… quân Mĩ : 19 65 : 200.000 1967 : 53 7.000 + Hành quân tìm diệt : “Ánh sáng sao” vào Vạn Tường. 2 cuộc phản công chiến lược mùa khô 19 65 – 1967. ðẩy mạnh bình ñịnh. Thực hiện … không thi u một cân, quân không thi u một người”. Tuyến ñường Hồ Chí Minh trên bộ trên biển bắt ñầu khai thông (tháng 5/ 1 959 ), nối liền hậu phương với tiền tuyến. Trong 4 năm (19 65 1968) … lần so với 1960, công nghiệp quốc doanh chiếm tỷ trọng 93% tổng giá trị sản lượng công nghiệp miền Bắc. Nông nghiệp: ñại bộ phận nông dân tham gia hợp tác xã nông nghiệp.

Đang xem: Câu hỏi và đáp án môn khoa học hành chính

Nông dân bước ñầu…

*

*

… Mác Lênin ñược vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh Việt Nam. o ðảng có quá trình chuẩn bị suốt 15 năm, qua các phong trào cách mạng 1 930 1 931 , 1 936 1 939 thoái trào cách mạng 1 932 1 935 , … Việt Bắc thu ñông 1947 : a. Hoàn cảnh lịch sử : Tháng 3/ 1947, Bôlae sang làm Cao ủy Pháp ở ðông Dương, vạch kế hoạch tiến công Việt Bắc, tiêu diệt cơ quan ñầu não kháng chiến quân chủ … chính trị khởi nghĩa từng phần, khởi nghĩa ở nông thôn thành thị, tiến tới Tổng khởi nghĩa. ðảng luôn kết hợp ñấu tranh xây dựng ñể ngày càng vững mạnh về tổ chức, tư tưởng chính…

*

… của công nông trong cả nước o Tháng 2/ 1930 bãi công của công nhân ñồn ñiền cao su Phú Riềng. Ở Hà Nội, ngày 22 / 02 có treo cờ ñỏ, búa liềm. o Tháng 3 tháng 4 có cuộc ñấu tranh của công … cảnh lịch sử diễn biến khởi nghĩa từng phần từ tháng 3 ñến tháng 8/1945 : a. Hoàn cảnh lịch sử : * Thế giới : ðầu 1945, Liên Xô ñánh bại phát xít ðức, giải phóng các nước Trung ðông … công nông. Mặt trận Dân chủ ðông Dương, tập hợp mọi lực lượng dân chủ, yêu nước tiến bộ. Lực lượng tham gia Chủ yếu công nhân nông dân. Các giai cấp, các tầng lớp (công nhân, nông…

*

… phóng cho dân tộc Việt Nam. 2) Những hoạt ñộng của Nguyễn Ái Quốc từ năm 19 11 19 30 : a. Từ năm 19 11 ñến 19 18 : Ngày 5/6 /19 11, Người lấy tên là Ba, xin làm việc phụ bếp trên tàu ñô ñốc Latusơ … hành trình tìm ñường cứu nước. Tháng 7 /19 11, Người cập cảng Mácxây của Pháp. Năm 19 12, Người tiếp tục ñi một số nước ở châu Âu, châu Phi châu Mĩ… Năm 19 17, Nguyễn Ái Quốc trở lại Pháp. … Pháp sáng lập Hội liên hiệp thuộc ñịa ở Pari ñể tuyên truyền, tập hợp lực lượng chống chủ nghĩa ñế quốc. Năm 19 22, ra báo Người Cùng Khổ (Le Paria) c. Từ năm 19 23 ñến 19 24 : Tháng 6 /19 23,…

*

… CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN CHÍNH TRỊ HỌC1. Khái niệm hệ thống chính trị, đặc điểm, tính chất vai trò của các bộ phận cấu thành hệ thống chính trị. Phân loại các mô … bản chất chính trị của hệ thống chính trị chế độ xã hội. Các đảng chính trị cũng phải dành lấy quyền lực nhà nước, thông qua Nhà nước bằng Nhà nước để thực hiện các mục tiêu chính trị của … không xử lý kịp. Công tác thi hành án còn kém, còn thi u cán bộ chuyên môn. Hoạt động tư pháp còn thi u độc lập, khép kín, chậm đổi mới Thẩm quyền xét xử còn trùng lắp giữa tòa án cấp tỉnh và…
… CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC Câu 1: Dân chủ hội chủ nghĩa xây dựng nền dân chủ hội chủ nghĩa ở ViệtNam hiện nayTrả lời: Dân chủ xuất … nhất là khi hội phân chia thành giai cấp, thì dân còn do bản chất giai cấp thống trị hội quy định cụthể trong từng hội nhất định. Chủ nghĩa Mác- Lênin đã nêu quan niệm về dân chủ với các … Khi hội có giai cấp, mọi chế độ dân chủ gắn với Nhà nước đều mang bảnchất giai cấp thống trị hội. Lịch sử nhân loại từng chứng kiến các kiểu dân chủ khácnhau: Dân chủ chủ nô, dân chủ…
… CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ câu 1: Hai con đường phát triển TBCN trong nông nghiệp. Đặc điểm của tư bản kinh doanh nông nghiệp. Bản chất các hình … nghiệp Tư bản nông nghiệp đề cập về tư bản kinh doanh nông nghiệp sản xuất giá trị thặng dự thông qua việc bóc lột công nhân làm thuê trong lĩnh vực nông nghiệp ( công nhân nông nghiệp) với … lĩnh vực nông nghiệp lạc hậu hơn so với lĩnh vực công nghiệp về kinh tế kỹ thuật, nên cấu tạo hữu cơ của tư bản trong nông nghiệp thấp hơn trong công nghiệp.

Xem thêm: Kênh Sinh Viên Viện Điện Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội, Kênh Sinh Viên Viện Điện

Vì vậy, nếu tỷ suất giá trị thặng…
… 11CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN KHOA HỌC HÀNH CHÍNH Câu 1: Khái niệm công sở. Phân tích các nguyên tắc mục tiêu quản lý công sở. Liên hệthực tiễn.1. Khái niệm về công sởTheo … chức chỉ đạomột cách trực tiêp thường xuyên công cuộc xây dựng kinh tế, văn hóagjt xã hội hành chính chính trị. Nói cách khác, Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động chấp hành … Công khaiCông sở cần hoạt động công khai, nghĩa là mọi thành viên trong đó đều phải được biết rõcông việc của mình, nhóm mình của toàn bộ công sở. Việc công khai hóa các công việc tạicông…
… 1CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆPMÔN NHÀ NƯỚC PHÁP LUẬT Câu 1: Phân tích các nguyên tắc tổ chức hoạt động của Nhà nước XHCN. Liên hệ thực tiễn.Trả lời:Nguyên tắc tổ chức hoạt … quyền ban hành Hiến pháp luật chỉ có Chính phủ mới có thẩm quyền ban hành Nghị định Bộ ban hành Thông tư…).2.4. Vai trò của pháp luật đối với Nhà nước Pháp luật nhà nước là hai bộ phận … trạng này thường là do thi u hiểu biết về pháp luật, pháp chế XHCN của cán bộ, công chức nhà nước. 22Ở nước ta, hiện nay vẫn còn không ít trường hợp cán bộ, công chức nhà nước, đã lợi dụng chức…
… 1CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN QUẢN LÝ KINH TẾ Đổi mới quản nhà nước về kinh tế phù hợp với kinh tế thị trường định hướngxã hội chủ nghĩa … bộ máy quản nhà nước về kinh tế, đảm bảocho bộ máy tinh gọn, đủ khả năng quản xử tốt các vấn đề nảy sinh trong nền kinh tế thị trường, tập trung vào chức năng quản kinh tế vĩ mô, … các chức năng quản nhànước về kinh tế mà còn làm chức năng trực tiếp quản sản xuất, can thi p sâu vàohoạt động sản xuất kinh doanh các đơn vị kinh tế cơ sở.Với cơ chế quản đó đã thực…
… CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TRIẾT HỌCĐề 5. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “Thống nhất giữa lý luận thực tiễn là một nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa Mác – Lênin. Thực tiễn không … bệnh kinh nghiệm giáo điều ở cán bộ hiện nay?Trả lời:I. Thực tiễn vai trò của nó1. Phạm trù thực tiễnCác trào lưu triết học trước đây, kể cả triết học của Phoiơbắc, xem xét nhận thức … người. Thực tiễn không ngừng biến đổi phát triển, luôn đặt ra những vấn đề mới đòi hỏi nhận thức phải trả lời, đặt ra những nhiệm vụ phương hướng phát triển cho nhận thức, đòi hỏi những tri…
… 1CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN XÂY DỰNG ĐẢNGVÌ SAO ĐẢNG TA KHẲNG ĐỊNH: XÂY DỰNG ĐẢNG LÀ NHIỆM VỤTHEN CHỐT? Nội dung, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao nănglực … của Công tác XD Đảng – Về mặt lý luận: XD Đảng là một khoa học:+ Xây dựng đường lối cách mạng của Đảng. + Xây dựng phát triển hệ tư tưởng của Đảng. + Xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, đảng … đạo HTCT toàn xã hội. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp cách mạng nước ta.2=> Như vậy, phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, coi Xây dựng Đảng là…
… chính công, cho thấy có 95.7%công dân, tổ chức đánh giá hài lòng rất hài lòng; kết quả khảo sát đốivới công chức tiếp nhận trả kếtquả: có 92% công dân, tổ chức đánhgiá mức tốt rất tốt. … thời không chú ý đến phát triểnnông nghiệp công nghiệp nhẹtrong khi nước ta là một nước nông nghiệp với tất cả những điều kiện vậtchất khách quan đều thuận lợi đểphát triển nông nghiệp. … ánh quan hệ của hai giai cấp, địachủ nông dân. Địa tô TBCN phảnánh quan hệ giữa ba giai cấp: địa chủ,tư bản kinh doanh nông nghiệp công nhân nông nghiệp làm thuê.Địa tô phong kiến dựa…

Xem thêm: Khoa Pháp Đại Học Sư Phạm Pháp Luật, Khoa Tiếng Pháp Đhsp Tp

… 33 Nhà nớc Pháp luật 8 Nhà nớc Pháp luật 8a Pháp luật là phơng tiện cơ bản chủ yếu để xây dựng địa vị,chủ yếu bình đẳng các chủ thể kinh tế hoạt động.Bằng pháp luật thông qua pháp luật … Đăng Lĩnh – Lớp B 33 Nhà nớc Pháp luật 2 Nhà nớc Pháp luật 2a – Nhà nớc thi t lập quyền lực công cộng đặc biệt: khixuất hiện nhà nớc, quyền lực công công đặc biệt đợc thi t lập,chủ thể … Lĩnh – Lớp B 33 Nhà nớc Pháp luật 7 Nhà nớc Pháp luật 7a chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc phát huy những phong tụctập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của mình. Nhà nớcthực hiện…
Từ khóa: tổng hợp các câu hỏi và đáp án ôn thi công chức quản lý nhà nước10 câu hỏi và đáp án ôn thi công chứctrọn bộ câu hỏi và đáp án ôn thi công chức ngành giáo dục fullcau hoi va dap an on thi mon lich su van minh the gioi10 câu hỏi và đáp án ôn thi môn quản trị doanh nghiệpiến lượcđáp án đề thi tốt nghiệp môn hóa họcđáp án đề thi tốt nghiệp môn hóa học 2013đáp án đề thi tốt nghiệp môn hóa học 2012dap an đề thi tốt nghiệp môn sinh học năm 2012giáo án ôn thi tốt nghiệp môn sinh học 12đáp an đề thi tốt nghiệp môn hóa học năm 2013dap an đề thi tốt nghiệp môn sinh học năm 2011đáp án đề thi tốt nghiệp môn sinh học 2013đáp án đề thi tốt nghiệp môn sinh học 2009đáp án đề thi tốt nghiệp môn sinh họcNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *