*

I. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược tổng thể hoạt động khoa học, công nghệ, hợp tác phát triển (trong và ngoài nước) và các hoạt động truyền thông thương hiệu chung để nâng cao vị thế của Nhà trường. 

II. Nhiệm vụ

a) Tham mưu cho Hiệu trưởng về kế hoạch chiến lược, kế hoạch hàng năm, các quy định, quy trình, hướng dẫn đối với các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác phát triển và truyền thông của Nhà trường phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành. b) Chủ trì triển khai các hoạt động:  – Khoa học và công nghệ: Thực hiện các thủ tục để đấu thầu, thẩm định, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá, lưu trữ các báo cáo đề tài/ đề án/ dự án nghiên cứu khoa học; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn về khoa học & công nghệ hàng năm; xét duyệt về học hàm giáo sư, phó giáo sư cho giảng viên trong trường; vận hành Tạp chí Nghiên cứu khoa học Sức khỏe và Phát triển.  – Hợp tác phát triển: Tiếp nhận và quản lý các đoàn khách đi và đến theo quy định; tiếp nhận viện trợ của các dự án; thực hiện các hoạt động hợp tác cấp trường; lập kế hoạch và thực hiện các sự kiện gắn kết, quảng bá thương hiệu chung và các hoạt động giao lưu với đối tác cấp trường.  – Truyền thông: truyền thông thương hiệu chung trên các kênh truyền thông của Trường và đại chúng; biên tập và sản xuất các sản phẩm truyền thông để giới thiệu về Trường; truyền thông nội bộ tới viên chức, người lao động, người học và cựu sinh viên; quản lý phòng truyền thống.c) Tham gia Hội đồng Khoa học Đào tạo và Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học. d) Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác phát triển và truyền thông trên các lĩnh vực đào tạo, khoa học công nghệ và dịch vụ của Trường. e) Theo dõi và đánh giá việc thực hiện các quy định, quy trình và các hướng dẫn đối với hoạt động khoa học & công nghệ, hợp tác phát triển và truyền thông của Trường theo kế hoạch. f) Quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhà trường. g) Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định. h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Đăng ký hội đồng đạo đức
Tra cứu đề tài
Tra cứu bài báo
Qui trình biểu mẫu
Văn bản pháp qui
Thông tin chia sẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *