Mẫu phiếu ghi chép đánh giá, nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ

Mẫu phiếu ghi chép đánh giá, nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc đánh giá, nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ. Mẫu phiếu nêu rõ nội dung đánh giá, nghiệm thu…

Đang xem: Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học

Mẫu được ban hành theo Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.
Mẫu thông tin kết quả nghiên cứuMẫu biên bản họp hội đồng đánh giá cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệMẫu phiếu đánh giá cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu ghi chép đánh giá, nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ như sau:

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CẤP BỘ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ,BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc —————Số: ………………., ngày

Xem thêm: Máy Tính Khoa Học Casio Fx-580Vn X, Máy Tính Casio Fx

thángnăm 20…..

Xem thêm: Khoa Tại Chức Trường Đại Học Kinh Tế Tp, Khoa Dai Hoc Tai Chuc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CẤP BỘĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ1. Thông tin chung về đề tài:- Tên đề tài:- Mã số đề tài:- Chủ nhiệm đề tài:- Tổ chức chủ trì đề tài:2. Họ tên thành viên Hội đồng3. Tiêu chí đánh giá3.1. Đánh giá về số lượng, khối lượng sản phẩm

STTTên sản phẩmSố lượng, khối lượng sản phẩmGhi chú(Giải thích về kết quả đánh giá của thành viên Hội đồng)Theo thuyếtminhThực tế đạt đượcĐánh giá của thành viên Hội đồngXuất sắcĐạtKhông đạt1Sản phẩm thứ 12Sản phẩm thứ 2……..

3.2. Đánh giá về chất lượng sản phẩm

STTTên sản phẩmChất lượngGhi chú(Giải thích về kết quả đánh giá của thành viên Hội đồng)Theo thuyết minhThực tế đạt đượcĐánh giá của thành viên Hội đồngXuất sắcĐạtKhông đạt1Sản phẩm thứ 12Sản phẩm thứ 2………

3.3. Đánh giá báo cáo tổng kết:

Xuất sắc: Báo cáo tổng kết đã hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu theo quy định□Đạt: Báo cáo tổng kết cần chỉnh sửa, bổ sung và có thể hoàn thiện□Không đạt: Không thuộc 2 trường hợp trên□

4. Xếp loại đề tài (đánh dấu X vào ô tương ứng phù hợp):

— Xuất sắc:Khi 100% tiêu chí về sản phẩm đều đạt xuất sắc, báo cáo tổng kết được đạt mức “Đạt” trở lên□— Đạt yêu cầu: đáp ứng đồng thời các yêu cầu sau+ Tất cả các tiêu chí về chất lượng sản phẩm ở mức đạt trở lên.+ Ít nhất 3/4 tiêu chí về khối lượng, số lượng sản phẩm ở mức “Đạt” trở lên (những sản phẩm không đạt về khối lượng, số lượng thì vẫn phải đảm bảo đạt ít nhất 3/4 so với thuyết minh).+ Báo cáo tổng kết đạt mức “Đạt” trở lên□— Không đạt: không thuộc hai trường hợp trên□

5. Ý kiến đánh giá khác (nếu có):

Thành viên Hội đồng(ký, họ tên)

Mẫu phiếu ghi chép đánh giá, nghiệm thu cấp bộ đề tài khoa học và công nghệ

Mẫu bản nhận xét thanh lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ Bản nhận xét thanh lý đề tài Mẫu điều chỉnh đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ Điều chỉnh đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ Mẫu biên bản họp hội đồng thanh lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ Biên bản họp hội đồng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *