►Vận Chuyển và Giao hàng:

Bạn nhận sách từ 1-3 ngày kể từ khi thietbihopkhoi.com gọi điện xác nhận đơn hàng.

Đang xem: Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh nguyễn đình thọ pdf

►Cam kết Bản Quyền

Bạn được kiểm tra chất lượng sách, nếu không đúng bản quyền bạn có thể từ chối nhận hàng.

►Thanh toán:

Bạn kiểm tra sách và thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng trên toàn quốc.

GIÁO TRÌNH PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG KINH DOANH CỦA NGUYỄN ĐÌNH THỌ

Phương pháp nghiên cứu khoa học hàn lâm là môn học trang bị cho người học những quan điểm, nhận thức, phương pháp và công cụ cần thiết để thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học đúng phương pháp và có chất lượng. Vì vậy, môn học này đã được đưa vào giảng dậy tại bậc cao học và tiến sĩ trong các trường đại học khối ngành kinh tế và quản trị trong nhiều năm qua. Trên thế giới, tài liệu về phương pháp nghiên cứu rất phong phú, từ tổng quát đến chuyên sâu. Tuy nhiên, tại Việt nam, tài liệu môn học này rất hạn chế cho người học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Xem thêm: Khoa Tiếng Trung Đại Học Sư Phạm Tphcm, Đại Học Sư Phạm Trung Tâm Ngoại Ngữ Chi Nhánh 1

Giáo trình này ra đời nhằm giúp cho học viên cao học và nghiên cứu sinh có thêm tài liệu về phương pháp nghiên cứu bằng tiếng việt. Nội dung của giáo trình bao gồm những kiến thức nền tảng nhất trong nghiên cứu khoa học hàn lâm : xây dựng và kiểm định lý thuyết khoa học. Nội dung giáo trình này là phần nội dung cốt lõi của chuỗi năm lớp về phương pháp nghiên cứu tác giả giới thiệu cho giảng viên Trường ĐH kinh tế TPHCM từ năm 2007 đến năm 2010….

Giáo trình này theo hướng ứng dụng trong thiết kế và thực hiện nghiên cứu khoa học kinh doanh, tập trung nhiều vào ví dụ minh họa, chủ yếu trích từ một số nghiên cứu của tác giả và các cộng sự trong những năm gần đây về vấn đề thị trường Việt Nam. Phầm mềm thống kê SPSS được giới thiệu để xử lý dữ liệu.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Sắp Xếp Thời Gian Biểu Khoa Học, Hợp Lý, Hiệu Quả Giúp Cân

Giáo trình này phục vụ chính cho môn học Phương pháp nghiên cứu khoa học bậc cao học và tiến sĩ của ngành kinh doanh. Tuy nhiên, những ngành khoa học xã hội khác đều có thể sử dụng vì cùng chung phương pháp nghiên cứu. Để sử dụng, người đọc cần những kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu nhập môn ở bậc cử nhân, nghiên cứu thị trường và một số kiến thức cơ bản về thống kê. Vì vậy, sinh viên bậc cử nhân các năm cuối cũng có thể tham khảo.

Tác giả trân trọng cảm ơn trường Đại học kinh tế TPHCM đã cấp kinh phí để thực hiện và hội đồng thẩm định giáo trình của nhà trường chia sẻ, đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho giáo trình này. Nguyễn Đình Thọ

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Chương này giới thiệu các nội dung

1.Nghiên cứu khoa học

2. Các trường phái nghiên cứu khoa học

3. Lý thuyết khoa học và tiêu chuẩn đánh giá

4. Nghiên cứu, xây dựng và kiểm định lý thuyết khoa học

CHƯƠNG 2: VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Chương này giới thiệu các nội dung sau :

1.Vấn đề nghiên cứu

2. Ý tưởng , vấn đề, mục tiêu , câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu

3. Xác định vấn đề nghiên cứu

4. Tổng kết lý thuyết

5. Cách trích dẫn và liệt kê tài liệu tham khảo

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH

Gồm những nội dung:

1.Nghiên cứu định tính trong xây dựng lý thuyết khoa học

2. Phương pháp GT

3. Phương pháp tình huống

4. Dữ liệu và thu thập dữ liệu định tính

5. Phân tích dữ liệu định tính

6. Ví dụ minh họa nghiên cứu định tính

7. Giá trị của sản phẩm định tính

8. Đề cương nghiên cứu định tính

CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG

Gồm nội dung :

1.Nghiên cứu định lượng trong kiểm định lý thuyết khoa học

2.Khảo sát

3. Thử nghiệm

4. Đề cương nghiên cứu định lượng

CHƯƠNG 5: PHƯƠNG PHÁP HỖN HỢP

Nội dung :

1.Hỗn hợp trong nghiên cứu khoa học

2. Thiết kế kết hợp trong phương pháp hỗ hợp

3. Ví dụ về phương pháp hỗn hợp

4. Đề cương nghiên cứu hỗ hợp

CHƯƠNG 6: CHỌN MẪU TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG

Bao gồm những nội dung sau:

1.Lý do phải chọn mẫu

2. Chọn mẫu và sai số

3. Các khái niệm cơ bản trong chọn mẫu

4.quy trình chọn mẫu

5. Các quy trình chọn mẫu theo xác suất

6. Các phương pháp chọn mẫu phi xác suất

CHƯƠNG 7: ĐO LƯỜNG VÀ THU THẬP DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG

Nội dung bao gồm :

1.Đo lường và cấp độ thang đo trong nghiên cứu

2. Công cụ thu thập dữ liệu

3. Hiệu chỉnh dữ liệu

4. Chuẩn bị dữ liệu

CHƯƠNG 8: ĐO LƯỜNG KHÍA NIỆM NGHIÊN CỨU

1.Đo lường trong kiểm định lý thuyết khoa học

2. Khái niệm nghiên cứu và thang đo đúng

3. TÍnh chất của đo lường

4. Xây dựng thang đo các khái niệm nghiên cứu

CHƯƠNG 9: THỐNG KÊ DÙNG TRONG KIỂM ĐỊNH LÝ THUYẾT KHOA HỌC

1.Tóm tắt thống kê mẫu

2. Kỳ vọng

3. Biến chuẩn trung bình và chuẩn hóa

4. Quan hệ giữa tham số và đám đông

5. Ước lượng thống kê

6. Kiểm định thống kê

7. Mối quan hệ giữa 2 biến ngẫu nhiên

8. Sử dụng SPSS để tính hệ số tương quan

CHƯƠNG 10 : CROUNBACH ALPHA VÀ ĐNÁH GIÁ ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO

1.Giá trị và sai số đo lường

2. Lý thuyết đo lường cổ điển

3. Bổ sung lý thuyết đo lường cổ điển

4. Tính hệ số tin cậy Cronbach alpha bằng SPSS

CHƯƠNG 11: MÔ HÌNH EFA: KIỂM ĐỊNH GIÁ TRỊ THANG ĐO

1.EFA và đnáh giá thang đo

2. Mô hình EFA một nhân tố

3. Ví dụ đánh giá thang đo bằng EFA

4. Các dạng phân tihcs EFA và ứng dụng

5. Điều kiện để phân tích EFA

6. Đánh giá giá trị thang đo bằng EFA

7. Phân tích EFA với SPSS

CHƯƠNG 12: MÔ HÌNH T-TEST VÀ ANOVA :KIỂM ĐỊNH KHÁC BIỆT TRUNG BÌNH

1.Vấn đề nghiên cứu

2. So sánh trung bình hai đám đông: t-test

3. So sánh bat rung bình trở lên : mô hình ANOVA

CHƯƠNG 13: MÔ HÌNH HỒI QUI ĐƠN VÀ BỘI: KIỂM ĐỊNH TÁC ĐỘNG CỦA MỘT HAY NHIỀU BIẾN ĐỌC LẬP VÀO MỘT BIẾN PHỤ THUỘC ĐỊNH LƯỢNG

1.Vấn đề nghiên cứu

2. Hồi quy đơn

3. Mô hình hồi qui bội MLR

4. Phân tích MLR

CHƯƠNG 14 : MÔ HÌNH HỒI QUI VỚI BIẾN ĐỌC LẬP ĐỊNH TÍNH : ANOVA, ANCOVA VÀ HỒI QUY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *