It looks like your browser does not have JavaScript enabled. Please turn on JavaScript and try again.

Đang xem: Viện khoa học lao động và xã hội

*

*

*

*

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VÀ XÃ HỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———– ———————-

Số:1870 /QĐ-LĐTBXH Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNHVề việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vàcơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Lao động và Xã hội

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày l7 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Vị trí và chức năng

Viện Khoa học Lao động và Xã hội (sau đây viết tắt là Viện) là tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, có chức năng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu ứng dụng phục vụ quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Lao động, tiền lương; việc làm; giáo dục nghề nghiệp; bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; bảo trợ xã hội; trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (sau đây gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội); quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ.
Viện có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; tên giao dịch quốc tế:Institute of Labour Science and Social Affairs, viết tắt là ILSSA.

Điều 2.Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, công nghệ dài hạn và hàng năm về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, trình Bộ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện.
2. Tổ chức nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược và nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.
3. Thông tin, phân tích, dự báo về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.
4. Điều tra, thống kê; tổ chức hội nghị, hội thảo phục vụ nghiên cứu khoa học.
5. Quản lý công tác nghiên cứu, ứng dụng và các hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ; thường trực Hội đồng Khoa học của Bộ.
6. Tham gia xây dựng chiến lược, đề án, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, chương trình mục tiêu trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; tham gia phản biện khoa học và nghiên cứu đánh giá dự án luật, chương trình, kế hoạch, dự án, chính sách, công trình nghiên cứu thuộc Bộ.
7. Tổ chức, liên kết đào tạo tiến sỹ các chuyên ngành thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật.
8. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành lao động, thương binh và xã hội.

Xem thêm: Sáng Tạo Khoa Học Kỹ Thuật, Thể Lệ Hội Thi Lần Thứ 5 (2020

9. Hợp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức, cơ quan trong nước và nước ngoài, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực lao động và xã hội theo quy định của pháp luật và của Bộ.
10. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, nghiên cứu khoa học phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, khả năng của đơn vị theo quy định của pháp luật.
11. Xây dựng phương án tự chủ theo quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, trình Bộ phê duyệt để thực hiện.
12. Quản lý công chức, viên chức, người lao động, tài chính và tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng năm và đột xuất theo quy định; thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức:

1. Viện Khoa học Lao động và Xã hội có Viện trưởng và không quá 03 Phó Viện trưởng.

2. Các đơn vị chức năng:
a) Văn phòng;
b) Phòng Kế hoạch – Đối ngoại;
c) Phòng Quản lý khoa học;
d) Phòng Nghiên cứu tiền lương và quan hệ lao động;
đ) Phòng Nghiên cứu chính sách an sinh xã hội;
e) Trung tâm Nghiên cứu dân số, lao động, việc làm;
g) Trung tâm Nghiên cứu lao động nữ và giới;
h) Trung tâm Nghiên cứu môi trường và điều kiện lao động;
i) Trung tâm Thông tin, phân tích và dự báo chiến lược;
Viện có Hội đồng khoa học để tư vấn cho Viện trưởng về công tác nghiên cứu khoa học.

Điều 4. Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Viện; ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế sử dụng tài sản và các Quy chế khác của Viện theo quy định; quản lý, sử dụng công chức, viên chức, người lao động theo thẩm quyền và phân cấp của Bộ trưởng để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 453/QĐ-LĐTBXH ngày 14 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vềviệc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Lao động và Xã hội.

Điều 6.

Xem thêm: Chiêu Sinh Khóa Học Biên Tập Viên, Biên Tập Viên Là Gì

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG

– Như Điều 6

– Lưu VT, TCCB

Đào Ngọc Dung

Các đơn vị sự nghiệp phục vụ quản lý nhà nước
thietbihopkhoi.com Đơn vị quản lý & vận hành: Trung tâm Thông tin (LASIC)
Ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính của Bộ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *