STT THẠC SĨ TIẾN SĨ GIỚI THIỆU
1  Vi sinh vật học  Vi sinh vật học Chi tiết
2  Sinh học thực nghiệm Chuyên ngành: Sinh lý Thực vật  Sinh lý học thực vật Chi tiết
3  Sinh học thực nghiệm Chuyên ngành: Sinh lý động vật  Sinh lý học người và động vật Chi tiết
4  Sinh học thực nghiệm Chuyên ngành: Giảng dạy sinh học thực nghiệm   Chi tiết
5  Hoá sinh học  Hoá sinh học Chi tiết
6  Sinh thái học  Sinh thái học Chi tiết
7  Di truyền học  Di truyền học Chi tiết
8  Công nghệ sinh học  Công nghệ sinh học Chi tiết

 

STT THẠC SĨ TIẾN SĨ GIỚI THIỆU
1  Vật lý lý thuyết và vật lý toán  Vật lý lý thuyết và vật lý toán Chi tiết
2    Vật lý chất rắn Chi tiết
3  Vật lý vô tuyến và điện tử Chuyên ngành: Vật lý Ứng dụng  Vật lý vô tuyến và điện tử Chi tiết
4  Vật lý vô tuyến và điện tử Chuyên ngành: Vật lý Điện tử Kỹ thuật   Chi tiết
5 Vật lý kỹ thuật Chuyên ngành: Giảng dạy vật lý thực nghiệm   Chi tiết
6  Vật lý kỹ thuật   Chi tiết
7  Vật lý nguyên tử và hạt nhân  Vật lý nguyên tử và hạt nhân Chi tiết
8  Quang học  Quang học Chi tiết
9  Vật lý địa cầu  Vật lý địa cầu Chi tiết
10  Hoá học   Chi tiết
11  Hoá vô cơ   Chi tiết
12  Hoá hữu cơ  Hoá hữu cơ Chi tiết
13  Hóa hữu cơ Chuyên ngành: Giảng dạy hóa học thực nghiệm   Chi tiết
14  Hoá phân tích  Hoá phân tích Chi tiết
15  Hoá lý thuyết và hoá lý  Hoá lý thuyết và hoá lý Chi tiết
16  Khoa học vật liệu  Khoa học vật liệu Chi tiết
17  Địa chất học  Địa chất học Chi tiết
18  Kỹ thuật địa chất   Chi tiết
19  Khí tượng và khí hậu học   Chi tiết
20  Hải dương học   Chi tiết
21  Khoa học môi trường  Môi trường đất và nước Chi tiết
22  Quản lý tài nguyên và môi trường  Quản lý tài nguyên và môi trường Chi tiết

Toán và Thống kê

STT THẠC SĨ TIẾN SĨ GIỚI THIỆU
1  Toán giải tích  Toán giải tích Chi tiết
2  Đại số và lí thuyết số  Đại số và lý thuyết số Chi tiết
3  Lý thuyết xác suất và thống kê toán học  Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Chi tiết
4  Cơ sở toán học cho tin học  Cơ sở toán học cho tin học Chi tiết
5  Khoa học dữ liệu   Chi tiết
6  Toán ứng dụng  Toán ứng dụng Chi tiết
7  Toán ứng dụng Chuyên ngành: Giáo dục toán học   Chi tiết

 

Máy tính và CNTT

STT THẠC SĨ TIẾN SĨ GIỚI THIỆU
1  Khoa học máy tính  Khoa học máy tính Chi tiết
2  Hệ thống thông tin  Hệ thống thông tin Chi tiết

Kỹ thuật

STT THẠC SĨ TIẾN SĨ GIỚI THIỆU
1  Kỹ thuật điện tử Chuyên ngành: Điện tử, Viễn thông và Máy tính   Chi tiết
2  Kỹ thuật điện tử Chuyên ngành: Vi điện tử và thiết kế vi mạch   Chi tiết

Chương trình liên kết trong và ngoài nước

 STT THẠC SĨ TIẾN SĨ GIỚI THIỆU

1

 Toán Ứng dụng.

Đang xem: Cục Khoa Học Công Nghệ Và Đào Tạo Bộ Y Tế, Cục Khoa Học Công Nghệ Và Đào Tạo

Chương trình liên kết đào tạo giữa trường ĐH KH Tự nhiên và Viện John Von Neumann, ĐHQG-HCM

 

Chi tiết

4

Hệ thống thông tin (Chương trình Việt – Pháp).

Xem thêm: Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Thủ Đức Bằng Xe Buýt

Chương trình liên kết đào tạo giữa trường ĐH KH Tự nhiên và Đại học Claude Bernard Lyon 1, Pháp (gọi tắt là UCBL 1) triển khai chương trình đào tạo bằng đôi Thạc sĩ ngành HTTT (gọi tắt là Chương trình Việt Pháp)

  Chi tiết
5 Khoa học thông tin – JAIST (Nhật Bản)(Master of Science in Information Science) Chương trình liên kết đào tạo giữa trường ĐH KH Tự nhiên và Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (Japan Advanced Institute of Science and Technology, JAIST)  

Chi tiết

6  

Khoa học Vật liệu.

Chương trình liên kết đào tạo giữa trường ĐH KH Tự nhiên và Viện Công nghệ Nano- ĐHQG.HCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *