The Ministry of Common Sense: How to Eliminate Bureaucratic Red Tape, Bad Excuses, and Corporate BS Martin Lindstrom

Đang xem: Sườn bài nghiên cứu khoa học

*

*

The Upside of Being Down: How Mental Health Struggles Led to My Greatest Successes in Work and Life Jen Gotch

*

Bezonomics: How Amazon Is Changing Our Lives and What the World's Best Companies Are Learning from It Brian Dumaine

*

Xem thêm: Khóa Học Kiểm Toán Nội Bộ Tại Học Viện Apt, Kiểm Toán Nội Bộ Chuẩn Quốc Tế

*

How I Built This: The Unexpected Paths to Success from the World's Most Inspiring Entrepreneurs Guy Raz
We Should All Be Millionaires: Change Your Thinking, Build Bank, and Claim Your Independence Rachel Rodgers
Everybody Has a Podcast (Except You): A How-To Guide from the First Family of Podcasting Justin McElroy
How to Lead: Wisdom from the World's Greatest CEOs, Founders, and Game Changers David M. Rubenstein

Xem thêm: Mẫu Hợp Đồng Hợp Tác Nghiên Cứu Khoa Học, Could Not Load File Or Assembly Lawsoft

Dàn ý

1. I.Đề cương đề tài nghiên cứu khoa học: A. Phần mở đầu: 1. Lí do chọn đề tài (tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu). Trình bày được 2 ý chính: – Lí do lí luận: khái quát tính chất, vị trí, tầm quan trọng của vấn đề (đối tượng) nghiên cứu trong đề tài; – Lí do thực tiễn: Khái quát những yếu kém, bất cập trong thực tiễn so với vị trí, yêu cầu nêu trên. 2. Mục đích nghiên cứu: Mục đích: Nghiên cứu để làm gì?, là cái đích mà cuộc nghiên cứu hướng đến, là vấn đề trung tâm xuyên suốt đề tài.Mục đích trả lời câu hỏi “nhằm vào việc gì?”, hoặc “để phục vụ cho điều gì?”. Mục đích nghiên cứu là cơ sở để đề ra nhiệm vụ nghiên cứu. Chú ý:Mục đích khác mục tiêu Mục tiêu: là thực hiện điều gì hoặc hoạt động nào đó cụ thể, rõ ràng mà người nghiên cứu sẽ hoàn thành theo kế hoạch đã đặt ra trong nghiên cứu. Mục tiêu có thể đo lường hay định lượng được. Nói cách khác, mục tiêu là nền tảng hoạt động của đề tài và làm cơ sở cho việc đánh giá kế hoạch nghiên cứu đã đưa ra, và là điều mà kết quả phải đạt được. Mục tiêu trả lời câu hỏi “làm cái gì?”, “nhằm đạt được cái gì?”. Mục đích của đề tài: (nhằm phục vụ cái gì?) Mục tiêu của đề tài: (nhằm đạt được gì?) 3. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là tiêu điểm, là vấn đề mà đề tài cần tập trung nghiên cứu giải quyết. Đối tượng nghiên cứu của một đề tài có thể là thực trạng, biện pháp, giải pháp về vấn đề nghiên cứu. 4. Giả thuyết khoa học Giả thuyết khoa học là giai đoạn trước của việc nhận thức các quy luật và thường thể hiện trong mệnh đề điều kiện. Giả thuyết khoa học phải được kiểm chứng (qua thử nghiệm, thực nghiệm, v.v.). 5. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu là sự xác định (khu biệt, giới hạn, cụ thể hoá) đối tượng nghiên cứu của đề tài. Sự xác định phạm vi nghiên cứu thường thể hiện ở các mặt: + Không gian; + Thời gian. 6. Nhiệm vụ nghiên cứu Thường chia thành 3 nhiệm vụ: – Hệ thống hoá những vấn đề lý luận liên quan tới vấn đề nghiên cứu của đề tài; – Mô tả thực trạng, phân tích, đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu; – Đề xuất các biện pháp, giải pháp, khuyến nghị (kiến nghị). 7. Nội dung nghiên cứu: – Cơ sơ lý luận liên quan tới vấn đề nghiên cứu của đề tài; – Thực trạng vấn đề nghiên cứu; – Một số biện pháp, giải pháp về vấn đề nghiên cứu; – Kết luận – đề xuất – kiến nghị. 8. Phương pháp nghiên cứu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *