Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Để tách riêng NH3 ra khỏi hỗn hợp gồm N2, H2, NH3 trong công nghiệp, người ta đã

A. cho hỗn hợp qua nước vôi trong dư.

B.

Đang xem: để tách riêng nh3 ra khỏi hỗn hợp

cho hỗn hợp qua bột CuO nung nóng.

C.nén và làm lạnh hỗn hợp để hóa lỏng NH3.

D.cho hỗn hợp qua dung dịch H2SO4 đặc.

*

Các đơn giản và hiệu quả nhất để tách N H 3 từ hỗn hợp N 2 , H 2 , H 2 S O 4 là nén và làm lạnh hỗn hợp để tách hóa

lỏng N H 3 , tại mỗi chất đều có một nhiệt độ hóa lỏng khác nhau, nên có thể dựa vào đó để tách riêng chất ra.

Đáp án C

Để tách riêng N H 3 ra khỏi hỗn hợp gồm N 2 , H 2 , N H 3 trong công nghiệp người ta đã

A. Cho hỗn hợp qua nước vôi trong dư.

B. Cho hỗn hợp qua bột CuO nung nóng.

C. nén và làm lạnh hỗn hợp để hòa lỏng N H 3 .

D. Cho hỗn hợp qua dung dịch H 2 S O 4 đặc.

Để tách riêng NH 3 ra khỏi hỗn hợp gồm N 2 , H 2 , NH 3 trong công nghiệp người ta đã

A. Cho hỗn hợp qua nước vôi trong dư.

B. Cho hỗn hợp qua bột CuO nung nóng.

C. nén và làm lạnh hỗn hợp để hòa lỏng NH 3

D. Cho hỗn hợp qua dung dịch H 2 SO 4 đặc

Để tách riêng NH3 ra khỏi hỗn hợp gồm N2, H2, NH3 trong công nghiệp, người ta đã

A. cho hỗn hợp qua nước vôi trong dư

B. cho hỗn hợp qua bột CuO nung nóng

C. nén và làm lạnh hỗn hợp để hóa lỏng NH3

D. cho hỗn hợp qua dung dịch H2SO4 đặc

Để tách riêng NH3 ra khỏi hỗn hợp gồm N2 ; H2 và NH3 trong công nghiệp ta dùng phương pháp :

A. cho hỗn hợp đi qua nước vôi trong

B.

Xem thêm: Thành Tựu Khoa Học Kỹ Thuật Của Việt Nam, Công Bố 10 Sự Kiện Kh

cho hỗn hợp đi qua CuO nung nóng

C. cho hỗn hợp đi qua H2SO4 đặc

D. nén và làm lạnh hỗn hợp, hoá lỏng NH3

Cho hỗn hợp gồm N2, H2, NH3 đi qua dung dịch H2SO4 đặc, dư thì thấy thể tích khí còn lại một nửa. Thành phần % theo thể tích của NH3 trong hỗn hợp đầu là bao nhiêu?

A. 25%

B. 50%

C. 75%

D. 90%

Hỗn hợp A gồm N2 và H2 có phân tử khối trung bình là 7,2. Nung A với bột sắt để phản ứng tổng hợp NH3 xảy ra với hiệu suất 20%, thu được hỗn hợp B. Cho B tác dụng với CuO dư, nung nóng được 32,64 gam Cu. Thể tích của hỗn hợp A ở đktc là?

A. 95,2 lít

B. 71,4 lít

C. 57,12 lít

D. 76,16 lít

Một bình kín chứa hỗn hợp X gồm 0,06 mol axetilen; 0,09 mol vinylaxetilen; 0,16 mol H2 và một ít bột Ni. Nung hỗn hợp X thu được hỗn hợp Y gồm 7 hiđrocacbon (không chứa etylaxetilen) có tỉ khối hơi đối với H2 là 328/15. Cho toàn bộ hỗn hợp Y đi qua bình đựng dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu được m gam kết tủa vàng nhạt và 1,792 lít hỗn hợp khí Z thoát ra khỏi bình. Để làm no hoàn toàn hỗn hợp Z cần vừa đúng 50 ml dung dịch Br2 1M. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 28,71

B.14,37

C.13,56

D.15,18

Lớp 11 Hóa học
1
0

Hỗn hợp A gồm 3 khí NH3, N2 và H2. Dẫn A vào bình có nhiệt độ cao. Sau khi NH3 phân hủy hoàn toàn thu được hỗn hợp khí B có thể tích tăng 25% so với A. Dẫn B qua ống CuO nung nóng sau đó loại nước thì chỉ còn lại một chất khí có thể tích giảm 75% so với B. Tính % thể tích H2 trong hỗn hợp A?

A. 25%

B. 75%

C. 18,75%

D. 56,25%

Lớp 11 Hóa học
1
0

Cho 22,4 lít hỗn hợp khi X gồm N 2 và H 2 đi qua xúc tác Fe, nung nóng để tổng hợp NH 3 thu được 20,16 lít hỗn hợp khí Y. Hấp thụ toàn bộ Y vào dung dịch AlCl 3 dư, thu được m gam kết tủa. Các thể tích khí đó ở cùng điều kiện. Giá trị của m là

A. 13.

B. 2,6.

C. 5,2.

Xem thêm: Khóa Học Anh Văn Giao Tiếp Rẻ Nhất Tphcm (Phần 1), Khóa Học Anh Văn Giao Tiếp

D. 3,9.

Lớp 11 Hóa học
1
0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading…

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *