Khối lượng: 4(3-1-1-8) Lý thuyết:45 tiết Bài tập: 15 tiết Thực hành: 5 bài (x 3 tiết)

Mục tiêu: Học phần không chỉ cung cấp cho sinh viên các kiến thức về CNTT cơ bản (theo thông tư số 03/2014/TT-BTTTT về quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT) bao gồm những hiểu biết về: cách biểu diễn và xử lý thông tin trong máy tính điện tử, phần cứng máy tính, hệ điều hành, mạng internet, các phần mềm tiện ích, các phần mềm tin học văn phòng cơ bản, mà còn trang bị cho sinh viên: khả năng mô tả thuật toán bằng các phương pháp khác nhau, nắm bắt được nguyên lý và các cấu trúc lập trình của ngôn ngữ lập trình bậc cao và khả năng minh hoạ các thuật toán bằng ngôn ngữ lập trình C.

Nội dung vắn tắt học phần:Khái niệm thông tin và biểu diễn thông tin trong máy tính. Hệ thống máy tính: phần cứng, hệ điều hành, mạng internet, phần mềm ứng dụng và tin học văn phòng. Thuật toán và cách biểu diễn thuật toán; Các cấu trúc lập trình cơ bản, các kiểu dữ liệu cơ bản và có cấu trúc trong ngôn ngữ lập trình C

Đang xem: Tin Học Đại Cương Bách Khoa

Quá trình (50%) = Tích hợp (Kiểm tra giữa kỳ, Thực hành, Điểm chuyên cần) Kết quả thực hành đánh giá dựa trên số buổi tham dự và kết quả báo cáo Kiểm tra giữa kỳ 1 lần Chuyên cầnThi cuối kỳ (50%): Trắc nghiệm Chủ động đọc trước tài liệu giáo trình, in bài giảng (*.pdf), chuẩn bị sẵn các câu hỏiDự lớp đầy đủ, theo dõi ghi chú vào tập bài giảng, chủ động đặt câu hỏi Làm bài tập về nhà đầy đủ theo yêu cầu của giảng viên, tốt nhất làm bài tập và thảo luận theo nhóm (2-3 người).Hoàn thành đầy đủ các bài thực hành, có báo cáo và bảo vệ.Cài đặt trình biên dịch ngôn ngữ lập trình C và thực hành thêm ở nhà theo hướng dẫn của giảng viên.Ôn tập theo nhóm: Bám theo mục tiêu học phần, trả lời các câu hỏi và thảo luận các bài tập ở cuối mỗi chương trong sách giáo trình.

Xem thêm: Cách Download Các Bài Báo Khoa Học Từ Nguồn Có Tính Phí, Tải Tài Liệu Bài Báo Khoa Học Miễn Phí

<1> Giáo trình Tin học đại cương, Tái bản lần 1, Viện CNTT-TT, Đại học BKHN biên soạn, NXB Bách khoa 2012<2> Bài tập Tin học đại cương, Viện CNTT-TT, Đại học BKHN biên soạn, NXB Bách khoa 2012<3> The C Programming Language, 2nd Edition Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie, Prentice Hall 1988

Xem thêm: Ebook Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp Hcm, Thư Viện Tổng Hợp Tphcm Ở Đâu

Nội dung Bài giảng Tham khảo
Bài 1. Thông tin và biểu diễn thông tin Các khái niệm cơ bản về thông tin và tin học Biểu diễn dữ liệu trong máy tính Download <1> Mục I.1 <2> Phần 1
Bài 2. Hệ thống máy tính Các thành phần cơ bản của hệ thống máy tính Mạng máy tính Giới thiệu về Hệ điều hành Các hệ thống ứng dụng (tự học) Download <1> Mục I.2, I.3 <2> Phần 1
Bài 3. Thuật toán Giải quyết bài toán bằng máy tính điện tử Khái niệm thuật toán Biểu diễn thuật toán Một số thuật toán thông dụng Download <1> Phần II<2> Phần II
Bài 4. Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C 1.Lịch sử phát triển của ngôn ngữ C Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ C Cấu trúc cơ bản của chương trình C Biên dịch chương trình C Download <1> Mục II.1 <2> Phần III, IV <3> Chapter 1
Bài 5. Kiểu dữ liệu và biểu thức trong C Các kiểu dữ liệu cơ bản Các toán tử trong C Một số toán tử đặc trưng trong C Download <1> Mục III.2 <2> Phần III,IV <3> Chapter 2, 7
Bài 6. Các lệnh vào-ra cơ bản Các hàm vào ra cơ bản Các hàm vào ra khác Một số toán tử đặc trưng trong C Download <1> III.3.1 <2> Phần III,IV <3> Chapter 2, 7
Bài 7. Các cấu trúc lập trình trong C Cấu trúc khối lệnh Cấu trúc rẽ nhánh: if, if…else, switch Cấu trúc lặp: while, do…while, for Thay đổi cấu trúc lập trình Download <1> Mục III.3 <2> Phần III,IV <3> Chapter 3
Bài 8. Mảng, con trỏ và xâu ký tự Khai báo, sử dụng mảng và xâu ký tự Cài đặt các thuật toán trên mảng và xâu ký tự: tìm kiếm, sắp xếp… Khái niệm, khai báo và sử dụng con trỏ Download <1> Mục III.4.1, III.4.3 <2> Phần III,IV <3> Chapter 5
Bài 9. Kiểu cấu trúc Khai báo, sử dụng kiểu cấu trúc Xử lý dữ liệu kiểu cấu trúc, mảng cấu trúc Download <1> Mục III.5 <2> Phần III,IV <3> Chapter 6
Bài 10. Chương trình con trong C Khái niệm, khai báo hàm Truyền tham số cho hàm Phạm vi của biến trong chương trình Download <1> Mục III.6 <2> Phần III,IV <3> Chapter 4
Bài 11. Tệp tin Khái niệm và phân loại tệp Các thao tác cơ bản với tệp Tệp văn bản Tệp nhị phân Download Mã nguồn ví dụ ( Download ) <3> Mục 7.5 và 7.6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *