Giới thiệu, nội dung môn học

Giúp sinh viên có một số kiến thức cơ bản về tính chất và khả năng của máy tính (số), về qui trình giải quyết vấn đề bằng máy tính, về việc dùng một môi trường phát triển phần mềm trực quan (như Visual Basic) để thiết kế giao diện cho ứng dụng, tạo các thủ tục xử lý sự kiện trên các phần tử giao diện và viết mã để miêu tả giải thuật giải quyết chức năng của phần mềm. Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị thêm một số kiến thức cơ bản về linh kiện phần mềm, về lập trình bằng cách lắp ghép các linh kiện có sẵn, về việc truy xuất cơ sở dữ liệu và một số hoạt động cơ bản để kiểm thử phần mềm đã viết được.Chương 1. Vấn đề giải quyết bài toán bằng máy tính.1.1Các khái niệm cơ bản : máy tính số, lệnh, ngôn ngữ, chương trình, giải thuật, lập trình…1.2Code và dữ liệu1.3Cấu trúc chương trình theo quan điểm có cấu trúc và hướng đối tượng.1.4Mô hình máy tính Von-Neumann1.5Qui trình chung để giải quyết bài toán bằng máy tính số1.6Phương pháp phân tích từ-trên-xuống.Chương 2. Thể hiện dữ liệu trong máy tính.2.1Cơ bản về lưu trữ dữ liệu trong máy tính : bit, byte, địa chỉ…2.2Các hệ thống số : cơ số, qui luật miêu tả đại lượng, các phép toán.2.3Các đơn vị nhớ thường dùng : byte, word, KB, MB, GB,…2.4Biểu diễn số nguyên, số thực, chuỗi… trong bộ nhớ.2.5Các bản mã thường dùng, vấn đề mã tiếng Việt.2.6Thiết bị chứa tin – Thư mục – File.2.7Các tác vụ quản lý hệ thông file.Chương 3. Tổng quát về lập trình bằng VB.3.1Hỗ trợ lập trình có cấu trúc : chương trình, module, thủ tục.3.2Hỗ trợ lập trình hướng đối tượng : đối tượng, inteface, class, thông điệp, tính bao đóng, thừa kế, bao gộp,…3.3Qui trình viết 1 phần mềm dùng môi trường trực quan : đối tượng giao diện, đối tượng xử lý bên trong.3.4Xây dựng đối tượng giao diện bằng thiết kế trực quan và viết code cho các thủ tục xử lý sự kiện.3.5Xây dựng đối tượng xử lý bên trong bằng cách tự viết code.Chương 4. Qui trình thiết kế trực quan giao diện.4.1Dự án và ứng dụng.4.2Các dạng giao diện chuẩn : Dialog based, SDI, MDI4.3Thiết kế form giao diện, thiết kế menu, toolbar4.4 Thiết lập giá trị cho các thuộc tính của các đối tượng giao diện tại thời điểm thiết kế.4.5 Tạo hàm xử lý 1 số sự kiện cần thiết trên các đối tượng giao diệnChương 5. Các kiểu dữ liệu của VB.5.1Biến dữ liệu : tên biến, kiểu của biến, tầm vực sử dụng5.2Cú pháp định nghĩa danh hiệu5.3Các kiểu dữ liệu cơ bản định sẵn5.4Các class đối tượng định sẵn.5.5Định nghĩa kiểu người dùng và class mới.5.6Tầm vực truy xuất biến.5.7 Thời gian sống của biến.5.8 Hằng gợi nhớ.Chương 6.

Đang xem: Slide tin học đại cương bách khoa hà nội

Xem thêm: Gợi Ý Một Số Tên Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Hay Nhất Hiện Nay

Các lệnh định nghĩa & khai báo dữ liệu.6.1Tổng quát về code của ứng dụng : standard module, form module, class module6.2Tổng quát về ngôn ngữ VB : các lệnh định nghĩa, khai báo và các lệnh thực thi.6.3Chú thích và công dụng.6.4Qui tắc miêu tả các giá trị thuộc các kiểu cơ bản.6.5Lệnh định nghĩa hằng gợi nhớ, định nghĩa biến, định nghĩa kiểu người dùng.6.6Các lệnh khai báo hàm cần dùng trong các thư viện liên kết động *.dll.Chương 7. Biểu thức VB.7.1Tổng quát về biểu thức : toán hạng, toán tử.7.2Các biểu thức cơ bản.7.3Các loại toán tử.7.4Qui trình xây dựng và tính giá trị của biểu thức.7.5Kiểu kết quả của biểu thức.Chương 8. Các lệnh thực thi VB.8.1Tổng quát về các lệnh thực thi, phân loại.8.2Nhóm lệnh gán dữ liệu : gán trị cổ điển và gán tham khảo.8.3Nhóm lệnh tạo quyết định : điều kiện luận lý và số học.8.4Nhóm lệnh lặp : Do, While, For.8.5Nhóm lệnh gọi thủ tục, thoát đột ngột khỏi 1 cấu trúc điều khiển.8.6Vấn đề các lệnh lồng nhau.Chương 9. Định nghĩa và sử dụng thủ tục.9.1Nhắc lại tổ chức của 1 ứng dụng : module, đối tượng, thủ tục.9.2Phân loại thủ tục.9.3Tầm vực sử dụng thủ tục.9.4Cú pháp định nghĩa các loại thủ tục.9.5Gọi thủ tục và cơ chế truyền tham số.9.6Các thủ tục định sẵn của VB9.7Các hàm API trong các thư viện liên kết động.Chương 10. Quản lý hệ thống file.10.1Vị trí của hệ thống file trong giải quyết bài toán bằng máy tính.10.2Các cấu trúc file mà VB hỗ trợ.10.3Tổng quát về truy xuất hệ thống file trong VB.10.4Qui trình truy xuất “Binary File” điển hình và các lệnh liên quan.10.5Qui trình truy xuất “Random File” điển hình và các lệnh liên quan.10.6Qui trình truy xuất “Sequential File” điển hình và các lệnh liên quan.10.7 Các hàm truy xuất thuộc tính file/thư mục.10.8 Các hàm duyệt thư mục, tạo/xóa file/thư mụcChương 11. Giao tiếp thiết bị I/O.11.1Tổng quát về tương tác giữa người dùng và chương trình.11.2Kiến trúc tương tác giữa người dùng & ứng dụng VB.11.3Ứng dụng giao tiếp với bàn phím thông qua các đối tượng giao diện.11.4Ứng dụng giao tiếp với chuột thông qua các đối tượng giao diện.11.5Xuất văn bản lên đối tượng giao diện.11.6Vẽ đồ họa, ảnh bitmap lên đối tượng giao diện.11.7In ấn dữ liệu.Chương 12. Linh kiện phần mềm, truy xuất database.12.1Tổng quát về linh kiện phần mềm và công nghệ lập trình bằng cách lắp ghép linh kiện.12.2Các công nghệ xây dựng linh kiện phần mềm.12.3Qui trình dùng linh kiện phần mềm theo công nghệ COM & ActiveX Control.12.4Tổng quát về database, database quan hệ và các giao tiếp truy xuất database hiện có.12.5 Qui trình dùng giao tiếp ADO thông qua các ActiveX Control để truy xuất database.12.6 Qui trình lập trình dùng giao tiếp ADO để truy xuất databaseChương 13. Vấn đề kiểm thử phần mềm.13.1Các loại lỗi gặp phải khi viết phần mềm, tính chất của từng loại lỗi.13.2Tổng quát về hoạt động kiểm lỗi phần mềm.13.3Các trạng thái của phần mềm dưới sự điều khiển của công cụ “debug”.13.4Các tác vụ tham khảo/hiệu chỉnh giá trị của các biến dữ liệu.13.5Các tác vụ thiết lập/xóa điều kiện dừng (break point, khi biến bị truy xuất, khi thỏa 1 điều kiện qui định).13.6 Các tác vụ điều khiển chương trình chạy.13.7 Các tác vụ xem “stack” chứa lịch sử gọi thủ tục.

Tài liệu tham khảo

<1> Tập slide bài giảng môn Tin học, Nguyễn Văn Hiệp & al., Khoa CNTT ĐHBK Tp.HCM.

Xem thêm: Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Là Gì, Chuyên Ngành Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học

<2> Tài liệu online trên 3 CD MSDN thuộc bộ Visual Studio 2000 của Microsoft.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *