm những chữ cái đầu của các từ là yếu tố chính của tên (cụm từ) đó.
Tổ chức khoa học và công nghệ phải tự chịu trách nhiệm về việc lựa chọn tên của tổ chức mình, bao gồm tên đầy đủ bằng tiếng Việt, tên giao dịch quốc tế và tên viết tắt.
+ Mục tiêu, phương hướng hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ không được vi phạm các quy định tại Điều 8 của Luật khoa học và công nghệ và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
+ Trụ sở chính có địa chỉ được xác định rõ theo địa danh hành chính, có số điện thoại, số fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).
+ Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức khoa học và công nghệ phù hợp mục tiêu, phương hướng hoạt động.
+ Lĩnh vực hoạt động, thuộc một trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm; sản xuất, kinh doanh sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; dịch vụ khoa học và công nghệ.
Trường hợp tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập thì lĩnh vực hoạt động theo quy định tại Khoản 4 Điều 20 Luật khoa học và công nghệ.
+ Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của các chức danh trong bộ máy lãnh đạo và các cơ quan khác của tổ chức khoa học và công nghệ.
+ Vốn điều lệ của tổ chức, bao gồm tiền mặt và các tài sản khác quy ra tiền; nguyên tắc tăng giảm vốn hoạt động và các nguyên tắc về tài chính khác.
+ Điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ được cơ quan, tổ chức thành lập phê duyệt. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu quy định trong điều lệ phải phù hợp với ngành, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức chủ quản đó. Việc sửa đổi, bổ sung điều lệ do cơ quan, tổ chức phê duyệt điều lệ quyết định hoặc được quy định trong điều lệ.
+ Đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập, quy chế tổ chức và hoạt động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành có thể thay thế điều lệ của tổ chức.
+ Điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ thành lập dưới hình thức góp vốn hợp tác phải có chữ ký của các bên góp vốn hợp tác và được một bên là cơ quan, tổ chức phê duyệt theo uỷ quyền của các bên góp vốn hợp tác còn lại.
+ Điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập phải có chữ ký của cá nhân hoặc các cá nhân thành lập, được cơ quan cấp giấy chứng nhận thẩm định trước khi cấp và có hiệu lực kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận. Lĩnh vực hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
* Mục đích, nội dung, lĩnh vực hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, yêu cầu phát triển khoa học và công nghệ và phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam;
* Được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) cho phép đặt trụ sở làm việc tại địa phương.
+ Mỗi tổ chức khoa học và công nghệ phải có ít nhất 05 (năm) người có trình độ đại học trở lên bao gồm làm việc chính thức và kiêm nhiệm, trong đó có ít nhất 30% có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động và ít nhất 40% làm việc chính thức.
Trường hợp thành lập tổ chức khoa học và công nghệ để phát triển ngành khoa học và công nghệ mới thì tổ chức khoa học và công nghệ phải có ít nhất (một) người có trình độ đại học trở lên thuộc ngành đăng ký hoạt động làm việc chính thức.
+ Người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ công lập phải có trình độ đại học trở lên, có năng lực chuyên môn phù hợp và có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tham gia quản lý.
Đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lậpđược thành lập dưới hình thức viện, người đứng đầu phải có trình độ tiến sĩ. Trường hợp thành lập viện công lập trong một số ngành, lĩnh vực đặc thù, trình độ người đứng đầu do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định.
+ Người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập và có vốn nước ngoài phải có trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm quản lý, năng lực chuyên môn phù hợp và phải làm việc theo chế độ chính thức.
Đối với tổ chức khoa học và công nghệ là cơ sở giáo dục đại học thì người đứng đầu phải đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về giáo dục đại học.

Xem thêm: List Các Trang Báo Khoa Học Nước Ngoài, Cách Tìm Đọc Các Bài Báo Khoa Học Miễn Phí

+ Tổ chức khoa học và công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện phải có ít nhất một người có trình độ tiến sĩ phù hợp với lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động và làm việc theo chế độ chính thức.
+ Cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia hoạt động trong các tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập và có vốn nước ngoài phải tuân thủ quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
Trụ sở chính là nơi làm việc riêng biệt để giao dịch, liên lạc và được đặt trong lãnh thổ Việt Nam. Trụ sở chính có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; số điện thoại, số fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).
+ Có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng trụ sở, nhà xưởng, phòng thí nghiệm, máy móc thiết bị, tài sản trí tuệ, các phương tiện vật chất – kỹ thuật khác để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức khoa học và công nghệ.
+ Tổng số vốn ghi trên Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ là tổng giá trị cơ sở vật chất – kỹ thuật quy ra tiền tại thời điểm đăng ký hoạt động. Số vốn này là một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ.

Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Cơ quan thực hiện: – Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Khoa học và Công nghệ; Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.
Đối tượng thực hiện: – Tổ chức khoa học và công nghệ do Quốc hội, ủy ban thường vụ Quốc hội thành lập; Chính phủ thành lập; Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm soát nhân dân tối cao thành lập; Thủ tướng Chính phủ thành lập hoặc uỷ quyền cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thành lập; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thành lập;
– Tổ chức khoa học và công nghệ do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp ở Trung ương thành lập;

Bước 1: Đăng ký/ Đăng nhập

– Nếu chưa có tài khoản, người làm thủ tục thực hiện đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Khoa học & Công nghệ tại địa chỉhttps://thietbihopkhoi.com.

– Nếu có tài khoản, người làm thủ tục thực hiện đăng nhập trên cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Khoa học & Công nghệ tại địa chỉhttps://thietbihopkhoi.com.

Bước 2. Nộp hồ sơ:

– Người làm thủ tục vào màn hình nộp nộp hồ sơ khai báo hồ sơ và các thành phần hồ sơ.

– Người làm thủ tục thanh toán (nếu có) thông qua một trong hai hình thức, thanh toán online qua cổng thanh toán KeyPay hoặc thanh toán phí qua hóa đơn.

Bước 3. Nhận kết quả:

– Người làm thủ tục nhận kết quả thông quaCổng dịch vụ công trực tuyến.

Thành phần hồ sơ:
– Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (theo mẫu);
– Bản sao (có chứng thực hợp pháp) Quyết định thành lập tổ chức khoa học và công nghệ;
– Bản sao (có chứng thực hợp pháp) Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành (đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập). Đối với cơ sở giáo dục đại học, điều lệ thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;
– Hồ sơ về nhân lực của tổ chức khoa học và công nghệ:
+ Đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập và cơ sở giáo dục đại học: Bảng danh sách nhân lực được cơ quan quyết định thành lập hoặc quản lý trực tiếp xác nhận (theo mẫu).
+ Đối với tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập và có vốn nước ngoài:
Bảng danh sách nhân lực (theo mẫu).
Đối với nhân lực chính thức: Đơn xin đề nghị được làm việc chính thức (theo mẫu); Sơ yếu lý lịch có xác nhận trong thời hạn không quá 01 năm của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trước khi chuyển sang làm việc tại tổ chức khoa học và công nghệ; trường hợp nhân lực chính thức không phải là công dân Việt Nam thì phải có lý lịch tư pháp của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận trong thời hạn không quá 01 năm và được hợp pháp hóa lãnh sự; bản sao các văn bằng đào tạo (có chứng thực hợp pháp).
Đối với nhân lực kiêm nhiệm: Đơn đề nghị được làm việc kiêm nhiệm (theo mẫu); Sơ yếu lý lịch có xác nhận trong thời hạn không quá 01 năm của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc chính thức; trường hợp nhân lực chính thức không phải là công dân Việt Nam thì phải có lý lịch tư pháp của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận trong thời hạn không quá 01 năm và được hợp pháp hóa lãnh sự; bản sao các văn bằng đào tạo (có chứng thực hợp pháp); văn bản cho phép làm việc kiêm nhiệm của cơ quan, tổ chức nơi cá nhân đang làm việc chính thức.
– Hồ sơ của người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ:
+ Đơn đề nghị được làm việc chính thức (theo mẫu) (đối với tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập và có vốn nước ngoài).
+ Bản sao (có chứng thực hợp pháp) Quyết định bổ nhiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (trừ tổ chức do cá nhân thành lập).
+ Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (theo mẫu) (trừ tổ chức do cá nhân thành lập).
+ Bản sao các văn bằng đào tạo (có chứng thực hợp pháp).
+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận trong thời hạn không quá 01 năm của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc trước khi chuyển sang làm việc tại tổ chức khoa học và công nghệ,trường hợp người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ không phải là công dân Việt Nam thì phải có lý lịch tư pháp của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận trong thời hạn không quá 01 năm và được hợp pháp hóa lãnh sự (đối với tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập và có vốn nước ngoài).
– Hồ sơ về cơ sở vật chất – kỹ thuật của tổ chức khoa học và công nghệ: Phải có các giấy tờ sau:
+ Đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập và cơ sở giáo dục đại học: Bảng kê khai cơ sở vật chất – kỹ thuật được cơ quan quyết định thành lập hoặc quản lý trực tiếp xác nhận (theo mẫu).
+ Đối với tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập và có vốn nước ngoài: Bảng kê khai cơ sở vật chất – kỹ thuật (theo mẫu); Biên bản họp của những người sáng lập/các bên góp vốn hợp tác ghi rõ những nội dung sau: tỉ lệ góp vốn; tổng số vốn (bằng tiền và tài sản quy ra đồng Việt Nam), trong đó số vốn góp bằng tiền phải bảo đảm đủ kinh phí hoạt động thường xuyên ít nhất trong 01 năm theo số lượng nhân lực và quy mô hoạt động của tổ chức; Cam kết góp vốn (bằng tiền và tài sản) của từng cá nhân/các bên góp vốn hợp tác (nếu có); Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với phần vốn đã cam kết góp.
– Hồ sơ về trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ: Phải có một trong các giấy tờ sau:
+ Bản sao (có chứng thực hợp pháp) giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất của tổ chức khoa học và công nghệ đối với địa điểm nơi đặt trụ sở chính;
+ Bản sao (có chứng thực hợp pháp) giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ chứng minh quyền được phép cho thuê, cho mượn của bên cho thuê, cho mượn kèm theo hợp đồng thuê, mượn địa điểm làm trụ sở chính; trường hợp bản sao hợp đồng không có chứng thực hợp pháp, tổ chức có thể xuất trình bản chính để người tiếp nhận hồ sơ đối chiếu và ký xác nhận vào bản sao

Tên hồ sơ Mẫu tải về
Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Bảng danh sách nhân lực
Lý lịch khoa học (của người đứng đầu)
Bảng kê khai cơ sở vật chất – kỹ thuật.

Thông tin liên hệ đơn vị tiếp nhận hồ sơ

Đơn vị tiếp nhận: Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

Thông tin đăng ký

Tên tổ chức đăng ký(*)

Địa chỉ liên hệ(*)

Tỉnh/TP(*)

—- Chọn —-Quảng NamNghệ AnVĩnh PhúcBạc LiêuTiền GiangCao BằngPhú YênThái NguyênLào CaiHậu GiangLai ChâuPhú ThọBình PhướcGia LaiHà TĩnhTrà VinhNinh BìnhYên BáiAn GiangTây NinhBình ĐịnhTuyên QuangNinh ThuậnSơn LaBến TreThừa Thiên HuếKon TumCà MauKhánh HòaKiên GiangĐiện BiênHà NộiBình DươngLong AnBắc KạnQuảng TrịNam ĐịnhLạng SơnĐắk NôngĐồng NaiHòa BìnhCần ThơBà Rịa Vũng TàuThanh HóaĐồng ThápSóc TrăngĐà NẵngQuảng BìnhBình ThuậnThái BìnhHà NamQuảng NgãiĐắk LăkVĩnh LongLâm ĐồngHà GiangHưng YênĐà NẵngHồ Chí MinhHải DươngHải PhòngQuảng NinhBắc GiangBắc Ninh

Quận/Huyện(*)

—- Chọn —-

CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân … Số(*)

Ngày cấp

Date

Nơi cấp

Email(*)

Điện thoại(*)

Xuất đơn đăng ký
1Tên tổ chức khoa học và công nghệ
Tên tiếng Việt(*)
Tên tiếng Việt viết tắt (nếu có)
Tên nước ngoài (nếu có)
Tên nước ngoài viết tắt (nếu có)

2Trụ sở chính

Địa chỉ(*)
Điện thoại Email

3Cơ quan/tổ chức quyết định thành lập Tên cơ quan/tổ chức Quyết định số QĐ ngày Date Hoặc biên bản của Hội đồng sáng lập ngày

Date

4Người đứng đầu Họ và tên(*) Ngày sinh Date Giới tính NữNamKhác Điện thoại Email Trình độ đào tạo(*) –Chọn –Tiến sĩThạc sĩPhó tiến sĩSơ cấpTrung cấpCao đẳngĐại họcTrên đại học Chức danh khoa học –Chọn –Giáo sưPhó giáo sư CMND/Hộ chiếu Số(*) Ngày cấp

Date
Nơi cấp * Hộ chiếu Số Ngày cấp Date
Nơi cấp

5Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ(*)
6Tổng số vốn Tổng số vốn(VNĐ)

THÀNH PHẦN HỒ SƠ KÈM THEO

Định dạng file thành phần hồ sơ: rar, zip, pdf, jpg, png, gif, jpeg, bmp
STT
Tên biểu mẫu Hồ sơ điện tử Đính kèm
1 Bảng danh sách nhân lực (*) Chọn Tải tập tin Lỗi định dạng
2 Đơn đề nghị được làm việc chính thức Chọn Tải tập tin Lỗi định dạng
3 Đơn đề nghị được làm việc kiêm nhiệm (nếu có) Chọn Tải tập tin Lỗi định dạng
4 Lý lịch khoa học (của người đứng đầu) (*) Chọn Tải tập tin Lỗi định dạng
5 Bảng kê khai cơ sở vật chất – kỹ thuật. (*) Chọn Tải tập tin Lỗi định dạng
Cập nhật đơn đăng ký hoạt động

Kho tài liệu cá nhân

X

Lựa chọn hình thức nhận kết quả

Đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính

Tỉnh(*) —- Chọn —-Quảng NamNghệ AnVĩnh PhúcBạc LiêuTiền GiangCao BằngPhú YênThái NguyênLào CaiHậu GiangLai ChâuPhú ThọBình PhướcGia LaiHà TĩnhTrà VinhNinh BìnhYên BáiAn GiangTây NinhBình ĐịnhTuyên QuangNinh ThuậnSơn LaBến TreThừa Thiên HuếKon TumCà MauKhánh HòaKiên GiangĐiện BiênHà NộiBình DươngLong AnBắc KạnQuảng TrịNam ĐịnhLạng SơnĐắk NôngĐồng NaiHòa BìnhCần ThơBà Rịa Vũng TàuThanh HóaĐồng ThápSóc TrăngĐà NẵngQuảng BìnhBình ThuậnThái BìnhHà NamQuảng NgãiĐắk LăkVĩnh LongLâm ĐồngHà GiangHưng YênĐà NẵngHồ Chí MinhHải DươngHải PhòngQuảng NinhBắc GiangBắc Ninh Huyện(*) —- Chọn —- (*)

Nộp hồ sơ

I. Tập tin đính kèm phải được quét từ bản chính.

Xem thêm: Khoa Tâm Thần Bệnh Viện Đại Học Y Dược Tphcm Có Tốt Không? Bệnh Viện Đại Học Y Dược

II. Khi đến nhận kết quả hồ sơ,đề nghị Ông/Bà mang theo:

1. Giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu, giấy giới thiệu (nếu có),… 2. Bản chính các giấy tờ đã được gửi qua mạng.

Số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tiếp 2021
Đã tiếp nhận

7 Hồ sơ

Đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ công
Đánh giá

Rất hài lòng
Hài lòng
Không hài lòng

Kết quả
Hướng dẫn

Kho tài liệu cá nhân

X

Thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

X

Đơn vị: Văn phòng Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệHiện tại chưa có thông tin tài khoản thanh toán phí qua hóa đơn

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

thietbihopkhoi.com.gov.vn.
Hướng dẫn nộp hồ sơ ký bằng chữ ký số Đăng ký API Gửi Phản ánh kiến nghị
Turn on more accessible mode Turn off more accessible mode Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *