*

1/ Về các chức danh tham gia đề tài:

2/ Về xây dựng dự toán, thẩm định, phê duyệt, sử dụng và thanh toán chi quản lý chung nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN chi quản lý chung nhiệm vụ KH&CN:

Khoản 8 Điều 7 Thông tư số 55 quy định về dự toán chi quản lý chung nhiệm vụ KH&CN: “Tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN có sử dụng NSNN được dự toán các nội dung chi quản lý chung phục vụ nhiệm vụ KH&CN, bao gồm: <…> chi tiền lương, tiền công phân bổ đối với các hoạt động gián tiếp trong quá trình quản lý nhiệm vụ KH&CN của tổ chức chủ trì.”

Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 27 quy định về việc thẩm định dự toán nhiệm vụ KH&CN: “1. Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ có trách nhiệm tính đúng, tính đủ tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở các định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi theo quy định hiện hành và thuyết minh cụ thể căn cứ xây dựng dự toán đối với nội dung chi chưa có định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức thẩm định dự toán kinh phí của nhiệm vụ; trường hợp chưa có định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.”;

Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 27 quy định về sử dụng kinh phí được giao khoán trong quá trình thực hiện nhiệm vụ: “a) Căn cứ vào Thuyết minh nhiệm vụ được phê duyệt, chủ nhiệm nhiệm vụ xây dựng phương án triển khai các nội dung công việc được giao khoán <…>, trình thủ trưởng tổ chức chủ trì phê duyệt trước khi triển khai và đảm bảo thực hiện một cách có hiệu quả kinh phí giao khoán để đạt được các yêu cầu về khoa học theo hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Đang xem: định mức chi đề tài nghiên cứu khoa học

<…> c) Kinh phí chi quản lý chung nhiệm vụ KH&CN là nguồn thu của tổ chức chủ trì nhiệm vụ để bổ sung kinh phí phục vụ quá trình quản lý và thực hiện các nhiệm vụ. <…>

đ) Kinh phí được giao khoán phải được sử dụng đúng mục đích, có chứng từ theo thực chi, đảm bảo công khai, minh bạch trong nội bộ tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ.”

Theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 27 về mở tài khoản, nguyên tắc triển khai và kiểm soát thanh toán đối với nhiệm vụ KH&CN: “1.b) Đơn vị quản lý kinh phí có trách nhiệm kiểm soát chi kinh phí thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, hợp lệ, hồ sơ, chứng từ chi của tổ chức chủ trì nhiệm vụ; thực hiện thanh, quyết toán với Kho bạc Nhà nước nơi đơn vị quản lý kinh phí giao dịch theo quy định.<…>

2.b) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ có trách nhiệm xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó quy định quy chế chi tiêu các nhiệm vụ KH&CN do tổ chức mình chủ trì để áp dụng công khai, minh bạch.

Xem thêm: 10 Hiện Tượng Ma Quái Dưới Góc Nhìn Khoa Học Giải Thích Hiện Tượng Thấy Ma

2.c) Tổ chức chủ trì nhiệm vụ chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, hợp lệ, hồ sơ, chứng từ chi trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; chịu sự kiểm tra, kiểm soát của đơn vị quản lý kinh phí về tình hình sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ.”

Việc kiểm soát, tạm ứng, thanh toán kinh phí qua Kho bạc Nhà nước thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điều 13 Thông tư số 27.

Xem thêm: Hỏi Đáp Về Cuộc Thi Nghiên Cứu Khoa Học Kỹ Thuật : Lỗi Ở Người Lớn

Theo đó, trường hợp đơn vị của độc giả là tổ chức chủ trì nhiệm vụ, kinh phí quản lý chung nhiệm vụ KH&CN là nguồn thu của đơn vị để bổ sung kinh phí phục vụ quá trình quản lý và thực hiện các nhiệm vụ, thuộc nội dung kinh phí được giao khoán. Do đó, đề nghị đơn vị thực hiện quản lý chi tiêu kinh phí được giao khoán theo đúng quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, đảm bảo công khai, minh bạch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *