Phần mềm quản lý đề tài nghiên cứu khoa học, Quản lý lý lịch khoa học, đề xuất nhiệm vụ KHCN, Quản lý tiền độ đề tài KHCN, các Đề tài đã hoàn thành, Quản lý chuyên gia, hội đồng, công trình khoa học đã công bố,…

Đang xem: Download phần mềm quản lý nghiên cứu khoa học

*

Các nhóm chức năng chính:

Stt

Chức năng

Mô tả

1.

Quản lý lý lịch khoa học nhân sự, chuyên gia

· Quản lý danh sách nhà khoa học

· Thêm, sửa, xóa lý lịch khoa học nhà khoa học

. Thống kê hoạt động KHCN nhân sự

· Chọn nhà khoa học làm chuyên gia

· Hiển thị danh sách chuyên gia

· Thêm, sửa, xóa thông tin chuyên gia

· Xuất dữ liệu danh sách nhà khoa học

· Đính kèm tài liệu liên quan

2.

Quản lý đề xuất KHCN

· Quản lý danh sách đề xuất

· Lọc thông tin danh sách đề xuất

· Xuất dữ liệu danh sách đề xuất

· Xem, sửa, xóa thông tin đề xuất theo nhiều cấp

· Chọn hội đồng đánh giá

· Gửi thuyết minh đề xuất nghiên cứu khoa học

· Tự động hiển thị và chuyển trạng thái đề xuất

· Đính kèm tài liệu liên quan

3.

Quản lý đề tài KHCN

· Quản lý danh sách đề tài khoa học

· Lọc thông tin danh sách đề tài khoa học

· Xuất dữ liệu danh sách đề tài

· Xem thông tin chi tiết đề tài

. Thông tin hội đồng xét chọn, tuyển chọn đề tài

. Thông tin hội đồng thẩm định nội dung, kinh phí

. Thông tin ký hợp đồng thực hiện đề tài

· Nghiệm thu cấp cơ sở/sơ bộ

· Nghiệm thu chính thức/cấp bộ

· Hiện thị và chuyển trạng thái đề tài

· Đính kèm tài liệu liên quan

4.

Quản lý hội đồng

· Quản lý danh sách hội đồng

· Thêm, sửa, xóa thông tin hội đồng

· Lọc danh sách hội đồng

· Xuất dữ liệu danh sách hội đồng

· Chọn đề xuất/đề tài cho hội đồng đánh giá

. Xuất các mẫu biểu liên quan đến hội đồng: Giấy mời, Quyết định thành lập, Biên ban họp, Phiếu đánh giá.

· Đính kèm tài liệu liên quan

5.

Thống kê, báo cáo

· Thống kê theo trạng thái

· Thống kê theo đơn vị

· Thống kê theo lĩnh vực

· Thống kê theo cấp quản lý

· Xuất dữ liệu thống kê

· Xuất mẫu biểu sẵn các văn bản liên quan đề tài

6.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch Tuyển Sinh 2015 Đhyk PhạM Ngoc ThạCh

Bài báo khoa học đã công bố

· Quản lý danh sách bài báo khoa học

· Thêm, sửa, xóa thông tin bài báo khoa học

· Lọc thông tin danh sách bài báo khoa học

· Xuất dữ liệu danh sách bài báo khoa học

· Đính kèm tài liệu liên quan

7.

Hợp đồng chuyển giao công nghệ

· Quản lý danh sách Hợp đồng chuyển giao công nghệ

· Thêm, sửa, xóa thông tin Hợp đồng chuyển giao công nghệ

· Lọc thông tin danh sách Hợp đồng chuyển giao công nghệ

· Xuất dữ liệu danh sách Hợp đồng chuyển giao công nghệ

· Đính kèm tài liệu liên quan

8.

Sản phẩm sở hữu trí tuệ

· Quản lý danh sách Sản phẩm sở hữu trí tuệ

· Thêm, sửa, xóa thông tin Sản phẩm sở hữu trí tuệ

· Lọc thông tin danh sách Sản phẩm sở hữu trí tuệ

· Xuất dữ liệu danh sách Sản phẩm sở hữu trí tuệ

· Đính kèm tài liệu liên quan

9.

Giáo trình – Học liệu điện tử – Tập bài giảng

· Quản lý danh sách Giáo trình

· Thêm, sửa, xóa thông tin Giáo trình

. Thông tin hội đồng đánh giá Giáo trình

· Quản lý danh sách Học liệu điện tử

· Thêm, sửa, xóa thông tin Học liệu điện tử

. Thông tin hội đồng thẩm định nội dung kỹ thuật

. Thông tin hội đồng nghiệm thuHọc liệu điện tử

· Quản lý danh sách Tập bài giảng

· Thêm, sửa, xóa thông tin Tập bài giảng

. Thông tin hội đồng đánh giá Tập bài giảng

· Lọc thông tin danh sách

· Xuất dữ liệu danh sách

· Đính kèm tài liệu liên quan

10.

Quản lý Văn bản – Tài liệu

· Quản lý danh sách Văn bản – Tài liệu

· Thêm, sửa, xóa thông tin Văn bản – Tài liệu

· Xuất dữ liệu danh sách

· Đính kèm tài liệu liên quan

11.

Quản lý đơn vị, phòng ban

· Quản lý danh sách phòng ban

· Thêm, sửa, xóa phòng ban theo nhiều cấp

· Hiển thị danh sách nhân sự trong phòng ban

12.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa 2019 Tphcm, Điểm Chuẩn 2019 Trường Đh Bách Khoa Tp

Trang cá nhân

· Xem chi tiết lý lịch khoa học bản thân

· Gửi đề xuất nhiệm vụ KHCN

· Quản lý thông tin đề tài dự án KHCN của bản thân

. Xem các thông tin đề xuất, đề tài, bài viết đã được xuất bản của đơn vị

13.

Quản trị hệ thống

· Quản lý danh sách tài khoản người dùng

· Thêm, sửa, xóa danh sách người dùng

· Lọc danh sách người dùng

· Thiết lập lại mật khẩu người dùng

· Phân quyền tùy theo chức năng, vị trí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *