l>KHOA THUONG BIOTECH | https://thietbihopkhoi.com/

*
*
Tiếng Việt
*
HOME ABOUT US PRODUCT NEWS SERVICES RECRUITMENT PROMOTION CONTACT

Đang xem: Công ty tnhh công nghệ sinh học khoa thương

*
*
PRODUCTS
SCIENTIFIC EQUIPMENT + SEQUENCING SYSTEM PCR AND REAL TIME PCR SYSTEM DNA/RNA/PROTEIN AUTOMATIC EXTRACTION SYSTEM HLA ANALYZER SYSTEM ELECTROPHORESIS AND GEL DOCUMENTATION SYSTEM ELISA SYSTEM PHYSICAL AND CHEMICAL ANALYSIS EQUIPMENT OTHER INSTRUMENTS DIAGNOSTIC + HLA DIAGNOSTIC MOLECULAR DIAGNOSTIC KIT FOR HUMAN BLOOD CANCER TEST KIT GMO TEST KIT FOOD SAFETY TEST KIT ELISA KIT CHEMICAL & CONSUMABLE + FINE CHEMICAL MICROBIOLOGY CELL CULTURE MEDIUM MOLECULAR BIOLOGY CHROMATOGRAPHY CONSUMABLES

Xem thêm: Gợi Ý Một Số Tên Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Hay Nhất Hiện Nay

*
KHOA THUONG BIOTECH

*

Xem thêm: Cơ Sở Dữ Liệu Khoa Học Đại Học Huế, Trung Tâm Học Liệu Đại Học Huế

Tiền th�n của C�ng ty l� nh�m nghi�n cứu về bệnh nhiễm thuộc PTN Sinh học Ph�n tử � Bộ m�n Di truyền � trường Đại Học Khoa Học Tự Nhi�n – Đại Học Quốc Gia TP.HCM. Nh�m nghi�n cứu n�y h�nh th�nh v� ph�t triển từ năm 1997 tr�n cơ sở c�c chương tr�nh hợp t�c với c�c nh�m nghi�n cứu trong lĩnh vực Y tế. Năm 2004, C�ng ty TNHH C�NG NGHỆ SINH HỌC KHOA THƯƠNG được ch�nh thức th�nh lập với hoạt động ch�nh l� nghi�n cứu, sản xuất v� chuyển giao c�c kit chẩn đo�n bệnh nhiễm bằng Kỹ thuật sinh học ph�n tử. C�ng ty Khoa Thương l� một trong những đơn vị đầu ti�n trong cả nước triển khai nghi�n cứu v� đưa v�o ứng dụng th�nh c�ng c�c kit chẩn đo�n bệnh nhiễm bằng Kỹ thuật sinh học ph�n tử trong lĩnh vực Y tế. Hiện nay, dưới sự điều h�nh của đội ngũ c�c Tiến sĩ, Thạc sĩ gi�u kinh nghiệm trong lĩnh vực nghi�n cứu ứng dụng C�ng nghệ sinh học. C�c hoạt động của C�ng ty đ�, đang v� sẽ mở rộng hơn nữa, bao gồm nghi�n cứu, ứng dụng, tư vấn đ�o tạo, sản xuất, chuyển giao v� l�m c�c dịch vụ kh�c… li�n quan tới việc ứng dụng C�ng nghệ sinh học v�o trong c�c lĩnh vực c� li�n quan. Mục ti�u – Sứ mạng Với mục ti�u trở th�nh đơn vị h�ng đầu cả nước về lĩnh vực c�ng nghệ sinh học ứng dụng trong y tế v� n�ng nghiệp, ch�ng t�i lu�n tạo ra những sản phẩm c� chất lượng cao, đạt ti�u chuẩn quốc tế với gi� hợp l�, phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của người d�n. For more informations, visit Khoa Thuong Biotech site: http://kt-biotech.com/vi/gioi-thieu/gioi-thieu-chung.html

*
Product
Page 1/1
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *