Hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với He bằng 1,8. Đun nóng X một thời gian trong bình kín (bột Fe làm xúc tác), thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He bằng 2. Hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3 là

Phương pháp giải

+) Áp dụng sơ đồ đường chéo, sau đó chọn ({n_{{N_2}}} = 1,,mol,,;,,{n_{{H_2}}})

+) Tính nhỗn hợp khí sau phản ứng

+) Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có : mX = mY ( Leftrightarrow ) nX.({overline M _X}) = nY.({overline M _Y})

+) Hiệu suất phản ứng tính theo N2 vì H2 dư

*

Chọn ({n_{{N_2}}} = 1,,mol,,;,,{n_{{H_2}}} = 4,,mol)

Phương trình phản ứng hoá học:

N2 + 3H2 ( mathbin{lower.3exhbox{$uildrel extstyle
ightarrowover{smash{leftarrow}vphantom{_{vbox to.5ex{vss}}}}$}} ) 2NH3 (1)

bđ: 1 4 0 mol

pư: x 3x 2x mol

dư: 1x 43x 2x mol

Theo (1) ta thấy : nhỗn hợp khí sau phản ứng = (1–x) + (4–3x) + 2x = 5 – 2x

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có :

mX = mY ( Leftrightarrow ) nX.({overline M _X}) = nY.({overline M _Y}) ( Leftrightarrow )(frac{{{{
m{n}}_{
m{X}}}}}{{{{
m{n}}_{
m{Y}}}}} = frac{{{{overline M }_Y}}}{{{{overline M }_X}}} = frac{{2.4}}{{1,8.4}} = frac{5}{{5 – 2x}} Rightarrow x = 0,25)

Hiệu suất phản ứng tính theo N2 vì H2 dư : H =(frac{{0,25}}{1}.100\% = 25\% )

Đáp án cần chọn là: d

…Bạn đang xem: Hỗn hợp khí x gồm n2 và h2 có tỉ khối so với he là 1 8

Câu hỏi liên quan

Tính bazơ của NH3 là do

Tính chất hóa học của NH3 là

Tính chất hóa học của NH3 là

Cho quỳ tím vào dung dịch NH3 1M, quỳ tím chuyển sang màu gì ?

Cho vài giọt quỳ tím vào dung dịch NH3 thì dung dịch chuyển thành

Khí NH3 làm quì tím ẩm chuyển sang màu

Cho vài giọt quỳ tím vào dung dịch NH3 thì dung dịch chuyển thành

Hiện tượng xảy ra khi cho giấy quỳ khô vào bình đựng khí amoniac là

NH3 thể hiện tính bazơ trong phản ứng

Khí NH3 có lẫn hơi nước. Hóa chất dùng để làm khô khí NH3 là

Chất có thể dùng làm khô khí NH3 là

Chất nào có thể dùng để làm khô khí NH3?

Cặp muối nào tác dụng với dung dịch NH3 dư đều thu được kết tủa ?

Cho phản ứng tổng hợp NH3 trong công nghiệp: N2+ 3H2$overset{{{t}^{0}},xt}{leftrightarrows}$ 2NH3 ∆H = – 92 KJ

Hiệu suất của phản ứng giữa N2 và H2 tạo thành NH3 tăng nếu

Cho cân bằng hóa học sau trong bình kín:

 ({N_2}(k) + 3{H_2}(k)
ightleftarrows 2N{H_3}(k);,,Delta H = – 92KJ/mol)

Trong các yếu tố:

(1) Thêm một lượng N2 hoặc H2.

Đang xem: Hỗn hợp khí gồm n2 và h2 có tỉ khối

(2) Thêm một lượng NH3.

(3) Tăng nhiệt độ của phản ứng.

(4) Tăng áp suất của phản ứng.

(5) Dùng thêm chất xúc tác.

Có bao nhiêu yếu tố làm cho tỉ khối của hỗn hợp khí trong bình so với H2 tăng lên?

Cho phản ứng tổng hợp sau : 

*

Yếu tố không giúp tăng hiệu suất phản ứng là:

Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch chứa FeCl3, CuCl2, AlCl3, ZnSO4, MgCl2 thu được kết tủa Y. Thành phần của Y gồm

Cho NH3 dư vào dung dịch chất nào sau đây, thu được kết tủa?

Có 4 dung dịch muối riêng biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm dung dịch KOH dư, rồi thêm tiếp dung dịch NH3 dư vào 4 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là

Sục khí NH3 đến dư vào dung dịch nào dưới đây để thu được kết tủa?

Nhận biết dung dịch AlCl3 và ZnCl2 người ta dùng hóa chất nào sau đây ?

Cho phương trình hoá học của phản ứng tổng hợp amoniac:

N2 (k) + 3H2 (k) $overset{{{t}^{0}},xt}{leftrightarrows}$2NH3 (k)

Khi tăng nồng độ của hiđro lên 2 lần, tốc độ phản ứng thuận

Trong phòng thí nghiệm, khí NH3 được điều chế bằng cách

Các chất khí điều chế trong phòng thí nghiệm thường được thu theo phương pháp đẩy không khí (cách 1, cách 2) hoặc đẩy nước (cách 3) như hình vẽ sau đây:

*

Có thể dùng cách nào trong 3 cách trên để thu khí NH3?

Phản ứng nào sau đây dùng để điều chế NH3 trong phòng thí nghiệm?

Phản ứng của NH3 với Cl2 tạo ra “khói trắng” . Chất này có công thức phân tử là :

Dung dịch (đặc) nào sau đây khi tiếp xúc với dung dịch NH3 đặc sẽ tạo thành khói trắng ?

Điều chế NH3 từ hỗn hợp gồm N2 và H2 (tỉ lệ 1 : 3). Tỉ khối hỗn hợp trước so với hỗn hợp sau phản ứng là 0,6. Hiệu suất phản ứng là

Trong một bình kín chứa 10 lít nitơ và 10 lít hiđro ở nhiệt độ 0oC và 10 atm. Sau phản ứng tổng hợp NH3, lại đưa bình về 0oC. Biết rằng có 60% hiđro tham gia phản ứng, áp suất trong bình sau phản ứng là :

Hỗn hợp X gồm N2 và H2 có ${{overline{M}}_{X}}=12,4.$ Dẫn X đi qua bình đựng bột Fe rồi nung nóng biết rằng hiệu suất tổng hợp NH3 đạt 40% thì thu được hỗn hợp Y. ${{overline{M}}_{Y}}$ có giá trị là

Cho hỗn hợp gồm N2, H2 và NH3 có tỉ khối so với hiđro là 8. Dẫn hỗn hợp đi qua H2SO4 đặc, dư thì thể tích khí còn lại một nửa. Thành phần phần trăm (%) theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp lần lượt là :

Sau quá trình tổng hợp NH3 từ H2 và N2 $({{n}_{{{H}_{2}}}}:{{n}_{{{N}_{2}}}}=3:1)$, áp suất trong bình giảm đi 10% so với áp suất lúc đầu. Biết nhiệt độ của phản ứng giữ không đổi trước và sau phản ứng. Phần trăm theo thể tích của N2, H2, NH3 trong hỗn hợp khí thu được sau phản ứng lần lượt là :

Hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với He bằng 1,8. Đun nóng X một thời gian trong bình kín (bột Fe làm xúc tác), thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He bằng 2. Hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3 là

X là hỗn hợp khí H2 và N2 có tỉ khối đối với oxi bằng 0,225. Dẫn X vào bình có xúc tác bột sắt, đun nóng thì thu được hỗn hợp khí Y có tỷ khối đối với oxi bằng 0,25. Tính hiệu suất tổng hợp NH3

Hỗn hợp X gồm N2 và H2 có tỉ khối hơi so với H2 là 3,6. Cho hỗn hợp X vào bình kín với xúc tác thích hợp rồi thực hiện phản ứng tổng hợp NH3 thấy thu được hỗn hợp Y gồm N2, H2 và NH3. Biết tỉ khối hơi của Y so với H2 bằng 4. Hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 trong phản ứng trên là

Đun nóng trong điều kiện thích hợp hỗn hợp A gồm N2 và H2 có tỉ khối so với H2 là 3,6 thu được hỗn hợp B (biết tỉ khối của B so với H2 là 30/7). Hiệu suất phản ứng là

Điều chế amoniac bằng cách nung hỗn hợp A gồm N2 và H2 có tỉ khối so với H2 là 2,625. Đun nóng hỗn hợp A trong điều kiện thích hợp được hỗn hợp B (biết tỉ khối của B so với H2 là 2,8). Hiệu suất phản ứng là

Dẫn 6,72 lít N2 (đktc) phản ứng với 16,8 lít H2 (đktc) trong điều kiện thích hợp thu được hỗn hợp B có dA/B = 17/21. Hiệu suất phản ứng là

Cho hỗn hợp khí A gồm 0,2 mol N2; 0,9 mol H2 phản ứng trong điều kiện thích hợp thu được hỗn hợp B biết dA/B =51/55. Hiệu suất phản ứng là

Một bình kín có thể tích là 0,5 lít chứa 0,5 mol H2 và 0,5 mol N2, ở nhiệt độ (toC). Khi ở trạng thái cân bằng có 0,2 mol NH3 tạo thành. Hằng số cân bằng KC của phản ứng tổng hợp NH3 là :

Dẫn 2,24 lít NH3 (đktc) đi qua ống đựng 32 gam CuO nung nóng thu được chất rắn A và khí B. Ngâm chất rắn A trong dung dịch HCl 2M dư. Tính thể tích dung dịch axit đã tham gia phản ứng ? Coi hiệu suất quá trình phản ứng là 100%.

Xem thêm: Bệnh Viện Đại Học Y Dược Khoa Da Liễu Thẩm Mỹ Da, 7 Địa Chỉ Khám Bệnh Da Liễu Uy Tín Tại Tp Hcm

Dẫn 2,24 lít khí NH3 (đktc) đi qua ống đựng 32 gam bột CuO nung nóng thu được chất rắn X và khí Y. Thể tích khí Y sinh ra là:

Cho NH3 dư vào 100ml dung dịch gồm CuSO4 1M ; ZnCl2 0,5M, AgNO3 1M và AlCl3 1M. Khối lượng kết tủa sau phản ứng là

Thêm NH3 đến dư vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,01 mol FeCl3 ; 0,2 mol CuCl2. Khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng kết tủa thu được là :

Dung dịch X chứa các ion sau: Al3+, Cu2+, SO42- và NO3-. Để kết tủa hết ion SO42- có trong 250 ml dung dịch X cần 50 ml dung dịch BaCl2 1M. Cho 500 ml dung dịch X tác dụng với dung dịch NH3 dư thì được 7,8 gam kết tủa. Cô cạn 500 ml dung dịch X được 37,3 gam hỗn hợp muối khan. Nồng độ mol/l của NO3- là :

Tìm phát biểu không phù hợp với phản ứng này

({N_2} + 3{H_2}
ightleftarrows 2N{H_3},,,,,,,,,,,,,Delta H = – 92kJ)

Đốt cháy hổn hợp gồm 6,72 lít khí Oxi và 7 lít khí amoniac (đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Sau phản ứng thu được nhóm các chất là:

Trong phòng thí nghiệm, để thử tính chất của khí X người ta đã thực hiện thí nghiệm như hình vẽ dưới đây:

*

Khí X là:

Hình vẽ bên mô tả hiện tượng của thí nghiệm thử tính tan của khí A trong nước. Khí A có thể là khí nào trong các khí sau:

*

Trong phòng thí nghiệm, có thể chứng minh khả năng hòa tan rất tốt trong nước của một số chất khí theo hình vẽ:

Thí nghiệm trên được sử dụng với các khí nào sau đây

Thành phần của dung dịch NH3 gồm:

Phát biểu nào dưới đây không đúng: 

Phát biểu nào sau đây sai?

Nhận định đúng về tính chất NH3 là

Một học sinh đã điều chế và thu khí NH3 theo sơ đồ sau đây, nhưng kết quả thí nghiệm không thành công. Lí do chính là:

Các chất khí điều chế trong phòng thí nghiệm thường được thu theo phương pháp đẩy không khí (cách 1, cách 2) hoặc đẩy nước (cách 3) như hình vẽ sau đây:

Có thể dùng cách nào trong 3 cách trên để thu khí NH3?

Phản ứng nào dưới đây NH3 không đóng vai trò chất khử?

Trong các phản ứng sau:

1) 2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4;

2) 4NH3 + 3O2 → 2N2+ 6H2O;

3) 2NH3 + Cl2 → N2 + 6HCl;

4) 3NH3 + 3H2O + Fe(NO3)3 → Fe(OH)3 + 3NH4NO3;

5) 2NH3 → N2 + 3H2;

Số phản ứng trong đó NH3 thể hiện tính khử là

Cho các phản ứng sau:

(2) 4NH3 + 3O2 →2N2 + 6H2O.

(3) 2NH3 + 3Cl2 →N2 + 6HCl.

(4) 3NH3 + 3H2O + Al(NO3)3 → Al(OH)3 +3NH4NO3.

(5) 4NH3 + 5O2 →4NO + 6H2O.

(6) 2NH3 + 3CuO →3Cu + 3N2 + 3H2O

Các phản ứng trong đó NH3 có tính khử

Cho các phản ứng sau; NH3 thể hiện tính khử trong phản ứng:

Cho phản ứng: N2 (k) + 3H2 (k) (
ightleftarrows ) 2NH3 (k). Nếu ở trạng thái cân bằng nồng độ NH3 là 0,30 mol/l, N2 là 0,05 mol/l và của H2 là 0,10 mol/l thì hằng số cân bằn của phản ứng là

NH3 có thể phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây (các điều kiện coi như có đủ)

Cho sơ đồ phản ứng sau:

X, Y, Z, T tương ứng là

Trong phân tử NH3 chứa liên kết:

Trong công nghiệp, người ta điều chế khí amoniac từ

Nung nóng bình kín chứa a mol hỗn hợp NH3 và O2 ( có xúc tác Pt) để chuyển toàn bộ NH3 thành NO. Làm nguội và thêm nước vào bình, lắc đều thu được 1 lít dung dịch HNO3 có pH = 1, còn lại 0,25a mol khí O2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là

Cho x mol N2 và 12 mol H2 vào bình kín. Tại thời điểm cân bằng thấy có 6 mol NH3 tạo thành. Biết hiệu suất chung của phản ứng là 75%. Tìm x?

Cho 4 mol N2 và 16 mol H2 vào bình kín. Tại thời điểm cân bằng thu được x mol hỗn hợp khí. Biết hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3 là 70%. Tính x?

Cho 0,84 lít N2 và 4,2 lít khí H2 vào bính kín nung nóng trong điều kiện thích hợp thu được V lít NH3 (các khí đều đo ở đktc). Biết hiệu suất phản ứng là 32%. Giá trị của V là

Cho 3,36 lít N2 và 16,8 lít khí H2 vào bính kín nung nóng trong điều kiện thích hợp thu được V lít NH3 (các khí đều đo ở đktc). Biết hiệu suất phản ứng là 25%, giá trị của V là

Cho 2a mol N2 và 3a mol H2 vào bình kín nung nóng với điều kiện thích hợp thu được V lít NH3 (đktc) biết hiệu suất phản ứng là 35%. Mối liên hệ giữa V và a là

 Một bình kín chứa 4 mol khí N2 và 10 mol khí H2 có áp suất là 200atm. Khi đạt trạng thái cân bằng thì áp suất trong bình là 180 atm, nhiệt độ trong bình được giữ không đổi. Tính hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3 trên.

Xem thêm: Khoa Kỹ Thuật Công Nghệ Đại Học Quy Nhơn, Hong Duc University!

Từ 34 tấn NH3 sản xuất 160 tấn HNO3 63%. Hiệu suất của phản ứng điều chế HNO3 là:

Cho 6 mol N2 và 20 mol H2 vào bình kín. Tại thời điểm cân bằng thu được 18 mol hỗn hợp khí. Hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3 trên.

Cho 12 lít hỗn hợp N2 và H2 (tỉ khối so với H2 bằng 3,6) nung trong bình kín với xúc tác thích hợp một thời gian thu được 10,56 lít hỗn hợp khí. Các khí được đo ở cùng điều kiện. Hiệu suất phản ứng là

Nung hỗn hợp chứa 2,24 lít N2; 8,96 lít H2 trong điều kiện thích hợp. Phản ứng xong thu được hỗn hợp chứa 9,856 lít hỗn hợp khí (các khí đều đo ở đktc). Hiệu suất phản ứng là

Cho 10,08 lít N2 tác dụng với 20,16 lít H2 (các khí đo ở đktc) trong điều kiện thích hợp. Phản ứng xong thu được hỗn hợp chứa 26,88 lít mol hỗn hợp khí. Hiệu suất phản ứng là

Cho hỗn hợp N2 và H2 vào bình phản ứng có nhiệt độ không đổi. Sau thời gian phản ứng, áp suất khí trong bình giảm 5% so với áp suất ban đầu. Biết ti lệ số mol của nitơ đã phản ứng là 10%. Thành phần phần trăm về số mol của N2 và H2 trong hỗn hợp đầu?

Cho hỗn hợp N2 và H2 vào bình phản ứng có nhiệt độ không đổi. Sau một thời gian phản ứng, áp suất khí trong bình giảm 20% so với áp suất ban đầu. Biết tỉ lệ số mol của nitơ đã phản ứng là 50%. Thành phần phần trăm về số mol của N2 và H2 trong hỗn hợp đầu là

Cho NH3 dư lần lượt vào các dung dịch: CuSO4, AgNO3, Zn( NO3 )2, AlCl3, FeSO4, NaBr, MgCl2. Có bao nhiêu dung dịch tạo phức với NH3 ?

 

Cho 6,72 lít khí N2 tác dụng với 13,44 lít khí H2 với điều kiện thích hợp thu được V lít hỗn hợp khí (biết H% = 20%). Biết các khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị V là

Cho 17,92 lít hỗn hợp N2, H2 nung trong điều kiện thích hợp sau một thời gian thu được 13,888 lít hỗn hợp khí với hiệu suất 30% tính theo N2. Biết các khí đều được đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Thể tích N2 trong hỗn hợp ban đầu là

Nung hỗn hợp X gồm N2 và H2 (biết tỉ khối của X so với H2 bằng 6,2). Sau phản ứng thu được hỗn hợp Y trong đó amoniac chiếm 25% thể tích. Hiệu suất phản ứng là

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *