ĐUN NÓNG M GAM HỖN HỢP CU VÀ FE CÓ TỈ LỆ KHỐI LƯỢNG TƯƠNG ỨNG 7 3

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Đun rét m gam hỗn hợp Cu, sắt bao gồm tỉ lệ thành phần khối lượng khớp ứng 3 : 7 với cùng 1 lượng dung dịch H N O 3 . Khi các phản bội ứng kết thúc, nhận được 0,8m gam hóa học rắn, dung dịch X cùng 3,36 lkhông nhiều tất cả hổn hợp khí (đktc) tất cả N O v à N 2 O (không có sản phẩm khử của N 5 + ). Biết lượng H N O 3 sẽ bội phản ứng là 56,7 gam. Giá trị của m là

A. 113

B. 105

C. 98

D. 112


*

Đáp án C

*
*

*
*

=> giải hệ có: x = 0,1 mol; y = 0,05 mol

Lại có:

*
*

*

Bảo toàn electron:

*


Đun nóng m gam tất cả hổn hợp Cu, sắt bao gồm tỉ lệ thành phần trọng lượng tương ứng 3:7 với 1 lượng hỗn hợp HNO3. Lúc các làm phản ứng hoàn thành, chiếm được 0,8m gam chất rắn, hỗn hợp X với 3,36 lthấp hơn hòa hợp khí (đktc) tất cả NO và N2O (không có sản phẩm khử khác của N+5). Biết lượng HNO3 đang phản bội ứng là 56,7 gam. Giá trị của m là

A.

Bạn đang xem: Đun nóng m gam hỗn hợp cu và fe có tỉ lệ khối lượng tương ứng 7 3

133

B. 105

C. 98

D. 112


Đun rét m gam tất cả hổn hợp Cu, Fe tất cả tỉ lệ cân nặng tương ứng 3 : 7 với một lượng hỗn hợp H N O 3 . lúc những phản nghịch ứng kết thúc, chiếm được 0,8m gam hóa học rắn, dung dịch X cùng 3,36 lít các thành phần hỗn hợp khí (đktc) bao gồm NO cùng N 2 O (không tồn tại sản phẩm khử của N + 5 ). Biết lượng H N O 3 vẫn bội phản ứng là 5,67 gam. Giá trị của m là

A. 133

B. 105

C. 98

D. 112


Đun rét m gam các thành phần hỗn hợp Cu cùng Fe bao gồm tỉ lệ thành phần trọng lượng tương ứng 7 : 3 với cùng một lượng dung dịch HNO3. lúc những phản ứng chấm dứt, chiếm được 0,75m gam hóa học rắn, dung dịch X và 5,6 lkhông nhiều các thành phần hỗn hợp khí (đktc) có NO với NO2 (không có sản phẩm khử khác của N+5). Biết lượng HNO3 vẫn phản nghịch ứng là 44,1 gam. Giá trị của m là

A. 50,4

B. 40,5

C. 33,6

D. 44,8


Đun lạnh m gam các thành phần hỗn hợp Cu cùng Fe gồm tỉ trọng cân nặng tương ứng 7 : 3 với cùng 1 lượng dung dịch HNO3. Khi các phản ứng hoàn thành, chiếm được 0,75m gam chất rắn, hỗn hợp X với 5,6 lkhông nhiều các thành phần hỗn hợp khí (đktc) bao gồm NO cùng NO2 (không có sản phẩm khử như thế nào khác). Biết lượng HNO3 vẫn bội nghịch ứng là 44,1 gam. Giá trị của m là:

A. 50,4.

B. 40,5.

C. 44,8.

D. 33,6.


Đun lạnh m gam tất cả hổn hợp Cu với Fe với tỉ trọng trọng lượng tương xứng là 7 : 3 với 1 lượng hỗn hợp HNO 3 . Sau Khi chấm dứt phản bội ứng chiếm được 0,75m gam hóa học rắn, hỗn hợp X với 5,6 lít (đktc) tất cả hổn hợp sản phẩm khử gồm NO và NO 2 . Biết lưỡng HNO 3 vẫn bội nghịch ứng là 44,1 gam. Giá trị của m là

A. 50,4

B. 40,5

C. 33,6

D. 44,8


Hòa tan hết 3,264 gam các thành phần hỗn hợp X có FeS2, FeS, sắt, CuS cùng Cu trong 600ml hỗn hợp HNO3 1M đun cho nóng, sau khi hoàn thành các phản bội ứng chiếm được hỗn hợp Y và 1,8816 lkhông nhiều (đktc) một hóa học khí thoát ra. Cho Y tính năng cùng với lượng dư hỗn hợp BaCl2 chiếm được 5,592 gam kết tủa. Mặt khác, hỗn hợp Y rất có thể phối hợp về tối đa m gam Fe. Biết vào quá trình trên, thành phầm khử độc nhất của N+5 là NO. Giá trị của m là

A. 12,040

B. 11,536

C.

Xem thêm: Khóa Học Lập Kế Hoạch Kinh Doanh ", Khóa Học Lập Kế Hoạch Kinh Doanh

11,256

D. 9,240


Hòa tan hết 3,264 gam tất cả hổn hợp X tất cả FeS2, FeS, sắt, CuS với Cu vào 600ml dung dịch HNO3 1M nấu nóng, sau khi xong xuôi các phản ứng chiếm được dung dịch Y cùng 1,8816 lít (đktc) một hóa học khí thoát ra. Cho Y chức năng cùng với lượng dư dung dịch BaCl2 chiếm được 5,592 gam kết tủa. Mặt khác, hỗn hợp Y rất có thể kết hợp về tối đa m gam sắt. Biết vào quá trình bên trên, thành phầm khử độc nhất vô nhị của N+5 là NO. Giá trị của m là

A. 9,240

B.11,536

C.12,040

D.11,256


Hòa chảy không còn 3,264 gam hỗn hợp X gồm FeS2, FeS, sắt, CuS và Cu trong 600ml dung dịch HNO3 1M hâm sôi, sau thời điểm ngừng các phản ứng chiếm được dung dịch Y với 1,8816 lkhông nhiều (đktc) một hóa học khí thoát ra. Cho Y tính năng với lượng dư dung dịch BaCl2 thu được 5,592 gam kết tủa. Mặt khác, dung dịch Y hoàn toàn có thể hài hòa buổi tối đa m gam sắt. Biết trong quy trình trên, sản phẩm khử tốt nhất của N+5 là NO. Giá trị của m là

A. 9,760

B. 9,120

C. 11,712

D. 11,256


Hòa chảy không còn 3,264g tất cả hổn hợp X bao gồm FeS2, FeS, Fe, CuS với Cu trong 600 ml dung dịch HNO3 1M đun nóng, sau khoản thời gian dứt những phản ứng thu được hỗn hợp Y và 1,8816 lít (đktc) một chất khí thoát rA. Cho Y chức năng cùng với lượng dư hỗn hợp BaCl2 thu được 5,592g kết tủA. Mặt khác, dung dịch Y rất có thể kết hợp tối nhiều m gam Fe. Biết trong số quy trình bên trên, sản phẩm khử độc nhất vô nhị của N+5 là NO. Giá trị của m là