52 Small Changes for the Mind: Improve Memory * Minimize Stress * Increase Productivity * Boost Happiness Brett Blumenthal

Đang xem: Vai trò của khoa học công nghệ trong cuộc sống

*

Present Over Perfect: Leaving Behind Frantic for a Simpler, More Soulful Way of Living Shauna Niequist

*

*

*

Xem thêm: Bài Thu Hoạch Kết Quả Học Tập Quán Triệt Nghị Quyết Hội Nghị Trung Ương 6 (Khóa Xii) Của Đảng

*

Girl, Wash Your Face: Stop Believing the Lies About Who You Are so You Can Become Who You Were Meant to Be Rachel Hollis
Boundaries Updated and Expanded Edition: When to Say Yes, How to Say No To Take Control of Your Life Henry Cloud
The Full Spirit Workout: A 10-Step System to Shed Your Self-Doubt, Strengthen Your Spiritual Core, and Create a Fun & Fulfilling Life Kate Eckman
Quiet Your Inner Critic: Overcoming Imposter Syndrome to Get Gutsy and Play Bigger Becky Mollenkamp ACC

Xem thêm: Sản Phẩm Nghiên Cứu Khoa Học Xã Hội Và Hành Vi, Đề Tài Khoa Học Xã Hội Và Hành Vi

Vai trò của Khoa học Công nghệ trong sự phát triển xã hội

1. 1Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của các cuộc cách mạngkhoa học và công nghệ đã tạo ra những dấu ấn quan trọng trong lịch sử phát triển xãhội. Dưới sự tác động của khoa học và công nghệ, xã hội đã có những bước phát triểnmạnh, tạo ra một xu hướng mới mà ở đó tri thức, đặc biệt là tri thức khoa học và côngnghệ ngày càng đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển của xã hội.Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ, làm cho khoa học, công nghệ thực sựlà quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuấthiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranhcủa nền kinh tế, bảo đảm quốc phòng – an ninh. Quán triệt nhiệm vụ đó, trong thời gianqua, Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương, giải pháp phát triển khoa học, công nghệ,khoa học, công nghệ của Việt Nam có nhiều tiến bộ, đạt được những thành tựu quantrọng. Tuy nhiên, sự phát triển của khoa học, công nghệ còn chưa tương xứng với tiềmnăng, hơn nữa, trong điều kiện của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, vai trò củakhoa học, công nghệ càng được đề cao, đòi hỏi phải có những giải pháp đồng bộ, toàndiện để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, để khoa học, công nghệ thực sự làđộng lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế nhanh, bền vững.Chương 1KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ1.1. Khoa họcNhận thức đầy đủ đúng đắn vai trò của khoa học công nghệ đối với sự phát triểnxã hội và vị trí của khoa học công nghệ trong thời đại ngày nay, đối với triết học là điềuđặc biệt quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cấp bách. Trong lịch sử của thế giớivà các quốc gia trong tiến trình phát triển những thập niên gần đây cho thấy tốc độ pháttriển kinh tế – xã hội của các nước phụ thuộc rất lớn vào tiềm lực khoa học – công nghệcủa các quốc gia đó và trong điều kiện toàn cầu hóa đó hiện nay, sự phát triển kinh tế – xãhội chịu sự ảnh hưởng và phụ thuộc vào tốc độ phát triển khoa học công nghệ của thếgiới.Thuật ngữ “Khoa học” có nguồn gốc từ chữ Latin “Scientia” nghĩa là kiến thức,sự hiểu biết. Theo nghĩa này khoa học được thừa nhận là xuất hiện từ rất sớm. Khoa họcphát triển vừa theo phương thức cách mạng lẫn tiến hóa, vừa mang tính kế thừa, tính tíchlũy, đảo lộn, vừa nhảy vọt, kết hợp ngành và tích hợp ngành, lĩnh vực.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *