Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên khái niệm vềmô hình mạchđiện, cácyếu tố hình học cơ bản củamạch điện, các phương pháp cơ bản(dòng nhánh, dòng vòng, thế nút)để phân tích mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập.

Đang xem: Lý thuyết mạch 1 đại học bách khoa hà nội

Sinh viên được trang bị các kiến thức về quan hệ tuyến tính và các hàm truyền đạt trong mạch, về phép biến đổi tương đương sơ đồ mạch điện, về phần tử phức hợp và phân tích mạch chứa các phần tử phức hợp.Bên cạnh đó sinh viên cũng được giới thiệu về mạch điện ba pha và các phương pháp phân tích mạch điện ba pha.Cung cấp cho sinh viên khái niệm vềmô hình mạchđiện, cácyếu tố hình học cơ bản củamạch điện, các phương pháp cơ bản(dòng nhánh, dòng vòng, thế nút)để phân tích mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập.
NỘI DUNG KHOÁ HỌC
65 bài giảng
492 phút
Giới thiệu 3 bài giảng
25 phút
Bài 1: Giới thiệu
Học thử 7 phút
Bài 2: Thông số mạch
5 phút
Bài 3: Phần tử mạch
13 phút
Mạch một chiều 9 bài giảng
138 phút
Bài 1: Các định luật cơ bản
18 phút
Bài 2: Phương pháp dòng nhánh
21 phút
Bài 3: Phương pháp thế nút
27 phút
Bài 4: Phương pháp dòng vòng
Học thử 15 phút
Bài 5: Biến đổi tương đương
18 phút
Bài 6: Nguyên lý xếp chồng
8 phút
Bài 7: Định lý Thevenin
17 phút
Bài 8: Định lý Norton
10 phút
Bài 9: Định lý truyền công suất cực đại
4 phút
Mạch xoay chiều 22 bài giảng
147 phút
Bài 1: Sóng sin và phản ứng của các phần tử cơ bản
13 phút
Bài 2: Số phức, biểu diễn sóng sin bằng số phức
13 phút
Bài 3: Phức hóa các phần tử cơ bản
7 phút
Bài 4: Các định luật Ohm và Kirchhoff
8 phút
Bài 5: Phương pháp dòng nhánh
3 phút
Bài 6: Phương pháp thế nút
3 phút
Bài 7: Phương pháp dòng vòng
3 phút
Bài 8: Biến đổi tương đương
5 phút
Bài 9: Nguyên lý xếp chồng
12 phút
Bài 10: Mạng một cửa
11 phút
Bài 11: Công suất tức thời và công suất tác dụng
5 phút
Bài 12: Truyền công suất cực đại
5 phút
Bài 13: Trị hiệu dụng
6 phút
Bài 14: Công suất biểu kiến
2 phút
Bài 16: Hệ số công suất
3 phút
Bài 15: Công suất phức
6 phút
Bài 16: Bảo toàn công suất
3 phút
Bài 17: Cải thiện hệ số công suất
6 phút
Bài 18: Trị hiệu dụng và công suất của tín hiệu đa tần số
3 phút
Bài 19: Hiện tượng hỗ cảm
4 phút
Bài 20: Quy tắc dấu chấm
4 phút
Bài 21: Phân tích mạch điện có hỗ cảm
22 phút
Mạng hai cửa 10 bài giảng
67 phút
Bài 1: Giới thiệu
2 phút
Bài 2: Các bộ thông số
15 phút
Bài 3: Quan hệ giữa các bộ thông số
3 phút
Bài 4: Phân tích mạch có mạng hai cửa
11 phút
Bài 5: Kết nối các mạng hai cửa
9 phút
Bài 6; Mạng T và Π
8 phút
Bài 7: Mạng hai cửa tương đương của mạch điện có hỗ cảm
4 phút
Bài 8: Tương hỗ
4 phút
Bài 9: Tổng trở vào và hòa hợp tải
8 phút
Bài 10: Hàm truyền đạt
3 phút
Mạch ba pha 4 bài giảng
36 phút
Bài 1: Giới thiệu
6 phút
Bài 2: Mạch ba pha đối xứng
12 phút
Bài 3: Mạch ba pha không đối xứng
10 phút
Bài 4: Công suất trong mạch ba pha
8 phút
Khuếch đại thuật toán 18 bài giảng
60 phút
Bài 1: Nguồn phụ thuộc
2 phút
Bài 2: Dòng nhánh
4 phút
Bài 3: Thế nút
4 phút
Bài 4: Dòng vòng
4 phút
Bài 5: Xếp chồng
3 phút
Bài 6: Mạng một cửa
9 phút
Bài 7: Khuếch đại thuật toán
5 phút
Bài 8: Mạch khuếch đại đảo
2 phút
Bài 9: Mạch khuếch đại không đảo
3 phút
Bài 10: Mạch cộng
2 phút
Bài 11: Mạch trừ
2 phút
Bài 12: Nối tầng
2 phút
Bài 13: Một số mạch khác
3 phút
Bài 14: Phương pháp dòng nhánh
3 phút
Bài 15: Phương pháp thế nút
3 phút
Bài 16: Phương pháp dòng vòng
2 phút
Bài 17: Mạch xoay chiều
2 phút
Bài 18: Mạng hai cửa
5 phút

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
Tiến Sĩ Nguyễn Công Phương

*

Quá trình công tác:

– 9/1999 đến nay: Cán bộ viện Điện, Đại học Bách khoa Hà Nội

Quá trình học tập:

– THPT: PTTH Thăng Long, Hà Nội (1991 – 1994)

– Đại học: Đại học Bách khoa Hà Nội (1994 – 1999)

– Nghiên cứu sinh: Đại học Bách khoa Hà Nội (2002 – 2006)

Học vị:

– Tiến sĩ (2009, Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam)

Công trình khoa học đã công bố

* Tạp chí khoa học:

1. Dan Istrate, Michel Vacher, Eric Castelli, Cong-Phuong Nguyen. Sound Processing for Health and Smart Home. Toward a Human – Friendly Assistive Environment, Volume 14 Assistive Technology Research Series, edited by D. Zhang and M. Mokhtari, IOS Press Amsterdam 9/2004, ISBN: 1-58603-457-X.

2. Nguyen Cong Phuong, Pham Thi Ngoc Yen, Castelli Eric. A construction of a speech/ nonspeech discriminator. 3rd International Conference in Computer Science – Research, Innovation & Vision for the Future, 02/2005, Cần Thơ, Việt Nam.

3. Nguyen C.P., Pham T. N.Y., Castelli E. Toward A Sound Analysis System for Telemedicine. Fuzzy Systems and Knowledge Discovery, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 3614, edited by J. G. Carbonell and J. Siekmann, Springer – Verlag Berlin 2005, ISSN 0302-9743.

4. C. P. Nguyen, T. N. Y. Pham, E. Castelli. First Steps to an Audio Ontology-Based Classifier for Telemedicine. Advanced Data Mining and Applications, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 4093, edited by J. G. Carbonell and J. Siekmann, Springer – Verlag Berlin 2006, ISSN 0302-9743.

5. C. P. Nguyen, T. N. Y. Pham, E. Castelli. Ontology-Based Classifier for Audio Scenes in Telemedicine. Intelligent Data Engineering and Automated Learning, Lecture Notes in Computer Science, edited by E. Corchado et al., Springer – Verlag Berlin 2006, ISSN 0302-9743.

6. Nguyen Cong Phuong, Tran Do Dat. Sound classification for event detection – Application into medical telemonitoring. ComManTel 2013.

Xem thêm: Quy Định Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Cấp Cơ Sở Và Cấp Sinh Viên

7. Nguyen Tuan Ninh, Pham Thi Ngoc Yen, Nguyen Quoc Cuong, Nguyen Cong Phuong. Beamforming – A technique to enhance audio signals. Special Issue on Control and Automation, 12/2014.

8. Hien-Thanh Duong, Quoc-Cuong Nguyen, Cong-Phuong Nguyen, Thanh-Huan Tran and Ngoc Q. K. Duong. Speech enhancement based on nonnegative matrix factorization with mixed group sparsity constraint (2015). SoICT 12/2015.

9. Hien-Thanh Duong, Quoc-Cuong Nguyen, Cong-Phuong Nguyen, Thanh-Huan Tran and Ngoc Q. K. Duong. Single-channel speaker-dependent speech enhancement exploiting generic noise model learned by non-negative matrix factorization (2016). ICEIC 01/2016.

10. Nguyen Tuan Ninh, Pham Thi Ngoc Yen, Nguyen Quoc Cuong, Nguyen Cong Phuong. Combining MVDR, Dolph-Chebyshev Array, and Taylor Distribution for Improving Audio Signals. Journal of Science & Technology 113 (2016).

11. Thanh Thi Hien Duong, Ngoc Q. K. Duong, Cong-Phuong Nguyen, Quoc Cuong Nguyen. Multichannel Audio Source Separation Exploiting NMF-based Generic Source Spectral Model in Gaussian Modeling Framework. Proc. Int. Con. On Latent Variable Analysis and Signal Separation (LVA/ICA 2018), pp. 547-557, 7/2018.

12. Long Thanh Cung, Thinh Duc Dao, Phuong Cong Nguyen, Thanh Dang Bui. A model-based approach for estimation of the crack depth on a massive metal structure. Measurement and Control, Vol 51, Issue 5-6, 2018.

13. Thanh Thi Hien Duong, Cong-Phuong Nguyen, Quoc Cuong Nguyen. Exploiting Nonnegative Matrix Factorization with Mixed Group Sparsity Constraint to Separate Speech Signal from Single-Channel Mixture with Unknown Ambient Noise. EAI Endorsed Transactions on Context-Aware Systems and Applications. Vol. 18 (13), pp. 1-8. ISSN 2409-0026.

Xem thêm: Giá Trị Pháp Lý Giấy Chứng Nhận Hoàn Thành Khóa Học, Mẫu Giấy Xác Nhận Hoàn Thành Khóa Học

14. Thanh Thi Hien Duong,Ngoc Q. K. Duong,Phuong Cong Nguyen,Cuong Quoc Nguyen. Gaussian Modeling-Based Multichannel Audio Source Separation Exploiting Generic Source Spectral Model. IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing(Volume 27,Issue 1, Jan. 2019), pp. 32-43.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *