… hóa học, thực vật học hay động vật học về thực phẩm, và ta phải dời việc tiêu hóa lại cho tới khi ta học xong các môn cơ thể học và sinh lý học! Nếu quả đúng như thế, ắt các môn khoa học này, … với các ngành khoa học khác, người ta thừa nhận rằng cần phải học chúng mới có thể biết về chúng, và người ta chỉ có thẩm quyền phán đoán về chúng khi đã có kiến thức thuần thục. Người ta thú … vẫn có sự phân biệt: con người là khác với Thượng đế. Về phương diện này, hệ thống ấy có thể chưa thỏa đáng về mặt lý luận, vì mặc dù con người và cái hữu hạn nói chung về sau có thể bị hạ thấp…

Đang xem: Nhân chủng học khoa học về con người pdf

*

*

*

*

*

385 Quan điểm của Triết học Mác-Lênin về con người và vấn đề nguồn nhân lực con người trong sự nghiệp CNH-HĐH ở nước ta

… Mac-LeninB.Néi dungI. Lý luËn vÒ con ngời.1.Khái niệm chung về con ngời:Có nhiều khoa học khác nhau nghiên cứu về con ngời nh: y học, sinh học, tâm lí học Mỗi khoa học tiếp cận con ngời theo một cách … 9 Tiểu luận Triết học Mac-LeninChúng ta không thể hiểu bản chất con ngời bên ngoài mối quan hệ cá nhân và xà hội. Về mặt tâm lí học cũng nh mặt tự nhiên, cái sinh học của con ngời là nơi phát … thể hiểu đợc vấn đề con ngời nếu không dựa vào tri thức của các khoa học tâm lí, xà hội học, Trong sự phát triển của triết học có rất nhiều quan niệm khác nhau về bản chất con ngời nhng nhìn…

391 Quan điểm của triết học Mác-Lênin về con người và vấn đề xây dựng nguồn nhân lực trong sự nghiệp CNH-HĐH ở nước ta hiện nay

… BẢN VỀ CON NGƯỜI: 4Ka .Con người là một thực thể thống nhất giữa mặt sinh vật và mặt xã hội:.4b.Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là một tổng hòa những quan hệ xã hội: 5c .Con người … minh.2.QUAN NIM C BN V CON NGI:a .Con người l mà ột thực thể thống nhất giữa mặt sinh vật v mà ặt xã hội:Kế thừa quan điểm về con người trong lịch sử, Triết học Mác khẳng định: Con người l sà ự thống … Triết học Mác-Lênin về con người và vấn đề xây dựng nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta hiện nay.c .Con người là chủ thể và là sản phẩm của lịch sử: Các nhà khoa…

Xem thêm: Những Nhà Khoa Học Vĩ Đại Và Nổi Tiếng Nhất Thế Giới, Top 19 Nhà Khoa Học Nổi Tiếng Nhất Thế Giới

QUAN ĐIỂM TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN VỀ CON NGƯỜI VÀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

… Vì sao nói dân tộc họckhoa học nghiên cứu về tộc ngời?Bài làm1. Dân tộc học là gì?- Dân tộc học (Ethnolosy): là một ngành khoa học xà hội nhân văn mà chuyên nghiên cứu về các tộc ngời (dân … tộc họcvẻ nh là mâu thuẫn với sử học – đợc coi là khoa học nghiên cứu về các dân tộc có lịch sử trên cơ sở của các tài liệu chữ viết. Trong khi đó dân tộc học giữ vai trò là khoa học về … chuyên nghiên cứu về các tộc ngời (dân tộc). Nói cách khác: dân tộc học là một ngành khoa học xà hội nhân văn chuyên nghiên cứu về con ngời. – Tộc ngời (ethnic): là một nhóm ngời hay một cộng đồng…

Xem thêm: Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học Thương Mại, Khóa Luận Tốt Nghiệp

Quan điểm của triết học Mác- Lênin về con người và vấn đề xây dựng nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta

… Trước đây trong sách báo con người được xem xét trên phương diện &quot ;con người tập thể” &quot ;con người giai cấp” con người xã hội. Ở đây tính tích cực của con người với tư cách là … 80% số ngườihọc hàm, học vị hiện nay đã đến tuổi về hưu. Điều đó gây nên sự hẫng hụt cán bộ khoa học kế cận. Trong khi số ngườihọc vấn cao giảm thì số sinh viên tốt nghiệp đại học và … bồi dưỡng &quot ;con người chủ thể” không chỉ trên bình diện &quot ;con người – xã hội” mà còn trên cả bình diện &quot ;con người cá nhân& quot;.Hơn nữa là &quot ;con người – chuyên môn…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *