Ngành khoa học môi trường là một trong các ngành về ngành môi trường nói chung. Sinh viên sẽ nghiên cứu về hệ thống môi trường, điều tra, giải quyết các vấn đề liên quan đến tài nguyên thiên nhiên và môi trường đất, nước, không khí cũng như các tác động của tự nhiên và nhân sinh đến hệ sinh thái và sức khỏe cộng đồng

Ngành khoa học môi trường học gì?

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 140 tín chỉ, trong đó- Khối kiến thức giai đoạn đại cương: 60 tín chỉ- Khối kiến thức cơ sở ngành: 52-53 tín chỉ+ Bắt buộc: 46 tín chỉ+ Tự chọn: 04 – 05 tín chỉ- Khối kiến thức chuyên ngành: 18-19 tín chỉ+ Bắt buộc: 12 tín chỉ+ Tự chọn: 06 – 07 tín chỉ- Khóa luận tốt nghiệp: 10 tín chỉ

*

report this ad

Đang xem: Ngành khoa học môi trường ra làm gì

Share

*

/div<2>/div<5>/div/div/a/img;pagepos:203;cwidth:280px;cheight:250px;wcalc_source:defined;wcalc:280px;wocalc:280px;hcalc:250;rend_px_area:70000;rcnt:1;ez_min_text_wdth:0;obj_px_area:70000;req_px_area:70000;req_px_height:0;req_margin_and_padding:0;req_ns_height:;vertical_margin:0;scale_font:12px;scale_line_ht:17px;preserve_aspect_ratio:yes;min_scale_font_size:10;margin-for-scale:0px 0px 0px 0px;margin:0px 0px 0px 0px;padding-for-scale:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;” eza=”cwidth:280px;;cheight:250px;;wcalc_source:defined;wcalc:280px;wocalc:280px;hcalc:250px;rend_px_area:70000;” cwidth=”280″/>

TIN MỚI NHẤT

Xem thêm: Hội Thảo Khoa Học Quốc Tế Văn Lang 2019, Hội Thảo Khoa Học Quốc Tế Van

*

/div<2>/div<6>/div/a<2>/img;pagepos:212;cwidth:50px;cheight:39px;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:39;rend_px_area:1950;is_btn:yes;rcnt:2;ez_min_text_wdth:0;obj_px_area:1950;req_px_area:1950;req_px_height:0;req_margin_and_padding:0;req_ns_height:;vertical_margin:0;min_scale_width:0;preserve_aspect_ratio:1;scale_line_ht:16px;margin-for-scale:0px 0px 0px 0px;margin:0px 0px 0px 0px;padding-for-scale:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;” eza=”cwidth:50px;;cheight:39px;;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:39px;rend_px_area:1950;” cwidth=”50″/>Tuyển sinh ngành kiến trúc khối a01

/div<2>/div<6>/div/a<4>/img;pagepos:220;cwidth:50px;cheight:31px;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:31;rend_px_area:1550;is_btn:yes;rcnt:2;ez_min_text_wdth:0;obj_px_area:1550;req_px_area:1550;req_px_height:0;req_margin_and_padding:0;req_ns_height:;vertical_margin:0;min_scale_width:0;preserve_aspect_ratio:1;scale_line_ht:16px;margin-for-scale:0px 0px 0px 0px;margin:0px 0px 0px 0px;padding-for-scale:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;” eza=”cwidth:50px;;cheight:31px;;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:31px;rend_px_area:1550;” cwidth=”50″/>4 nguyên tắc thấm thía rút ra từ những câu chuyện: Kẻ mạnh là kẻ sống!

/div<2>/div<6>/div/a<5>/img;pagepos:224;cwidth:50px;cheight:32px;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:32;rend_px_area:1600;is_btn:yes;rcnt:2;ez_min_text_wdth:0;obj_px_area:1600;req_px_area:1600;req_px_height:0;req_margin_and_padding:0;req_ns_height:;vertical_margin:0;min_scale_width:0;preserve_aspect_ratio:1;scale_line_ht:16px;margin-for-scale:0px 0px 0px 0px;margin:0px 0px 0px 0px;padding-for-scale:0px 0px 0px 0px;padding:0px 0px 0px 0px;” eza=”cwidth:50px;;cheight:32px;;wcalc_source:defined;wcalc:50px;wocalc:50px;hcalc:32px;rend_px_area:1600;” cwidth=”50″/>Câu chuyện tư duy xác định giàu nghèo trong tương lai

DANH MỤC QUAN TÂM

Học nghề gì? Các trường đại học ở tphcm Các trường đại học ở hà nội Học khối A tốt nên chọn ngành gì? Tìm hiểu ngành quản trị Khách sạn Học khối B tốt nên trọn trường nào? Học khối C gồm có những ngành học nào? Học khối D tốt nên chọn thi ngành gì?

Xem thêm: Tạp Chí Thông Tin Khoa Học Xã Hội Việt Nam, Tạp Chí Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn

x

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *