*

*

Mặc định Cỡ chữ

*
*

Trong lịch sử mọi thời đại, tri thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội và đội ngũ trí thức luôn là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá tri thức. Sinh ra và trưởng thành trong lòng dân tộc, trí thức Việt Nam luôn gắn bó với dân tộc, luôn có đóng góp to lớn và quan trọng vào sự nghiệp dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước. Nhiều thế hệ trí thức, nhiều nhà trí thức đã trở thành những tấm gương sáng ngời về yêu nước, hết lòng vì nước, vì dân. Vì vậy, Nhân dân đã ghi công và tôn vinh trí thức “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”.

Đang xem: Vai trò của khoa học công nghệ

Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức và sức mạnh của tiến bộ khoa học – kỹ thuật trong sự phát triển đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: “Trí thức Việt Nam là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, xây dựng kinh tế tri thức, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững”.

Một buổi sinh hoạt của CLB Trí thức KH&CN tỉnh

Một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định “Tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. Thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, chú trọng một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, có tiềm năng, lợi thế làm động lực cho tăng trưởng theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực và thế giới”.

Xem thêm: Lịch Bác Sĩ – Kinh Nghiệm Khám Nam Khoa Ở Bệnh Viện Việt Dức

Xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu của cách mạng khoa học công nghệ, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế là quan trọng và cấp thiết, nhất là trong bối cảnh tác động của cách mạng công nghiệp 4.0. Cuộc cách mạng công nghiệp này với cả thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức, luôn đặt ra yêu cầu cao đối với việc phát huy vai trò của đội ngũ trí thức.

Theo ông Đoàn Trọng Đức – Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Trí thức KH&CN tỉnh, trong cách mạng công nghiệp 4.0, trí thức khoa học công nghệ là lực lượng đi tiên phong trong việc nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc cách mạng công nghiệp 4.0. Trên cơ sở đó, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về cách mạng khoa học công nghệ nói chung và cách mạng công nghiệp 4.0 nói riêng tới các tầng lớp Nhân dân (công nhân, nông dân, doanh nhân, học sinh, sinh viên…); làm cho họ thấu hiểu được cơ hội và nguy cơ do cách mạng công nghiệp 4.0 mang đến để họ tự nguyện chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tham gia vào những chương trình, dự án “lập thân, khởi nghiệp” áp dụng công nghệ mới vào cuộc sống. Trí thức khoa học công nghệ là lực lượng nòng cốt tham gia nghiên cứu nghiên cứu, phổ biến kiến thức về khoa học công nghệ, đồng thời áp dụng những tiến bộ của cách mạng công nghiệp 4.0 vào cuộc sống. Bên cạnh đó, trí thức khoa học công nghệ cũng là lực lượng đi đầu, đảm nhận sứ mệnh lịch sử định hướng, dẫn dắt xã hội thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0, nắm bắt và hiện thực hóa cơ hội do cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại để đưa đất nước phát triển.

Xem thêm: Sở Khoa Học Công Nghệ Long An H Và Truyền Hình Long An, Sở Khoa Học Và Công Nghệ Chi “Thừa” Gần

Cách mạng khoa học công nghệ hiện đại, nhất là cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang mang đến cho Việt Nam cả những thuận lợi, cơ hội lớn để phát triển và cả những khó khăn, thách thức không nhỏ. Trong điều kiện này, lịch sử trao cho đội ngũ trí thức khoa học công nghệ Việt Nam nói chung, đội ngũ trí thức khoa học công nghệ tỉnh Kon Tum nói riêng sứ mệnh định hướng và dẫn dắt xã hội thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0 và nắm bắt tốt những cơ hội mà nó mang lại, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *