Nghiên cứu khoa học công nghệ về môi trường nhằm đặt nền móng vững chắc để phát triển ngành môi trường, phục vụ một cách có hiệu quả các vấn đề về môi trường, đảm bảo cho việc phát triển kinh tế – xã hội của nước ta được bền vững.

Nghiên cứu khoa học công nghệ còn nhằm tạo cơ sở để đánh giá chính xác hiện trạng môi trường, đề xuất các giải pháp tối ưu để bảo vệ môi trường cũng như phục vụ việc hoạch định các chính sách quản lý môi trường, đồng thời áp dụng các công nghệ môi trường tiên tiến trong việc giải quyết các vấn đề ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường.

Kể từ năm 2010 đến năm 2013, Tổng cục Môi trường đã và đang triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có ý nghĩa rất tích cực và cụ thể trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn cả nước.

DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG CỦA TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG

(Từ năm 2010 đến 2013)

TT Tên nhiệm vụ KH&CN Thời gian thực hiện
I Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2010
1 Nghiên cứu các giải pháp công nghệ thân thiện môi trường nhằm nâng cấp chất lượng xử lý nước thải 2010-2012
2 Nghiên cứu, xây dựng hệ số phát thải phục vụ công tác thống kê nguồn thải lưu vực sông ở Việt Nam 2010-2012
3 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất các nội dung của cơ chế chi trả dịch vụ môi trường liên quan đến Đa dạng sinh học 2010-2012
4 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng Danh mục công nghệ xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại của một số ngành công nghiệp đặc thù 2010-2012
5 Nghiên cứu áp dụng các phương pháp lượng giá thiệt hại do ô nhiễm không khí phục vụ công tác xác định bồi thường thiệt hại và xử lý các vi phạm về môi trường 2010-2012
6 Nghiên cứu khả năng áp dụng các phương pháp tiếp cận hệ sinh thái trong giải quyết các vấn đề môi trường – sức khoẻ ở Việt Nam 2010-2012
7 Nghiên cứu, điều tra, đánh giá đa dạng sinh học khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ 2010-2012
8 Nghiên cứu thử nghi, khoanh tạo rừng ngập mặn bãi bồi Vườn quốc gia Mũi Cà Mau 2010-2012
II Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2011
1 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng nội dung về biến đổi khí hậu trong Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi, bổ sung 2011-2013
2 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý chất thải sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt nhằm sửa Luật Bảo vệ môi trường 2011-2013
3 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về: phòng ngừa, khắc phục hậu quả sự cố môi trường; quan trắc, thông tin, thống kê môi trường; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và phân công trách nhiệm trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 2011-2013
4 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn về công cụ kinh tế trong quản lý môi trường nhằm sửa Luật Bảo vệ Môi trường 2005 2011-2013
5 Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học phục vụ công tác đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản 2011-2013
6 Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết bồi thường thiệt hại do vi phạm pháp luật về BVMT 2011-2013
7 Nghiên cứu cơ sở khhoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng chiến lược bảo tồn đa dạng sinh học tới năm 2020 phù hợp với định hướng phát triển bền vững của Việt Nam 2011-2013
8 Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất yêu cầu, nội dung phương pháp đánh giá tác động của văn bản quy phạm pháp luật đến môi trường 2011-2013
III Các đề tài khoa học và công nghệ cấp Cơ sở năm 2011
1 Nghiên cứu quy trình xây dựng hệ thống thông tin điểm nóng môi trường (thử nghiệm tại khu vực cụ thể) 2011
2 Nghiên cứu để trình ban hành Tiêu chuẩn quốc gia về bùn thải của hệ thống xử lý nước thải 2011
3 Nghiên cứu, thiết lập cơ sở khoa học xây dựng quy trình tổ chức chương trình thử nghiệm liên phòng cho mạng lưới phân tích môi trường 2011
4 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm sử dụng hợp lý, bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học khu Ramsar Xuân Thủy 2011
5 Nghiên cứu, đánh giá nhu cầu truyền thông môi trường trong hệ thống tôn giáo (Thiên chúa giáo và Phật giáo) ở Việt Nam và đưa ra giải pháp thực hiện 2011
IV Các đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2012
1 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn triển khai phương pháp quan trắc môi trường không khí xung quanh bằng các thiết bị đo nhanh 2012-2013
2 Nghiên cứu, xây dựng quy trình phân tích một số kim loại nặng và thuốc bảo vệ thực vật họ clo trong các họ sinh vật họ hai mảnh hến, trai, vẹm,…) sống tại đáy các lưu vực sông, hồ 2012-2013
3 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm khí thải từ cụm công nghiệp ở Việt Nam 2012-2013
4 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng hướng dẫn kỹ thuật quản lý và bảo vệ môi trường tại các cơ sở nghiên cứu hóa sinh, sinh học 2012-2013
5 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng bộ hệ số phát thải phục vụ kiểm soát khí thải đối với một số ngành công nghiệp chính ở Việt Nam (Triển khai thí điểm cho ngành xi măng, nhiệt điện và ngành sản xuất sử dụng lò hơi công nghiệp) 2012-2013
6 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất cơ chế đối tác về bảo vệ môi trường – áp dụng thí điểm cho lĩnh vực quản lý chất thải nguy hại 2012-2013
V Các đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2012
1 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm hoàn thiện và triển khai áp dụng thử nghiệm Bộ Chỉ thị CTR ở cấp quốc gia 2012
2 Nghiên cứu, đề xuất hướng quản lý môi trường trong bối cảnh tăng trưởng xanh 2012
3 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm chỉnh sửa NĐ 109 của CP về bảo tồn và khai thác bền vững các vùng đất ngập nước 2012
4 Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vục xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải và CTR ngành thép 2012
5 Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vục xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải ngành thép 2012
6 Nghiên cứu và đánh giá tiềm năng áp dụng dấu ấn sinh thải tại VN 2012
7 Nghiên cứu đánh giá thực trạng hoạt động của thanh tra chuyên ngành MT trên phạm vi toàn quốc, đề xuất giải pháp tăng cường nang lực, đáp ứng yêu cầu công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BVMT 2012
VI Các đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ mở mới năm 2013
1 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng cơ chế trao đổi thông tin và báo cáo về nguồn gen và tri thức truyền thống về nguồn gen ở Việt Nam 2013-2015
2 Nghiên cứu, thiết kế, áp dụng thử nghiệm hệ thống giám sát cảnh báo và điều khiển từ xa các trạm quan trắc môi trường tự động 2013-2015
3 Nghiên cứu sự biến động của một số thành phần môi trường trong hoạt động khai thắc khoáng sản bauxite (Ứng dụng thử nghiệm tại một khu vực cụ thể) 2013-2015
4 Nghiên cứu, đánh giá khả năng áp dụng mua, bán hạn ngạch phát thải nước thải công nghiệp và đề xuất quy trình thực hiện mua, bán hạn ngạch nước thải công nghiệp ở Việt Nam 2013-2015
5 Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học phục vụ công tác đánh giá tác động môi trường của dự án khai thác và chế biến một số khoáng sản có chứa phóng xạ 2013-2015
6 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn về giám sát xã hội nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường tại Việt Nam 2013-2015
VII  Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2013
1 Nghiên cứu, rà soát các quy định pháp lý hiện hành về kiểm soát các công trình xử lý nước thải và đề xuất các quy định, giải pháp phù hợp 2013
2 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn trong việc xây dựng phương pháp đánh giá tính an toàn môi trường đối với các chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt Nam (thí điểm tại ngành dệt nhuộm) 2013
3 Nghiên cứu, đánh giá thực trạng thực hiện các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp đầu tư vào công tác bảo vệ môi trường 2013
4 Nghiên cứu đánh giá thực trạng các mô hình cơ quan quản lý môi trường khu công nghiệp ở Việt Nam và đề xuất các giải pháp 2013
5 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng hóa chất bảo vệ thực vật theo mục đích sử dụng đất 2013
6 Nghiên cứu xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước đầm phá 2013
7 Nghiên cứu để trình ban hành Tiêu chuẩn quốc gia về bùn thải của hệ thống xử lý nước thải 2013
8 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất kế hoạch bảo tồn và phát triển bền vững các khu Ramsar ở Việt Nam 2013

Theo Vụ HTQT&KH-CN (VEA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *