Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 11 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành. Sách gồm chín chương đầy đủ công thức, lý thuyết, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học …Mục lục Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 11 :CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LIBài 1. Sự điện liBài 2. Axit, bazơ và muốiBài 3. Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị Axit – bazơBài 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện liBài 5. Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện liBài 6. Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện liĐề kiểm tra 15 phút – Chương I – Hóa học 11Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương I – Hóa học 11CHƯƠNG 2: NITƠ – PHOTPHOBài 7. NitơBài 8. Amoniac và muối amoniBài 9. Axit nitric và muối nitratBài 10. PhotphoBài 11. Axit photphoric và muối photphatBài 12. Phân bón hóa họcBài 13. Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúngBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoĐề kiểm tra 15 phút – Chương II – Hóa học 11Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương II – Hóa học 11CHƯƠNG 3: CACBON – SILICBài 15. CacbonBài 16. Hợp chất của cacbonBài 17. Silic và hợp chất của silicBài 18. Công nghiệp silicatBài 19. Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúngĐề kiểm tra 15 phút – Chương III – Hóa học 11Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương III – Hóa học 11CHƯƠNG 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠBài 20. Mở đầu về hoá học hữu cơBài 21. Công thức phân tử hợp chất hữu cơBài 22. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơBài 23.

Đang xem: Sách giáo khoa hóa học 11 nâng cao pdf

Xem thêm: Trung Tâm Khoa Học Và Văn Hóa Nga, Русский Дом В Ханое/ Nhà Văn Hóa Nga Tại Hà Nội

Xem thêm:

Phản ứng hữu cơBài 24. Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạoĐề kiểm tra 15 phút – Chương IV – Hóa học 11Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương IV – Hóa học 11ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) – HÓA 11CHƯƠNG 5: HIDROCACBON NOBài 25. AnkanBài 26. XicloankanBài 27. Luyện tập ankan và xicloankanBài 28. Bài thực hành số 3 : Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metanĐề kiểm tra 15 phút – Chương V – Hóa học 11Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương V – Hóa học 11CHƯƠNG 6: HIDROCACBON KHÔNG NOBài 29. AnkenBài 30. AnkađienBài 31. Luyện tập: Anken và AnkadienBài 32. AnkinBài 33. Luyện tập: AnkinBài 34. Bài thực hành 4 : Điều chế và tính chất của etilen và axetilenĐề kiểm tra 15 phút – Chương VI – Hóa học 11Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương VI – Hóa học 11CHƯƠNG 7: HIĐROCACBON THƠM, NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN. HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBONBài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khácBài 36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơmBài 37. Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiênBài 38. Hệ thống hóa về hiđrocacbonĐề kiểm tra 15 phút – Chương VII – Hóa học 11Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương VII – Hóa học 11CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOLBài 39. Dẫn xuất halogen của hiđrocacbonBài 40. AncolBài 41. PhenolBài 42. Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol và phenolBài 43. Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenolĐề kiểm tra 15 phút – Chương VIII – Hóa học 11Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương VIII – Hóa học 11CHƯƠNG 9: ANĐEHIT – XETON – AXIT CACBOXYLICBài 44. Anđehit – xetonBài 45. Axit cacboxylicBài 46. Luyện tập: Anđehit – xeton – axit cacboxylicBài 47. Bài thực hành 6: Tính chất của anđehit và axit cacboxylicĐề kiểm tra 15 phút – Chương IX – Hóa học 11Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương IX – Hóa học 11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *