Câu 56266: Hỗn hợp X gồm N2 và H2, có tỉ khối so với H2 là 3,6. Đun nóng hỗn hợp X với chất xúc tác thích hợp thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với X bằng 1,25. Hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3 là

A.

Đang xem: Hỗn hợp x gồm n2 và h2 có tỉ khối

80%.

B. 60%.

C.

Xem thêm: Các Môn Khoa Học Tự Nhiên Gồm, Khối Tự Nhiên Gồm Những Môn Nào

90%.

D. 50%.

Xem thêm: Thời Khóa Biểu Đại Học Văn Lang, Thông Báo Chung

Giải chi tiết:

Ta có M trung bình của X là 7,2 gam/mol, dùng đường chéo suy ra tỉ lệ số mol N2 trên H2 là 1/4.

Cói nX = 1 mol, => nN2 = 0,2 mol và nH2 = 0,8 mol

ta có:

N2 + 3H2

*

2NH3 (nhiệt độ, xúc tác)

Ban đầu: 0,2 0,8

P.Ứng: x 3x 2x

Còn lại: 0,2 – x 0,8 – 3x 2x

nY = 1 – 2x

Ta có d(Y/X) = nX : nY = 1 : (1 – 2x) = 1,25 => x = 0,1

Hiệu suất (phải tính theo Nito) là:

H = (0,1 : 0,2) . 100% = 50%

=> D

*
*
*
*
*
*
*
*

*

Tel:
1800.6947

*

*

*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *