1. Mục tiêu của chương trình đào tạo 1.1. Mục tiêu chung: Đào tạo cử nhân ngành Du lịch điện tử có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về du lịch, quản lý, quản trị kinh doanh …

Xem tiếp

Đang xem: Thông Tin Tuyển Sinh Khoa Du Lịch Đại Học Huế

*

1. Mục tiêu của chương trình đào tạo 1.1. Mục tiêu chung: Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, có kiến thức và nghiệp vụ …

Xem tiếp

*

1. Mục tiêu của chương trình đào tạo 1.1. Mục tiêu chung: Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, có kiến thức và nghiệp vụ về kinh doanh và …

Xem tiếp

*

1. Mục tiêu của chương trình đào tạo 1.1. Mục tiêu chung Đào tạo cử nhân ngành Du lịch có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; đồng thời có …

Xem tiếp

Ngành QTDVDL&LH – Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch

25 Tháng Sáu, 2016Ngành đào tạoChức năng bình luận bị tắt ở Ngành QTDVDL&LH – Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch

Mã ngành : 7810103 Loại hình đào tạo : CHÍNH QUY Chuyên ngành đào tạo : » Hướng dẫn du lịch » Quản lý lữ hành 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung Đào tạo cử nhân du lịch có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức …

Xem tiếp

Xem thêm: Học Phí Trường Cao Đẳng Nghề Bách Khoa Hà Nội, Cao Đẳng Nghề Bách Khoa Hà Nội

Ngành QTDVDL&LH – Chuyên ngành Quản lý lữ hành

25 Tháng Sáu, 2016Ngành đào tạoChức năng bình luận bị tắt ở Ngành QTDVDL&LH – Chuyên ngành Quản lý lữ hành

Mã ngành : 7810103 Loại hình đào tạo : CHÍNH QUY Chuyên ngành đào tạo : » Hướng dẫn du lịch » Quản lý lữ hành 1. Mục tiêu đào tạo: Mục tiêu chung Đào tạo cử nhân du lịch có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức …

Xem tiếp

Ngành QTKD – Chuyên ngành Thương mại điện tử

25 Tháng Sáu, 2016Ngành đào tạoChức năng bình luận bị tắt ở Ngành QTKD – Chuyên ngành Thương mại điện tử

Mã ngành : 7340101 Loại hình đào tạo : CHÍNH QUY Chuyên ngành đào tạo : » Quản trị kinh doanh du lịch » Tổ chức và quản lý sự kiện » Truyền thông và Marketing du lịch dịch vụ » Quản trị quan hệ công chúng …

Xem tiếp

Ngành QTKD – Chuyên ngành Quan hệ công chúng

25 Tháng Sáu, 2016Ngành đào tạoChức năng bình luận bị tắt ở Ngành QTKD – Chuyên ngành Quan hệ công chúng

Mã ngành : 7340101 Loại hình đào tạo : CHÍNH QUY Chuyên ngành đào tạo : » Quản trị kinh doanh du lịch » Tổ chức và quản lý sự kiện » Truyền thông và Marketing du lịch dịch vụ » Quản trị quan hệ công chúng …

Xem tiếp

Ngành QTKD – Chuyên ngành Truyền thông & Marketing DLDV

25 Tháng Sáu, 2016Ngành đào tạoChức năng bình luận bị tắt ở Ngành QTKD – Chuyên ngành Truyền thông & Marketing DLDV

Mã ngành : 7340101 Loại hình đào tạo : CHÍNH QUY Chuyên ngành đào tạo : » Quản trị kinh doanh du lịch » Tổ chức và quản lý sự kiện » Truyền thông và Marketing du lịch dịch vụ » Quản trị quan hệ công chúng …

Xem tiếp

Xem thêm: Khoa Luật Đại Học Quốc Gia Hà Nội ), Thông Tin Tuyển Sinh Khoa Luật

Ngành QTKD – Chuyên ngành tổ chức & quản lý sự kiện

25 Tháng Sáu, 2016Ngành đào tạoChức năng bình luận bị tắt ở Ngành QTKD – Chuyên ngành tổ chức & quản lý sự kiện

Mã ngành : 7340101 Loại hình đào tạo : CHÍNH QUY Chuyên ngành đào tạo : » Quản trị kinh doanh du lịch » Tổ chức và quản lý sự kiện » Truyền thông và Marketing du lịch dịch vụ » Quản trị quan hệ công chúng …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *