Trong ngành khoa học nhân văn, viện bắt đầu nghiên cứu và xuất bản các nguồn lịch sử quan trọng của Áo.

Đang xem: Khoa học xã hội và nhân văn tiếng anh

In the humanities the academy started with researching and publishing important historical sources of Austria.
Hơn nữa, người ta cảm thấy rằng sự hướng dẫn của các nhà khoa học nhân văn và các nhà tâm lý học thì tốt hơn của nhà thờ.
Further, it was felt that social scientists and psychologists provided better guidance than did the churches.
Trong cuộc chiến tranh văn hóa nhiều thập kỷ gần đây, đa văn hóa đã là một điểm nóng, đặc biệt liên quan đến các chương trình giảng dạy khoa học nhân văn.
In the culture war of recent decades, multiculturalism has been a flashpoint, especially regarding the humanities curriculum.
Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso (September 19, 1930 – June 24, 2008) was a Brazilian anthropologist and a former member of the Faculty of Philosophy, Letters and Human Sciences at the University of São Paulo (FFLCH-USP).
Lập luận bằng tương tự rất thường gặp trong nhận thức thông thường, khoa học, triết học và khoa học nhân văn, nhưng đôi khi chỉ được chấp nhận như là một phương pháp bổ trợ.
Analogical reasoning is very frequent in common sense, science, philosophy and the humanities, but sometimes it is accepted only as an auxiliary method.
Ngày nay, Freiburg là trường đại học lâu đời thứ năm ở Đức, với một truyền thống lâu đời về lĩnh vực giảng dạy khoa học nhân văn, khoa học xã hội và khoa học tự nhiên.
Today, Freiburg is the fifth-oldest university in Germany, with a long tradition of teaching the humanities, social sciences and natural sciences.
Theo quy chế, Viện có nhiệm vụ thăng tiến các ngành khoa học tự nhiên và khoa học nhân văn về mọi phương diện và trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong nghiên cứu cơ bản.
According to the statutes of the Academy its mission is to promote the sciences and humanities in every respect and in every field, particularly in fundamental research.
Viện hàn lâm Khoa học Nhân văn Úc (tiếng Anh: Australian Academy of the Humanities) được thành lập bởi Royal Charter (Hiến chương Hoàng gia) năm 1969 nhằm thúc đẩy sự tiến triển của khoa học nhân văn ở Úc.
The Australian Academy of the Humanities was established by Royal Charter in 1969 to advance scholarship and public interest in the humanities in Australia.
On October 5, 2002, her essay received a prize in a national competition for research on science and the humanities.
Với lịch sử lâu dài và phong phú của nó, Đại học Viên đã phát triển thành một trong những trường đại học lớn nhất ở châu Âu, và cũng là một trong những trường nổi tiếng nhất, đặc biệt là trong các ngành khoa học nhân văn.
With its long and rich history, the University of Vienna has developed into one of the largest universities in Europe, and also one of the most renowned, especially in the Humanities.
Trong ngành khoa học nhân văn, các lĩnh vực nghiên cứu được tài trợ gồm có nghiên cứu Tanakh và Talmud, lịch sử người Do Thái, triết học Do Thái, nghệ thuật người Do Thái, và tiếng Do Thái, cũng như thơ văn xuôi và thơ tiếng Do Thái.
In the humanities, research is funded into the study of the Tanakh and Talmud, Jewish history, Jewish philosophy, Jewish art, and the Hebrew language, as well as Hebrew prose and poetry.

Xem thêm: Các Chương Trình Thạc Sĩ Tốt Nhất Về Khoa Sau Đại Học Trường Đại Học Lâm Nghiệp

Gần đây, NTU đã thành lập thêm các trường: Khoa học Sinh học; Khoa học xã hội và nhân văn (2004); Khoa học Toán và Vật lý (2005); Nghệ thuật, Thiết kế và phương tiện truyền thông (2009).
More recently, NTU has established additional schools for the Biological Sciences (2001), Humanities and Social Sciences (HSS) (2004), Physical & Mathematical Sciences (2005), and Art, Design and Media (2009).
Bài chi tiết: Nghiên cứu game Mặc dù ngành khoa học máy tính đã nghiên cứu các khía cạnh kỹ thuật của video game trong nhiều năm, các lý thuyết xem xét game dưới góc độ là một phương tiện nghệ thuật gần đây tương đối phát triển trong các ngành khoa học nhân văn.
Although departments of computer science have been studying the technical aspects of video games for years, theories that examine games as an artistic medium are a relatively recent development in the humanities.
Bản đúc của một số hộp sọ Kow Swamp và hàm dưới được giữ ở các khoa Khảo cổ học và Khoa học Nhân văn tại Đại học Quốc gia Australia, với một số bản đúc (bao gồm cả của KS1 và KS5) được gửi đến Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London và các tổ chức khác.
Casts of some of the Kow Swamp crania and mandibles are held by the Archaeology and Human Sciences department at the Australian National University, with some casts (including casts of KS1 and 5) being sent to the London Natural History Museum and other institutions.
Khi đang theo học khoa nhân chủng học văn hóa tại trường Đại học Hanyang, cô được một người bạn giới thiệu với một công ty người mẫu.
While studying Cultural Anthropology as a freshman at Hanyang University, she was recommended by an older schoolmate to a modeling agency.
Có ba trường đại học chính ở trung tâm này: Đại học Claude Bernard Lyon 1 tập trung vào y tế và nghiên cứu khoa học và có khoảng 27.000 sinh viên; Đại học Lumière Lyon 2 tập trung vào khoa học xã hội có khoảng 30.000 sinh viên; Đại học Jean Moulin Lyon 3, tập trung vào khoa học nhân văn và luật với khoảng 20.000 sinh viên.
The three main universities in this center are: Claude Bernard University Lyon 1, which focuses upon health and science studies and has approximately 27,000 students; Lumière University Lyon 2, which focuses upon the social sciences and has about 30,000 students; Jean Moulin University Lyon 3, which focuses upon the law and humanities with about 20,000 students.
Đại học La Habana bao gồm 15 khoa (tiếng Tây Ban Nha: facultades) và 14 trung tâm nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực như kinh tế học, khoa học, khoa học xã hội và nhân văn.
The University of Havana is made up of 16 faculties (Spanish: facultades) and 14 research centers in a variety of fields, including economics, sciences, social science and humanities.
Trường có hơn 18.000 sinh viên đại học với 55 chuyên ngành với các khoa sau: Kỹ thuật (Ingeniería), Chương trình cử nhân Nghệ thuật và Khoa học (Bachillerato), Quản trị kinh doanh & Kinh tế học (Administración y Economía), Hóa học & Sinh học (Química y Biología), Khoa học Y khoa (Ciencias Médicas), Khoa học (Ciencias), Nhân văn (Humanidades), Viện khảo cổ (Escuela de Arquitectura), and Công nghệ (Facultad Tecnológica).
The university houses over 18,000 undergraduate students in 66 different majors, in the following departments: Engineering (Ingeniería), Bachelors Program in Arts and Sciences (Bachillerato), Business Administration & Economics (Administración y Economía), Chemistry & Biology (Química y Biología), Medical Sciences (Ciencias Médicas), Sciences (Ciencias), Humanities (Humanidades), School of Architecture (Escuela de Arquitectura), and Technology Department (Facultad Tecnológica).
Khoa Triết học, bên cạnh việc cung cấp các chương trình trong khoa học xã hội và nhân văn, đào tạo giáo viên rất cần thiết cho các trường trung học của Slovakia.
The Faculty of Philosophy, besides offering programs in the humanities and social science, also educated much-needed teachers for Slovakia”s high schools.
Các chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn có khuynh hướng tự do nhất, trong khi ngành kinh doanh là bảo thủ nhất.
The social sciences and humanities were the most liberal disciplines while business was the most conservative.
Bản báo cáo xem xét toàn diện chương trình học bậc đại học, đề xuất một chương trình giáo dục rộng hơn, và cảnh báo việc để các ngành kỹ thuật và các chương trình nghiên cứu do chính phủ tài trợ làm chệch hướng khỏi các ngành khoa họcnhân văn.

Xem thêm: Cao Đẳng Khoa Học Tự Nhiên Tp Hcm, Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, Đhqg

The report comprehensively reviewed the undergraduate curriculum, recommended offering a broader education, and warned against letting engineering and government-sponsored research detract from the sciences and humanities.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *