Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác nghiên cứu và quản lý khoa học; hoạt động hợp tác trong và ngoài nước về lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học. Tổ chức điều hành công tác nghiên cứu khoa học; quản lý việc biên soạn, biên dịch, thẩm định giáo trình, tài liệu học tập, sách tham khảo thuộc trách nhiệm và thẩm quyền. Phát triển quan hệ hợp tác quốc tế của nhà trường phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế.

Đang xem: Phòng quản lý nghiên cứu khoa học

2. Nhiệm vụ

2.1. Tham mưu xây dựng, ban hành văn bản:

– Tham mưu và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản liên quan đến công tác quản lý khoa học, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của nhà trường. Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

– Lập kế hoạch trình Hiệu trưởng quyết định và tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý khoa học, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của nhà trường.

2.2. Công tác nghiên cứu khoa học:

– Chủ trì và phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng khoa học của trường. Đầu mối xúc tiến phát triển các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học.

– Chủ trì việc hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế nội bộ tham mưu cho Ban Giám hiệu về hoạt động nghiên cứu khoa học. Tiếp nhận và triển khai các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, địa phương và cơ sở. Theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện và tổ chức nghiệm thu các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học.

– Chủ trì việc tổ chức và quản lý công tác biên soạn, biên dịch, thẩm định, giáo trình, tài liệu học tập, sách tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

– Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị khoa học; tổng kết, khen thưởng công tác nghiên cứu khoa học.

– Thực hiện các dịch vụ nghiên cứu khoa học, tư vấn, chuyển giao và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học về kinh tế, tài chính phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ngành Tài chính và phục vụ nhu cầu xã hội theo luật định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Giáo dục.

– Tổ chức biên tập, in ấn phát hành tạp chí, nội san, bản tin và các ấn phẩm khoa học khác về kinh tế, tài chính phục vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu của ngành và xã hội.

Xem thêm: Sở Khoa Học Công Nghệ Long An H Và Truyền Hình Long An, Sở Khoa Học Và Công Nghệ Chi “Thừa” Gần

– Chủ trì và phối hợp với Phòng Công tác sinh viên, các Khoa, Bộ môn tổ chức chỉ đạo, quản lý và đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên; tổ chức các hội thi sinh viên nghiên cứu khoa học trong phạm vi trường.

– Thực hiện công tác theo dõi, tổng hợp và báo cáo về hoạt động nghiên cứu khoa học theo qui định.

2.3. Công tác hợp tác quốc tế:

– Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu giúp Ban Giám hiệu thiết lập, mở rộng các mối quan hệ hợp tác, ký kết văn bản ghi nhớ, thoả thuận hợp tác về đào tạo, khoa học và công nghệ với các tổ chức trong và ngoài nước theo đúng quy định của pháp luật.

– Quản lý, điều hành các dự án hợp tác đã được phê duyệt. Chuẩn bị hồ sơ, tiến hành các thủ tục xin giấy phép hoạt động đối với các chương trình, dự án hợp tác quốc tế mới.

– Chuẩn bị, tổ chức các buổi làm việc và ghi chép biên bản các phiên làm việc giữa lãnh đạo nhà trường với các đoàn khách nước ngoài trong lĩnh vực hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Phối hợp với các đơn vị soạn thảo nội dung hội đàm và các văn bản về quan hệ quốc tế trình Hiệu trưởng phê duyệt. Tiếp nhận, soạn thảo, dịch và gửi các tài liệu, thư điện phục vụ cho các hoạt động quan hệ quốc tế của trường. Dịch các bảng điểm, văn bằng, chứng chỉ do trường cấp ra tiếng nước ngoài.

– Làm thủ tục nhập cảnh; lập chương trình, nội dung, thời gian của các đoàn khách nước ngoài đến trường làm việc; phối hợp với Phòng Hành chính – Tổng hợp thực hiện tổ chức đón tiếp, sắp xếp nơi ở, làm việc, tham quan du lịch, bảo đảm hoạt động cho khách nước ngoài thuận lợi, an toàn, đúng qui định; tiếp nhận quà tặng và chuấn bị quà tặng cho khách nước ngoài.

– Tổ chức lưu trữ, quản lý thông tin, tài liệu hồ sơ về quan hệ quốc tế đúng qui định hiện hành. Quản lý chương trình, nội dung hoạt động của các đơn vị và cá nhân trong trường về hợp tác quốc tế. Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý sinh viên quốc tế.

2.4. Công tác khác:

– Thường trực các Hội đồng thuộc lĩnh vực quản lý khoa học và họp tác quốc tế của nhà trường.

– Lập chương trình công tác hàng tháng và tổ” chức triển khai công tác theo kế hoạch chung của nhà trường, phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác phát sinh. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường.

Xem thêm: Pcworld.Com.Vn Khoa Học Công Nghệ Nổi Tiếng Nhất Việt Nam 2021

– Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao.

II. Tổ chức bộ máy

Bộ máy nhân sự gồm 2 người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *