PHẦN MỞ ĐẦU Bài 1 Môn Lịch sử và Địa lí Bài 3 Làm quen với bản đồ (tiếp theo) Bài 2 Làm quen với bản đồ PHẦN LỊCH SỬ Buổi đầu dựng nước và giữ nước (Khoảng 700 năm TCN đến năm 170 TCN) Bài 1 Nước Văn Lang Bài 2 Nước Âu Lạc Hơn một nghìn năm đấu tranh dành độc lập (Từ năm 179 TCN đến năm 938) Bài 3 Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc Bài 4 Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40) Bài 5 Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938) Đã bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình. Bài 6 Ôn tập Buổi đầu độc lập (Từ năm 938 đến năm 1009) Bài 7 Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân Bài 8 Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (Năm 981) Nước Đại Việt thời Lý (Từ năm 1009 đến năm 1226) Bài 9 Nhà Lý dời đô ra Thăng Long Bài 10 Chùa thời Lý Bài 11 Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075 – 1077) Nước Đại Việt thời Trần (Từ năm 1226 đến năm 1400) Bài 12 Nhà Trần thành lập Bài 13 Nhà Trần và việc đắp đê Bài 14 Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên Bài 15 Nước ta cuối thời Trần Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê (Thế kỉ XV) Bài 16 Chiến thắng Chi Lăng Bài 17 Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước Bài 18 Trường học thời Hậu Lê Bài 19 Văn học và khoa học thời Hậu Lê Bài 20 Ôn tập Nước Đại Việt thế kỉ XVI – XVIII Bài 21 Trịnh – Nguyễn phân tranh Bài 22 Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong Bài 23 Thành thị ở thế kỉ XVI – XVII Bài 24 Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (Năm 1786) Bài 25 Quang Trung đại phá quân Thanh (1789) Đã bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình. Bài 26 Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung Buổi đầu thời Nguyễn (Từ năm 1802 đến năm 1858) Bài 27 Nhà Nguyễn thành lập Bài 28 Kinh thành Huế Bài 29 Tổng kết PHẦN ĐỊA LÍ Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền núi và trung du Bài 1 Dãy Hoàng Liên Sơn Bài 2 Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn Bài 3 Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn Bài 4 Trung du Bắc Bộ Bài 5 Tây Nguyên Bài 6 Một số dân tộc ở Tây Nguyên Bài 7-8 Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên Bài 9 Thành phố Đà Lạt Bài 10 Ôn tập Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền đồng bằng Bài 11 Đồng bằng Bắc Bộ Bài 12 Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ Bài 13-14 Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ Bài 15 Thủ đô Hà Nội Bài 16 Thành phố Hải Phòng Bài 17 Đồng bằng Nam Bộ Bài 18 Người dân ở đồng bằng Nam Bộ Bài 19-20 Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ Bài 21 Thành phố Hồ Chí Minh Bài 22 Thành phố Cần Thơ Bài 23 Ôn tập Bài 24 Dải đồng bằng duyên hải miền Trung Bài 25-26 Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung Bài 27 Thành phố Huế Bài 28 Thành phố Đà Nẵng Vùng Biển Việt Nam Bài 29 Biển, đảo và quần đảo Bài 30 Khai thác khoảng sản và hải sản ở vùng biển Việt Nam Bài 31-32 Ôn tập

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *