Hệ thống tác nghiệpQuản lý – Điều hànhQuy định tài chínhĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNGTổ chức đoàn thểCông đoànGiới thiệu tổ chức Công đoànWebsite đơn vị

*

University of Languages and International Studies – Vietnam National University,Hanoi

*

University of Languages and International Studies – Vietnam National University,Hanoi

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO(Education and Research Council)

*

Chủ tịch Hội đồngGS. Nguyễn Hòa

1.

Đang xem: Hội đồng khoa học và đào tạo

Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng. Nhiệm kỳ của Hội đồng Khoa học và Đào tạo trùng với nhiệm kỳ của Hiệu trưởng. Hội đồng Khoa học và Đào tạo có nhiệm vụ tư vấn với Hiệu trưởng về:

1.1. Kế hoạch phát triển đào tạo, khoa học và công nghệ, và đảm bảo chất lượng.

1.2. Xây dựng và sửa đổi các quy chế, quy định về đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, đảm bảo chất lượng của Trường.

1.3. Các đề án xây dựng, triển khai, hoặc dừng các chương trình đào tạo.

1.4. Góp ý cho các báo cáo, giải trình của Trường về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, và đảm bảo chất lượng.

1.5.

Xem thêm: Khối Lượng Thép Hộp Mạ Kẽm Mới Nhất 2021, Bảng Tra Trọng Lượng Thép Hộp Hòa Phát

Đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, đảm bảo chất lượng của các đơn vị trong Trường.

2. Hội đồng Khoa học và Đào tạo có số thành viên là số lẻ từ 11 đến 25 thành viên, gồm: Hiệu trưởng, một số Phó Hiệu trưởng, trưởng các đơn vị đào tạo, một số trung tâm nghiên cứu, trưởng một số phòng, đại diện giảng viên và cán bộ khoa học của có hoc hàm giáo sư, phó giáo sư, hoặc học vị tiến sĩ, trong và ngoài Trường.

3. Hội đồng Khoa học và Đào tạo bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và đa số. Chủ tịch Hội đồng điều hành Hội đồng Khoa học và Đào tạo thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Mục 1. Hội đồng Khoa học và Đào tạo có không quá 02 Phó Chủ tịch.

4. Hội đồng Khoa học và Đào tạo họp ít nhất 6 tháng một lần và do Chủ tịch Hội đồng triệu tập. Nội dung cuộc họp phải được thông báo trước cho tất cả các thành viên ít nhất 07 ngày; cuộc họp được coi là hợp lệ khi có ít nhất 3/4 số thành viên tham dự; kết luận của cuộc họp có hiệu lực khi có trên 50% số thành viên của Hội đồng Khoa học và Đào tạo biểu quyết tán thành.

5.

Xem thêm: Khoa Cơ Khí Đại Học Bách Khoa Hà Nội 2020 Chính Xác, Viện Cơ Khí

Kinh phí hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo lấy từ ngân sách của Trường, và chi theo nhiệm vụ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *