Khoa Đào tạo Quốc tế -Trường Đại học Thương mại Hà Nội

*

Địa chỉ: Văn phòng Khoa Đào tạo quốc tế, phòng 104, nhà D, trường Đại học Thương Mại, đường Hồ Tùng Mậu, Hà Nội

Chức năng và nhiệm vụChức năng Khoa Đào tạo quốc tế có chức năng tư vấn, tham mưu giúp Hiệu trưởng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ đào tạo.

Đang xem: Khoa quốc tế đại học thương mại hà nội

Nhiệm vụ Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị trong trường Đại học Thương mại thực hiện các chương trình liên kết đào tạo quốc tế. Hợp tác, liên kết với các cơ sở đào tạo nước ngoài có uy tín để tổ chức đào tạo cao đẳng, dự bị đại học, đại học, và sau đại học đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Cơ cấu ngành học, bậc và phương thức đào tạo do Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại quyết định. Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Trao đổi giảng viên, sinh viên với các cơ sở nước ngoài.

Xem thêm: Học Viện Khoa Học Quân Sự Thế Giới, Khoa Học Quân Sự Quân Sự Thế Giới

Tư vấn đào tạo, tổ chức du học dưới nhiều hình thức và theo chương trình, dự án, đào tạo từ xa theo công nghệ E-learning. Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý lao động, tài sản, bảo toàn vốn với tư cách là đơn vị sự nghiệp thuộc Trường. Tuân thủ đúng pháp luật, các quy định khác của Nhà nước và của Trường theo hướng đảm bảo lấy thu bù chi, tiến tới tự hạch toán và quản lý, giám sát thu chi theo đúng quyết định. Thực hiện chế độ quản lý, lưu trữ tài liệu, bí mật nhà nước về kết quả nghiên cứu theo đúng quy định của Nhà nước và của Trường. Các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại giao.

Xem thêm: Soạn Văn Bài Phong Cách Ngôn Ngữ Khoa Học, Soạn Bài Phong Cách Ngôn Ngữ Khoa Học Ngắn Nhất

Hình thức và chuyên ngành đào tạoLiên kết đào tạo bậc Cử nhân Liên kết đào tạo với Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) cấp bằng Quản trị doanh nghiệp thương mại của trường Đại học Thương mại (hệ đào tạo 4 năm) Liên kết đào tạo song bằng với trường Đại học Nice Sophia Antipolis, Cộng hòa Pháp cấp bằng Quản trị doanh nghiệp thương mại của trường Đại học Thương mại và bằng Kinh tế của trường Đại học Nice Sophia Antipolis (hệ đào tạo 4 năm) Liên kết đào tạo với trường Đại học Montpellier 1, Cộng hòa Pháp cấp bằng Quản trị Kinh doanh (hệ đào tạo 4 năm) Liên kết đào tạo cấp bằng Cử nhân thực hành với các trường đại học của Cộng hòa Pháp (hệ đào tạo 3 năm), bao gồm các chuyên ngành: – Quản trị Dự án và Quản trị Nhân sự (Đào tạo bằng tiếng Pháp) – Ngân hàng – Bảo hiểm (Đào tạo bằng tiếng Pháp, Anh) – Quản trị Xuất – Nhập khẩu ((Đào tạo bằng tiếng Pháp) – Quản trị Bán/ Quản trị Marketing (Đào tạo bằng tiếng Pháp, Anh)Liên thông đào tạo quốc tế bậc Cử nhân Liên thông đào tạo với các trường đại học của Cộng hòa Pháp Liên thông đào tạo với các trường đại học của Cộng hòa Nhân dân Trung HoaLiên kết đào tạo bậc Thạc sĩ Liên kết đào tạo với trường Đại học Krems, Cộng hòa Áo cấp bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) (hệ đào tạo 18 tháng, đào tạo bằng tiếng Anh). Liên kết đào tạo với trường Đại học Jean Moulin Lyon 3, Cộng hòa Pháp cấp bằng Thạc sĩ thực hành Tài chính – Kiểm soát (hệ đào tạo 2 năm, đào tạo bằng tiếng Pháp, Anh) Liên kết đào tạo với trường Đại học Nam Toulon Var, Cộng hòa Pháp cấp bằng Thạc sĩ thực hành Kinh tế Tri thức (hệ đào tạo 2 năm, đào tạo bằng tiếng Pháp) Liên kết đào tạo với trường Đại học Montpellier 1, Cộng hòa Pháp cấp bằng Thạc sĩ Chiến lược kinh doanh (hệ đào tạo 2 năm, đào tạo bằng tiếng Anh).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *