Giới thiệu Tổ chức bộ máy Tin tức tổng hợp sự kiện Văn bản KH&CN Văn bản pháp quy Thủ tục hành chính Thông báo về Thủ tục hành chính Hoạt động khoa học và công nghệ Sở hữu trí tuệ Thông tin và thống kê khoa học và công nghệ

Đang xem: Thanh tra bộ khoa học và công nghệ

*

Thông báo số 27/TB-SKHCN ngày 14 tháng 6 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình về việc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2021 đối với thí sinh dự tuyển vào Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình
Thông báo số 50/TB-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình Tuyển dụng công chức tỉnh Thái Bình năm 2021
Công văn số 191/SKHCN-KHTC ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng, đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2022
Quyết định số 90/QĐ-SKHCN ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình
Công văn số 70/SKHCN-KHTC ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn, miền núi năm 2022
Thông báo số 06/TB-SKHCN ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc giới thiệu chức vụ và chữ ký
Thông báo số 92-TB/TU ngày 23 tháng 2 năm 2021 của Tỉnh ủy Thái Bình về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ
Quyết định số 309/QĐ-SKHCN ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình Ban hành các biểu mẫu phục vụ công tác quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Thái Bình
Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2021 về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh đặt hàng thực hiện từ năm 2021
Thông báo số 25/TB-SKHCN ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc giới thiệu chức vụ và chữ ký

Lãnh đạo phòng

Chánh Thanh tra: Bà Trần Thị Thanh Hương

Phó Chánh Thanh tra: Ông Phạm Hồng Kỳ

 

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chức năng: 

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành KH&CN, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ KH&CN.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Thực hiện theo quy định tại Điều 24 của Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 của Quốc hội; Điều 7 của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành KH&CN và các văn bản khác có liên quan.

dsad
Chia sẻ:|
THÔNG BÁO
Số:

Xem thêm: Top 10+ Khóa Học Nghiệp Vụ Kế Toán Tổng Hợp, Khóa Học Kế Toán Tổng Hợp Thực Hành Ngắn Hạn

Số:
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình
Số:
Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình thông báo về việc hướng dẫn xây dựng, đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2022
Số:
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình
Số:
Thông báo Kế hoạch hoạt động Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2021 tỉnh Thái Bình
Số:
Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình thông báo về việc đề xuất dự án thuộc Chương trình nông thôn, miền núi năm 2022
Số:
Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình thông báo Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh năm 2021
Số:
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2021
Số:
Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình thông báo Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp tỉnh năm 2020

Xem thêm: Top 3 Trung Tâm Anh Ngữ Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Trung Tâm Ngoại Ngữ Đại Học Bách Khoa

gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *