Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dan các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026!

*

Hình 1.5: Hình vẽ một tiểu thùy gan.

Đang xem: Mẫu làm đề tài nghiên cứu khoa học

– Nguồn được trính dẫn phải được liệt kê chính xác trong phần tài liệu tham khảo.

– Đầu đề hoặc tên của bảng đặt ở phía trên bảng, còn đầu đề hoặc tên biểu đồ, hình ghi ở bên dưới biểu đồ, sơ đồ, hình.

*

Hình 1.2: Hình thể ngoài

– Viết tắt: Trong đề tài NCKH . chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong đề tài. Nếu đề tài có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết ( xếp theo thứ tự A, B, C ) ở phần đầu đề tài.

– Tài liệu tham khảo và cách trính dẫn: việc trính dẫn, tham khảo chủ yếu nhằm thừa nhận nguồn của những ý tưởng có giá trị và giúp cho người đọc nắm bắt được vấn đề của tác giả trình bày.

– Khi cần trích dẫn một đoạn ít hơn hai câu hoặc bốn dòng đánh máy thì có thể sử dụng dấu ngoặc kép để mở đầu và kết thúc phần trích dẫn. Nếu cần trích dẫn dài hơn thì phải tách phần này thành một đoạn riêng khỏi phần nội dung đang trình bày với lề trái lùi vào thêm 2 cm.

– Mỗi tài liệu tham khảo được đặt độc lập trong từng ngoặc vuông và nhiều tài liệu tham khảo thì phải xếp theo thứ tự tăng dần, giữa các tài liệu tham khảo có dấu phẩy. Thị dụ: <1>, <12>, <23>.

– Đề tài được viết bằng tiếng việt, do đó phải xếp tài liệu tham khảo tiếng việt trước rồi sau đó đến tài liệu tham khảo tiếng Anh, tài liệu tham khảo tiếng

Pháp,v.v…

– Tác giả là người Việt Nam: Xếp thứ tự A, B, C theo tên, không được đảo ngược tên lên trước họ.

– Tác giả là người nước ngoài: Xếp thứ tự A, B, C theo họ

– Tài liệu tham khảo không có tên tác giả: Xếp theo thứ tự A, B, C theo từ đầu của tên cơ quan phát hành. Thí dụ : Đại học Y Dược TP.HCM xếp vào vần Đ.

Cách trình bày tài liệu tham khảo.

Tài liệu tham khảo là bài báo đăng trong tạp chí, bài đăng trong một quyển sách:

– Tên tác giả hoặc tên cơ quan phát hành

– Năm xuất bản (đặt trong ngoặc đơn)

– “Tên bài báo”.

– Tên tạp chí hoặc tên sách,

– Nhà xuất bản

– Số tái bản

– Nơi sản xuất

– Tập

– Số (đặt trong ngoặc đơn)

– Các số trang (TLTK tiếng Việt viết tắt tr.20-30. hoặc TLTK tiếng anh viết tắt pp.20-30>

Thí dụ:

44. Trần Thiên Trung (2002). “Điều trị viêm dạ dầy – tá tràng do H.pylory”.

Tạp chí Y học, Đại học Y dược TP.HCM, tập 3 (8), tr.13-18.

1. DeMay, R. M (1999). “Liver”. The Art and Science of cytopathology, The American Society of Clinical Pathologists, 1st, volume 2, pp 10261036.

Tài liệu tham khảo là sách, luận án, báo cáo:

– Tên tác giả hoặc cơ quan phát hành

– (Năm xuất bản)

– Tên sách, luận án, báo cáo (in nghiêng)

– Nhà xuất bản

– Nơi xuất bản

– Số tái bản

– Trang (TLTK tiếng Việt viết tắt tr.20-30. hoặc TLTK tiếng Anh viết tắt pp.20-30>

– Chú ý: Nếu tài liệu dài hơn 1 dòng thì trình bày dòng thứ hai lùi vào trong 1cm so với dòng thứ nhất.

Thí dụ: 3. Nguyễn Hữu Đống, Đào Thanh Bằng (1997). Đột biến-Cơ sở lý luận và ứng dụng. Nxb Nông nghiệp. Hà Nội, tr.45-60.

30. Instiute of Economies (1998). Analysis of Expenditure Pattern of Urban

Households in VietNam, Department of Economics Economic-Research Roport, HaNoi, pp 345-350.

Xem thêm: *

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Đề tài NCKH năm 2019

Phần I:

– Tên đề tài/dự án: …………………………………………………………………………………………

– Chủ nhiệm đề tài/: ………………………………………………………………………………………

– Cơ quan chủ trì: Bệnh Viện Đa Khoa Quảng Xương…………………………………….

Phần II:

Tình hình thực hiện đề tài

1) Những nội dung công việc đã làm:

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

2) Các sản phẩm trung gian đã có: (ghi cụ thể: bộ số liệu thô nhập bằng Excel hay Epidata, bài word xử lý số liệu ban đầu, phiếu điều tra….. và giao nộp 1 bộ/sản phẩm)

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

3) Nhận xét và đánh giá kết quả đạt được:

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

Phần III:

Những đề nghị

– Đề nghị về nội dung, thời gian, kinh phí:

………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Top 6 Công Ty Kiến Trúc Nổi Tiếng Ở Việt Nam, Công Bố 10 Công Ty Kiến Trúc Hàng Đầu Việt Nam

………………………………………………………………………………………..

Quảng Xương, ngày tháng năm 2019

Xác nhận của Trưởng Khoa Chủ nhiệm đề tài

Ngày tháng năm 2019

Trưởng Khoa/ Phòng

(Ký tên)

Ngày tháng năm 2019

Chủ nhiệm đề tài

(Ký tên)

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tên đề tài :

Số đăng ký (do HĐKHKT ghi) :

Chủ nhiệm đề tài : Năm sinh : Nam/Nữ :

Học vị: Chức vụ: Tel:

E-mail:

Khoa/Phòng chủ trì :

Tóm tắt nội dung đề tài (Đặt vấn đề):

Thời gian thực hiện : Tháng (Từ / / 201 đến / / 20 )

Tổng kinh phí dự kiến : VNĐ

Loại hình nghiên cứu :

– Đề tài NCKH £ Sáng kiến £

Mục tiêu đề tài :

Dự kiến Khoa/Phòng ứng dụng kết quả nghiên cứu :

Ngày tháng 01 năm 2019

Chủ nhiệm đề tài

THUYẾT MINH

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Tên đề tài :

2. Thuộc chương trình (nếu có) :

3. Thuộc khoa/ Phòng :

4. Chủ nhiệm đề tài (ghi rõ học hàm, học vị) :

5. Cộng sự (ghi rõ học hàm, học vị):

6. Khoa/Phòng phối hợp (kể cả trong nước và quốc tế) :

7. Dự toán kinh phí :(Nếu có)

– Xin bệnh viện cấp :

– Tài trợ khác :

8. Thời gian thực hiện : từ tháng năm đến tháng năm

9. Tổng quan tài liệu trong nước và ngoài nước, nêu lý do tại sao tiến hành đề tài :

10. Mục tiêu đề tài :

11. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu :

12. Đạo đức trong nghiên cứu

13. Kết quả dự kiến: tỉ lệ, phép kiểm dự kiến, . (dựa vào mục tiêu nghiên cứu)

14. Nhu cầu bệnh viện và triển vọng áp dụng kết quả nghiên cứu :

15. Phiếu thu thập số liệu (Đính kèm phiếu thu thập số liệu với đề cương nghiên cứu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *