1.

Đang xem: Viện Hàn Lâm Khoa Học Viện Khoa Học Xã Hội

Học viện Khoa học xã hội là cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, có chức năng đào tạo và cấp bằng thạc sỹ và tiến sỹ về khoa học xã hội theo quy định của pháp luật; quản lý thống nhất các hoạt động đào tạo sau đại học của các cơ sở đào tạo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học về khoa học xã hội; tư vấn về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

2. Học viện Khoa học xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, hoạt động từ ngân sách nhà nước; là đơn vị kế hoạch tài chính của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

3. Học viện Khoa học xã hội có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội; tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Graduate Academy of Social Sciences, viết tắt là: GASS.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xác định tầm nhìn, xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển Học viện qua từng giai đoạn và hàng năm phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục và quy hoạch mạng lưới các Học viện và Trường đại học.

3. Xây dựng chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy, học tập đối với các ngành nghề Học viện được phép đào tạo trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

4. Tổ chức tuyển sinh và quản lý người học.

5. Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động đào tạo khác theo mục tiêu, chương trình đào tạo; xác nhận hoặc cấp văn bằng chứng chỉ theo thẩm quyền.

6. Sử dụng, quản lý công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ giảng viên của Học viện đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, đạt chuẩn về trình độ được đào tạo; tham gia vào quá trình điều động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với nhà giáo, cán bộ, công chức, viên chức.

7. Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người học của Học viện.

8. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật; sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Học viện và chi cho các hoạt động đào tạo theo quy định của pháp luật.

9. Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức và người học tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo và nhu cầu xã hội.

Xem thêm:

10. Tự đánh giá chất lượng đào tạo và chịu sự kiểm định chất lượng đào tạo của cơ quan có thẩm quyền; xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng của Học viện; tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện.

11. Tổ chức hoạt động khoa học; đăng ký tham gia tuyển chọn và thực hiện nhiệm vụ khoa học do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giao; sử dụng có hiệu quả kinh phí đầu tư phát triển khoa học; ký kết, thực hiện hợp đồng khoa học, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài về khoa học xã hội nhằm góp phần xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học của đất nước.

12. Tham gia đánh giá và thẩm định về mặt khoa học các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội ở các bộ, ngành và địa phương theo quy định hiện hành; thực hiện các tư vấn khoa học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Học viện.

13. Liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với sử dụng, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, bổ sung nguồn tài chính cho Học viện.

14. Xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các hoạt động đào tạo, khoa học và hợp tác quốc tế của Học viện, về quá trình học tập và phát triển sau khi tốt nghiệp của người học; tham gia dự báo nhu cầu nguồn nhân lực trong lĩnh vực đào tạo của Học viện.

15. Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; chuyển giao, chuyển nhượng kết quả hoạt động khoa học, công bố kết quả hoạt động khoa học; bảo vệ lợi ích của Nhà nước và xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân trong hoạt động đào tạo, khoa học của Học viện.

16. Trao đổi thông tin khoa học với các tổ chức và cá nhân hoạt động khoa học trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; xây dựng và quản lý tư liệu, thư viện của Học viện, xuất bản các ấn phấm khoa học; phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học và truyền bá kiến thức khoa học với quảng đại quần chúng theo quy định của pháp luật.

17. Thực hiện hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật.

18. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị của Học viện theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa.

19. Học viện được Nhà nước giao đất, được thuê đất, vay vốn, đầu tư ngân sách, được miễn, giảm thuế theo quy định của Nhà nước, được huy động, quản lý, sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật vì mục tiêu phát triển Học viện; được Nhà nước bảo đảm kinh phí để thực hiện chính sách đối với người học theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đồng Nhân Tuyển Dụng, ĐÁ»“Ng Nhã¢N

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giao và theo thẩm quyền được pháp luật quy định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *