*

*

Giới thiệuĐề tài Cấp Bộ Cấp TrườngHội thảoTọa đàm Sinh hoạt khoa học bộ môn 2020-2021 2019-2020 2018-2019 2017-2018Sản phẩm NCKH Ấn phẩm Đánh giá Kinh tế Việt Nam thường niênVăn bản – Quy định Đề tài cấp Bộ trở lên Đề tài cấp Trường Nhóm công bố quốc tế Nhóm nhà khoa học điển hình Hội thảo Sinh hoạt khoa học bộ môn Thẩm định GT và sách xuất bản phục vụ đào tạo NCKH sinh viên Kê khai giờ NCKH Kê khai CBQT và Tham dự HTQT nhận hỗ trợPhần mềm NCKHUseful Links

Stt

Số văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

Cơ quan ban hành

Thuộc tính văn bản

I.

Đang xem: Quy định đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

Chính phủ

1

70/2018/NĐ-CP

Quy hoạch việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước

Chính phủ

Thông tin văn bản

2

Số: 99/2014/NĐ-CP

Quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học

Chính phủ

Thông tin văn bản

II.

Bộ Khoa học và Công nghệ

1

Thông tư số: 08/2017/TT-BKHCN

Thông tư Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tin văn bản

2

Thông tư số: 03/2017/TT-BKHCN

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệcấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tin văn bản

3

Thông tư số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC

Thông tư liên tịch Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Tài chính

Thông tin văn bản

4

Thông tư số: 04/2015/TT-BKHCN

Quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tin văn bản

5

Thông tư số: 37/2014/TT-BKHCN

Thông tư về việc quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tin văn bản

6

Thông tư số: 12/2014/TT-BKHCN

Thông tư Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư

Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tin văn bản

7

Thông tư số: 11/2014/TT-BKHCN

Thông tư Quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tin văn bản

8

Thông tư số: 09/2014/TT-BKHCN

Thông tư Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tin văn bản

9

Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN

Thông tư Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

Xem thêm: Đại Học Tài Chính Marketing Khoa Tai Chuc, Chương Trình Đào Tạo

Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tin văn bản

III.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 45/2020/TT-BGDĐT

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tin văn bản

3

Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT

Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tin văn bản

4

Thông tư số 09/2018/TT-BGDĐT

Thông tư Quy định về quản lý chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tin văn bản

5

757/QĐ-BGDĐT

Ban hành Quy chế tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam”

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tin văn bản

6

Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT

Về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tin văn bản

7

Quyết định Số: 5830/QĐ-BGDĐT

Quyết định Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tin văn bản

8

Thông tư số: 56/2012/TT-BGDĐT

Quy định quản lý nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tin văn bản

9

Thông tư số: 22/2011/TT-BGDĐT

Thông tư Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học;

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tin văn bản

IV.

Bộ Tài chính

1

Thông tư số 40/2017/TT-BTC

Thông tư Quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Xem thêm: Da Nang University Of Technology, Thông Tin Liên Hệ Trường Đại Học Bách Khoa

Bộ Tài chính

Thông tin văn bản

2

Thông tư liên tịch số: 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN

Thông tư liên tịch Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

Bộ Tài chính

Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tin văn bản

3

Thông tư số 102/2012/TT-BTC

Thông tư Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí

Bộ Tài chính

Thông tin văn bản

V.

Đại học Kinh tế quốc dân

1

Công văn số 624/ĐHKTQD-QLKH

Thông báo Danh mục tạp chí ISI/Scopus có uy tín và danh mục tạp chí ISI/Scopus cảnh báo về chất lượng năm 2021

ĐH Kinh tế Quốc dân

Thông tin văn bản

2

Công văn số 622/ĐHKTQD-QLĐT

ĐH Kinh tế Quốc dân

Thông tin văn bản

3

Công văn số 1211/ĐHKTQD-QLKH

Hướng dẫn nhiệm vụ và giờ NCKH của Giảng viên Trường ĐHKTQD

Quy định số giờ và minh chứng

ĐH Kinh tế Quốc dân

Thông tin văn bản

4

Quyết định số: 675/QĐ-ĐHKTQD

V/v ban hành Quy định về tiêu chuẩn sáng kiến và quy trình xét công nhận sáng kiến của Trường Đại học Kinh tế quốc dân

ĐH Kinh tế Quốc dân

Thông tin văn bản

5

Quyết định số: 1767/QĐ-ĐHKTQD

V/v cộng điểm khuyến khích cho sinh viên có công trình NCKH đạt giải thưởng các cấp

ĐH Kinh tế Quốc dân

Thông tin văn bản

6

Quyết định số: 67/QĐ-ĐHKTQD-QLKH

Quyết định về Quy định hoạt động quản lý Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường của trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Quy chế hoạt động khoa học & công nghệ của trường đại học kinh tế quốc dân (Ban hành theo QĐ 67)

ĐH Kinh tế Quốc dân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *