TÍNH PHẦN TRĂM KHỐI LƯỢNG MỖI CHẤT TRONG HỖN HỢP

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Đốt 30g tất cả hổn hợp (Fe cùng Cu) cùng 11,2 l khí O2.

Bạn đang xem: Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp

a, Viết PTHH

b, Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp

c, Tính thành phần % mỗi hóa học trong lếu hợp


*

a) PTHH:

3Fe + 2O2 =(nhiệt)=> Fe3O4

a------1,5a

2Cu + O2 =(nhiệt)=> 2CuO

b-----0,5b

b) Đặt số mol Fe, Cu trong các thành phần hỗn hợp lần lượt là a, b (mol)

Đặt những số mol trên pmùi hương trình.

Ta có: nO2 = (frac11,222,4=0,5left(mol ight))

Theo đặt ra, ta có hệ phương thơm trình: (left{eginmatrix56a+64b=30\1,5a+0,5b=0,5endmatrix ight.)

(Rightarrowleft{eginmatrixa=0,25left(mol ight)\b=0,25left(mol ight)endmatrix ight.)

(Rightarrowleft{eginmatrixm_Fe=0,25 imes56=14left(g ight)\m_Cu=0,25 imes64=16left(gam ight)endmatrix ight.)

c) Theo phần b, ta có:

(left{eginmatrix\%m_Fe=frac1430 imes100\%=46,67\%\\%m_Cu=100\%-46,67\%=53,33\%endmatrix ight.)

Vậy ....


Đúng 0
Bình luận (0)
*

Bài 5. Đốt cháy trọn vẹn một các thành phần hỗn hợp khí có CO cùng H2 bắt buộc dùng 9,6g khí oxi. Khí sinh ra gồm 8,8g CO2.a. Viết PTHH xảy ra.b. Tính khối lượng với yếu tố % về khối lượng mỗi hóa học trong hỗn hợp khí ban sơ. c) Để thu được 9,6 gam khí O2 thì nên nhiệt phân bao nhiêu gam KMnO4?
Lớp 8 Hóa học Bài 28: Không khí - Sự cháy
1
0
Gửi Hủy

a) PTHH:(2CO+O_2underrightarrowt^o2CO_2) (1)

(4H_2+O_2underrightarrowt^o2H_2O) (2)

b) Ta có:(left{eginmatrixSigma n_O_2=dfrac9,632=0,3left(mol ight)\n_CO_2=dfrac8,844=0,2left(mol ight)endmatrix ight.)(Rightarrowleft{eginmatrixn_O_2left(1 ight)=0,1mol\n_O_2left(2 ight)=0,2molendmatrix ight.)

(Rightarrowleft{eginmatrixm_CO=0,1cdot28=2,8left(g ight)\m_H_2=0,2cdot2=0,4left(g ight)endmatrix ight.)(Rightarrowleft{eginmatrix\%m_CO=dfrac2,82,8+0,4cdot100\%=87,5\%\\%m_H_2=12,5\%endmatrix ight.)

c) PTHH:(2KMnO_4underrightarrowt^oK_2MnO_4+MnO_2+O_2uparrow)

Theo PTHH:(n_KMnO_4=2n_O_2=0,6mol)

(Rightarrow m_KMnO_4=0,6cdot158=94,8left(g ight))


Đúng 2

Bình luận (0)

đốt 5,6 gam các thành phần hỗn hợp cacbon và lưu hoàng bắt buộc 9,6 gam khí oxi

a) viết PTHH

b) tính cân nặng của từng chất vào các thành phần hỗn hợp ban đầu

c) tính thành Xác Suất khối lượng từng chất trong hỗn hợp ban đầu

d) tính thành Phần Trăm theo số mol của từng chất tất cả vào các thành phần hỗn hợp khí thu được sau PƯ

góp mình với

*


Lớp 8 Hóa học tập CHƯƠNG IV: OXI - KHÔNG KHÍ
2
0
Gửi Hủy

A/ nO2=0,3 mol

C + O2-----> Co2

x mol x mol xmol

S+ O2------> SO2

y mol y mol y mol

Ta co x+y=0,3

12x+32y=5,6

=> x=0,2 y=0,1

B/mC=0,2.12=2,4g mS= 0,1.32=3,2g

C/ %mC=(2,4/5,6).100=42,8%

%mS=57,2%

D/ %Co2=(0,2/0,3).100=66,7%

%So2=33,3%


Đúng 0

Bình luận (0)

nO2=0,3mol

Hotline x,y là số mol của C với S vào hh

PTHH: C+O2=>CO2

x->x------x>

S+O2=>SO2

y->y------>y

theo 2 pthh trên ta có hpt:

(egincases12x+32y=5,6\x+y=0,3endcases)

(egincasesx=0,2\y=0,1endcases)

=> mC=0,2.12=2,4g

=> mS=5,6-2,4=3,2g

%mC=2,4/5,6.100=41,89%

=>%mO=100-41,89=58,11%

m khí thu được=mCO2+SO2=0,2.44+0,1.64=15,2g

=> %mCO2=0,2.44/15,2.100=57,89%

=>%mSO2=100-57,89=42,11%


Đúng 0
Bình luận (0)

đốt 5,6 gam các thành phần hỗn hợp cacbon cùng sulfur đề nghị 9,6 gam khí oxi

a) viết PTHH

b) tính khối lượng của mỗi chất vào hỗn hợp ban đầu

c) tính thành Tỷ Lệ khối lượng từng hóa học vào tất cả hổn hợp ban đầu

d) tính thành Phần Trăm theo số mol của mỗi chất gồm vào tất cả hổn hợp khí thu được sau PƯ


Lớp 8 Hóa học CHƯƠNG IV: OXI - KHÔNG KHÍ
1
0
Gửi Hủy

a) PTHH: C + O2 -to-> CO2

x_____________x_____x(mol)

S+ O2 -to-> SO2

y__y________y(mol)

b) Ta có:

(left{eginmatrix12x+32y=5,6\32x+32y=9,6endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixx=0,2\y=0,1endmatrix ight.)

mC=0,2.12=2,4(g)

mS=0,1.32=3,2(g)

c)

(\%mC=dfrac2,45,6.100approx42,857\%\ ightarrow\%mSapprox100\%-42,857\%approx57,143\%)

d)

(\%nCO2=dfracxx+y.100\%=dfrac0,20,2+0,1.100approx66,667\%\ ightarrow\%nSO2=dfracyx+y.100\%=dfrac0,10,2+0,1.100approx33,333\%)


Đúng 0
Bình luận (0)

Đốt cháy trọn vẹn một tất cả hổn hợp khí CO cùng H2 đề xuất cần sử dụng 9,6g khí O2. Khí sinh ra gồm 8,8g CO2.

a) Viết PTHH xảy ra.

b) Tính trọng lượng % trọng lượng từng chất vào láo lếu hợp


Lớp 8 Hóa học Kiểm tra cmùi hương IV Oxi-Không khí: Đề 2
2
0
Gửi Hủy

(n_CO_2=dfrac8.844=0.2left(mol ight))

(n_O_2=dfrac9.632=0.3left(mol ight))

(2CO+O_2underrightarrowt^02CO_2)

(0.2.......0.1.......0.2)

(2H_2+O_2underrightarrowt^02H_2O)

(0.4......0.3-0.1)

(\%m_CO=dfrac0.2cdot280.2cdot28+0.4cdot2cdot100\%=87.5\%)

(\%m_H_2=100-87.5=12.5\%)


Đúng 1

Bình luận (0)

a)

(2CO + O_2 xrightarrowt^o 2CO_2(1)\2H_2 + O_2 xrightarrowt^o 2H_2O(2))

b)

(n_CO_2 = dfrac8,844 = 0,2(mol)\n_O_2 = dfrac9,632 = 0,3(mol))

Theo PTHH :

(n_CO = n_CO_2 = 0,2(mol)\n_O_2(1) = dfrac12n_CO_2 = 0,1(mol)\n_H_2 = 2n_O_2(2) = 2(0,3-0,1) = 0,4(mol))

Vậy :

(\%m_CO = dfrac0,2.280,2.28+0,4.2.100\% = 87,5\%\\%m_H_2 = 100\% - 87,5\% = 12,5\%)


Đúng 2
Bình luận (0)

Đốt 5,6(g) hỗn hợp cacbon và sulfur đề nghị 9,2(g) khí oxi

a) Viết PTHH các làm phản ứng xảy ra

b) Tính KL của từng chất vào hỗn hợp ban đầu

c) Tính yếu tắc Tỷ Lệ KL mỗi hóa học trong tất cả hổn hợp ban đầu

d)Tính nhân tố phần trăm theo KL mol của từng hóa học gồm vào tất cả hổn hợp Khi chiếm được sau bội nghịch ứng


Lớp 8 Hóa học Bài 25: Sự oxi hóa. Phản ứng hóa phù hợp. Ứng dụng của...
2
0
Gửi Hủy
Đúng 1

Bình luận (0)

9,2 tốt 9,6 oxxi vậy


Đúng 0
Bình luận (1)

Đốt 5,6(g) các thành phần hỗn hợp cacbon và lưu hoàng yêu cầu 9,6(g) khí oxi

a) Viết PTHH những làm phản ứng xảy ra

b) Tính KL của từng hóa học vào các thành phần hỗn hợp ban đầu

c) Tính thành phần xác suất KL từng hóa học vào hỗn hợp ban đầu

d)Tính thành phần Phần Trăm theo KL mol của mỗi chất có trong hỗn hợp Lúc nhận được sau phản ứng


Lớp 8 Hóa học CHƯƠNG I: CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ
1
0
Gửi Hủy

a, PT:(C+O_2underrightarrowt^oCO_2)

(S+O_2underrightarrowt^oSO_2)

b, Giả sử:(left{eginmatrixn_C=xleft(mol ight)\n_S=yleft(mol ight)endmatrix ight.)

(Rightarrow12x+32y=5,6left(1 ight))

Ta có:(n_O_2=dfrac9,632=0,3left(mol ight))

Theo PT:(Sigma n_O_2=n_C+n_S=x+yleft(mol ight))

(Rightarrow x+y=0,3left(2 ight))

Từ (1) cùng (2)(Rightarrowleft{eginmatrixx=0,2left(mol ight)\y=0,1left(mol ight)endmatrix ight.)

(Rightarrowleft{eginmatrixm_C=0,2.12=2,4left(g ight)\m_S=0,1.32=3,2left(g ight)endmatrix ight.)

c, Ta có:(left{eginmatrix\%m_C=dfrac2,45,6.100\%approx42,9\%\\%m_Sapprox57,1\%endmatrix ight.)

d, Phần này đề thưởng thức tính theo trọng lượng mol hả bạn?


Đúng 1
Bình luận (0)

Hoà tan 2g hỗn hợp Na với Na2O nội địa chiếm được 0,672 lkhông nhiều khí H2(đktc)

a) Viết PTHH các phản ứng xẩy ra.

Xem thêm: Đại Học Khoa Học Công Nghệ Hà Nội, Trường Đại Học Công Nghệ, Đhqghn

b) Tính khối lượng những hóa học trong các thành phần hỗn hợp ban đầu.

c) Tính nhân tố Phần Trăm về trọng lượng của từng hóa học trong 2 g tất cả hổn hợp bên trên.


Lớp 8 Hóa học tập
1
0
Gửi Hủy
Đúng 2

Bình luận (0)

Hoà chảy 2g tất cả hổn hợp Na và Na2O trong nước chiếm được 0,672 lkhông nhiều khí H2(đktc)

a) Viết PTHH những phản bội ứng xẩy ra.

b) Tính khối lượng những chất vào các thành phần hỗn hợp thuở đầu.

c) Tính nguyên tố Phần Trăm về cân nặng của mỗi chất trong 2 g các thành phần hỗn hợp bên trên.


Lớp 8 Hóa học CHƯƠNG II: PHẢN ỨNG HÓA HỌC
1
0
Gửi Hủy
Đúng 1

Bình luận (0)

1.đốt cháy 5.6g hỗn hợp C và S yêu cầu 9.6g O2a, tính trọng lượng mỗi chất trong các thành phần hỗn hợp ban đầub,tính thành phần % theo mol của mỗi hóa học theo hỗn hợp khí thu được


Lớp 8 Hóa học Bài 16: Pmùi hương trình hóa học
1
0
Gửi Hủy

a.C + O2 -> CO2a......a........aS + O2 -> SO2b.......b.........b=> 12a + 32b = 5,6(a + b )32 = 9,6giải ra: a = 0,2 ; b = 0,1m C = 0,2 . 12 = 2,4gm S = 0,1 .32 = 3,2 gb.% n SO2 = 100% - 66,67% = 33,33%


Đúng 0

Bình luận (0)
thietbihopkhoi.com