*

*

*

Giới thiệuTổng quanCơ cấu tổ chứcCác khoa, Bộ mônCác phòng banCác trung tâmCác tổ chức đoàn thểĐào tạoĐại họcThông báoLịch họcLịch thiThạc sỹTiến sỹCao đẳngLiên kết đào tạo quốc tếKhoa học công nghệĐề tài KHCNĐang thực hiệnĐã nghiệm thuSản phẩm KHCNBài báoVăn bản, biểu mẫuBiểu mẫuHợp tác quốc tếDự án hợp tác quốc tếChương trình đào tạo quốc tế3 Công khaiChất lượng giáo dụcChất lượng giáo dục thực tếĐiều kiện đảm bảo CLGDThu chi tài chínhLỊCH CÔNG TÁC
Giới thiệuTổng quanCơ cấu tổ chứcCác khoa, Bộ mônCác phòng banCác trung tâmCác tổ chức đoàn thể3 Công khai (2)Chất lượng giáo dụcDanh mục đồ án – luận vănThạc sỹTiến sỹ

QUY TRÌNH

THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ VÀ CẤP SINH VIÊN

I. ĐỐI VỚI ĐỀ TÀI CẤP SINH VIÊN

Bước 1.

Đang xem: Các bước làm đề tài nghiên cứu khoa học

Xác định danh mục đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

1) Sinh viên đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học với khoa theo Mẫu 1 trong Phụ lục I, thời gian do các khoa quy định.

2) Khoa thành lập hội đồng xét duyệt đề xuất đề tài NCKH của sinh viên theo hướng dẫn trong mục 1 phần ghi chú, đánh giá theo Mẫu 2, mẫu 26 trong Phụ lục I, tổng hợp những đề tài được đánh giá là đạt và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên theo Mẫu 3 trong Phụ lục I, nộp cho phòng QLKH&QHQT (đợt 1 trước ngày 20 tháng 03 hàng năm, đợt 2 trước ngày 30 tháng 9 hàng năm).

3) Phòng QLKH&QHQT tổng hợp danh sách đề xuất đợt một của toàn trường, báo cáo BGH phê duyệt và nộp ĐHTN theo yêu cầu (vào 30 tháng 03 hàng năm). Đối với đề xuất đợt hai, tùy tình hình kinh phí của trường, phòng QLKH&QHQT báo cáo BGH xem xét phê duyệt đề xuất trước 15/10.

4) Phòng QLKH&QHQT thông báo cho các khoa những đề xuất được phê duyệt, sau đó các khoa thông báo cho các chủ nhiệm đề tài để viết thuyết minh trước ngày 20 tháng 10 hằng năm.

Bước 2. Trường tổ chức xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp sinh viên, giao đề tài cho sinh viên và phân công người hướng dẫn phù hợp

1) Chủ nhiệm của những đề tài có trong danh mục được phê duyệt viết thuyết minh theo Mẫu 4, viết bản thông tin của sinh viên chịu trách nhiệm về đề tài theo Mẫu 5 trong Phụ lục I và gửi về khoa. Hội đồng khoa học khoa xét duyệt và tổng hợp thông tin được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên theo Mẫu 6 trong Phụ lục I, sau đó gửi các bản thuyết minh, bản thông tin chủ nhiệm đề tài, bản tổng hợp thông tin và gửi về phòng QLKH&QHQT trước ngày 31 tháng 10 hàng năm.

2) Nhà trường thành lập hội đồng chuyên gia xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp sinh viên theo mục 1 trong phần Ghi chú, đánh giá theo Mẫu 7, mẫu 27 trong Phụ lục I và lập danh sách xếp theo thứ tự ưu tiên của điểm theo Mẫu 8 trong Phụ lục I trước 20 tháng 11 hằng năm.

3)Thông báo kết quả xét duyệt thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên trước ngày 30 tháng 11 hàng năm.

4) Nhà trường tổ chức họp Hội đồng theo mục 3 trong phần Ghi chú về việcphân bổ kinh phí, giao đề tài cho chủ nhiệm đề tài trước 20 tháng 12 hằng năm.

Bước 3. Ký hợp đồng và triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp sinh viên

Sau khi đề tài được phê duyệt, nhà trường tiến hành ký hợp đồng triển khai thực hiện đề tài với chủ nhiệm đề tài theo thuyết minh đã được duyệt, theo mẫu 20 Phụ lục I.

Bước 4. Triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

1) Chủ nhiệm đề tài triển khai thực hiện đề tài theo đề cương đã được duyệt.

2) Chủ nhiệm đề tài thực hiện báo cáo kiểm tra tiến độ theo kế hoạch

3) Kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên được trình bày trong báo cáo tổng kết đề tài (theo mẫu 11 trong Phụ lục I).

Bước 5. Tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài

2) Việc tổ chức kiểm tra tiến độ đề tài do Hội đồng khoa học của khoa tổ chức dưới sự giám sát của phòng QLKH&QHQT.

3) Chủ nhiệm đề tài báo cáo theo Mẫu 9 trong phụ lục I. Sau khi báo cáo xong nộp lại bản báo cáo cho Hội đồng khoa học của khoa.

4) Hội đồng khoa học khoa tổng hợp theo Mẫu 10 trong phụ lục I và gửi về phòng QLKH&QHQT khi kết thúc đợt kiểm tra.

Bước 6. Tổ chức đánh giá đề tài NCKH của sinh viên ở cấp khoa

2) Hội đồng nghiệm thu của khoa (được thành lập theo mục 2 trong phần Ghi chú) nhận xét, đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên. Nội dung đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên theo Mẫu 15, Mẫu 16 trong Phụ lục I. Sau đó tổng hợp theo Mẫu 17 trong Phụ lục I và gửi về Phòng QLKH&QHQT trước ngày 10 tháng 11 hàng năm.

Lưu ý: Bản tổng hợp được xếp theo thứ tự giảm dần của điểm đánh giá đề tài.

3) Căn cứ kết quả đánh giá của hội đồng, khoa xét chọn các đề tài gửi tham gia xét giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường.

Bước 7. Tổ chức đánh giá đề tài NCKH của sinh viên ở cấp trường

Nhà trường thành lập hội đồng (theo mục 2 trong phần Ghi chú) đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên để nhận xét, đánh giá các đề tài tham gia xét giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường .

II. ĐỐI VỚI ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ

Bước 1.Xác định danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở

1) Cán bộ giảng viên đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học với khoa theo Mẫu 1 trong Phụ lục II, Đối với đề tài là bài giảng điện tử cần nộp thêm bản xác nhận sự cần thiết phải xây dựng bài giảng điện tử môn học của Bộ môn, Khoa theo mẫu 20 trong Phụ lục II. Thời gian do các khoa quy định.

2) Khoa thành lập hội đồng duyệt đề xuất đề tài NCKH cấp cơ sở theo hướng dẫn trong mục 4 phần ghi chú, đánh giá theo Mẫu 2, mẫu 29 trong Phụ lục II, tổng hợp những đề tài được đánh giá là đạt và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên theo Mẫu 3 trong Phụ lục II và nộp cho phòng QLKH&QHQT (đợt 1 trước ngày 20 tháng 03 hàng năm, đợt 2 trước ngày 30 tháng 9 hàng năm).

3) Phòng QLKH&QHQT tổng hợp danh sách đề xuất đợt một của toàn trường báo cáo BGH phê duyệt và nộp ĐHTN theo yêu cầu (vào 30 tháng 03 hàng năm). Với đề xuất đợt hai tùy tình hình kinh phí của trường, phòng QLKH&QHQT báo cáo BGH xem xét phê duyệt đề xuất trước 15/10.

4) Phòng QLKH&QHQT thông báo cho các khoa những đề xuất được phê duyệt, sau đó các khoa thông báo cho các chủ nhiệm đề tài để viết thuyết minh trước ngày 20 tháng 10 hằng năm.

Xem thêm: Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học Thương Mại, Khóa Luận Tốt Nghiệp

Bước 2. Trường tổ chức xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, giao đề tài cho chủ nhiệm đề tài

1) Chủ nhiệm của những đề tài có trong danh mục được duyệt ở Bước 1 của Mục này, viết thuyết minh theo Mẫu 4 trong Phụ lục II và gửi về khoa. Khoa tổng hợp thông tin theo Mẫu 5 trong Phụ lục II, sau đó gửi các bản thuyết minh đề tài, bản tổng hợp thông tin về phòng QLKH&QHQT trước ngày 31 tháng 10 hàng năm.

2) Nhà trường thành lập hội đồng chuyên gia xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp cơ sở theo mục 4 phần Ghi chú, đánh giá theo mẫu 6, mẫu 30 trong Phụ lục II và lập danh sách sắp thứ tự ưu tiên của điểm theo Mẫu 7 trong Phụ lục II trước 20 tháng 11 hằng năm.

3) Thông báo kết quả xét duyệt thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên trước ngày 30 tháng 11 hàng năm.

4) Nhà trường tổ chức họp Hội đồng theo mục 6 phần Ghi chú về việcphân bổ kinh phí, giao đề tài cho chủ nhiệm đề tài trước 20 tháng 12 hằng năm.

Bước 3. Ký hợp đồng triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

Sau khi đề tài được phê duyệt, nhà trường tiến hành ký hợp đồng triển khai thực hiện đề tài với chủ nhiệm đề tài theo thuyết minh đã được duyệt, theo mẫu 22 Phụ lục II.

Bước 4. Triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

1) Chủ nhiệm đề tài triển khai thực hiện đề tài theo đề cương đã được duyệt.

2) Kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sơ được trình bày trong báo cáo tổng kết đề tài, theo mẫu 10, Phụ lục II.

Bước 5. Tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài

1) Việc tổ chức kiểm tra tiến độ đề tài do Hội đồng khoa học của khoa tổ chức dưới sự giám sát của phòng QLKH&QHQT.

2) Hội đồng khoa học khoa tổng hợp theo Mẫu 9 trong phụ lục II và gửi về phòng QLKH&QHQT khi kết thức đợt kiểm tra.

Lưu ý: Bản tổng hợp được xếp theo thứ tự giảm dần của điểm đánh giá đề tài.

Bước 6. Tổ chức đánh giá đề tài NCKH cấp cơ sở ở cấp khoa

1) Nhóm đề tài nộp báo cáo tổng kết và thông tin tóm tắt kết quả nghiên cứu (yêu cầu nộp 05 bản in, kèm đĩa CD).

2) Hội đồng nghiệm thu của khoa (được thành lập theo mục 5 trong phần Ghi chú) nhận xét, đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Nội dung đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở theo Mẫu 15, Mẫu 16 trong Phụ lục II. Sau đó tổng hợp theo Mẫu 17 trong Phụ lục II và gửi về Phòng QLKH&QHQT của trường trước ngày 10 tháng 11 hàng năm.

3) Căn cứ kết quả đánh giá của hội đồng, khoa xét chọn các đề tài gửi tham gia xét giải thưởng cán bộ giảng viên nghiên cứu khoa học cấp trường.

Bước 7. Tổ chức đánh giá đề tài NCKH của cán bộ giảng viên ở cấp trường

Nhà trường thành lập hội đồng đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên theo mục 5 trong phần Ghi chú để nhận xét, đánh giá các đề tài tham gia xét giải thưởng cán bộ giảng viên nghiên cứu khoa học cấp trường.

Ghi chú:

1. Hội đồng chuyên gia xét duyệt đề xuất, thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

a) Hội đồng được chia theo chủ đề.

b) Mỗi hội đồng bao gồm 05 thành viên, trong đó:

01 thành viên thuộc phòng QLKH&QHQT, 02 thành viên thuộc Khoa có sinh viên thực hiện đề tài, 02 thành viên không thuộc khoa có sinh viên thực hiện đề tài.

c) Hội đồng chỉ làm việc khi có ít nhất 4/5 thành viên, đồng thời thư ký và chủ tịch phải có mặt.

2. Hội đồng chuyên gia đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên

a) Hội đồng được chia theo chủ đề.

b) Mỗi hội đồng bao gồm 05 thành viên, trong đó:

01 Chủ tịch: Chủ tịch phải có học vị từ thạc sĩ trở lên, có chuyên ngành đúng hoặc gần với lĩnh vực của đề tài;

01 UV thư ký;

02 UV phản biện;

01 UV thuộc phòng QLKH&QHQT;

c) Hội đồng chỉ làm việc khi có ít nhất 4/5 thành viên, đồng thời thư ký và chủ tịch phải có mặt.

3. Hội đồng phân bổ kinh phí, giao đề tài cho sinh viên và phân công người hướng dẫn phù hợp

Hội đồng có trách nhiệm thảo luận để phân bổ kinh phí, giao đề tài và phân công người hướng dẫn cho đề tài cấp sinh viên. Hội đồng gồm 7 người, trong đó:

01 Chủ tịch: Ban giám hiệu;

01 UV Thư ký: Lãnh đạo phòng QLKH&QHQT;

01 UV tài chính: Lãnh đạo phòng kế hoạch tài chính;

04 UV còn lại: Đại diện của khoa có sinh viên tham gia đề tài NCKH.

Hội đồng chỉ làm việc khi có ít nhất 5/7 thành viên, đồng thời thư ký và chủ tịch phải có mặt.

4. Hội đồng chuyên gia duyệt đề xuất, thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên

a) Hội đồng được chia theo chủ đề.

b) Mỗi hội đồng bao gồm 05 thành viên, trong đó:

01 thành viên thuộc phòng QLKH&QHQT, 02 thành viên thuộc Khoa có giảng viên thực hiện đề tài, 02 thành viên không thuộc khoa có giảng viên thực hiện đề tài.

c) Hội đồng chỉ làm việc khi có ít nhất 4/5 thành viên, đồng thời thư ký và chủ tịch phải có mặt.

5. Hội đồng chuyên gia đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên

a) Hội đồng được chia theo chủ đề.

b) Mỗi hội đồng bao gồm 05 thành viên, trong đó:

01 Chủ tịch: Tiến sĩ thuộc chuyên ngành hoặc gần với lĩnh vực của đề tài;

01 UV thư ký;

01 UV thuộc phòng QLKH&QHQT;

02 UV phản biện.

c) Hội đồng chỉ làm việc khi có ít nhất 4/5 thành viên, đồng thời thư ký và chủ tịch phải có mặt.

6. Hội đồng phân bổ kinh phí, giao đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

Hội đồng có trách nhiệm thảo luận để phân bổ kinh phí và giao đề tài cho cán bộ giảng viên. Hội đồng gồm 7 người, trong đó:

01 Chủ tịch: Ban giám hiệu;

01 UV Thư ký: Lãnh đạo phòng QLKH&QHQT;

01 UV tài chính: Lãnh đạo phòng kế hoạch tài chính;

04 UV còn lại: Đại diện của 04 khoa có cán bộ giảng viên tham gia đề tài NCKH.

Hội đồng chỉ làm việc khi có ít nhất 5/7 thành viên, đồng thời thư ký và chủ tịch phải có mặt.

Xem thêm: Thuyết Minh Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Của Sinh Viên, Thuyết Minh Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI KH&CN CẤP SINH VIÊN

TT

(A) Nội dung

(B) Thời gian

(C) Thông tin vào

(D) Thông tin ra

(E) Văn bản/

Mẫu lên quan

(F) Đơn vị thực hiện

1

Thông báo tới các tổ chức, đơn vị, các cá nhân trong Trường đề xuất các đề tài nghiên cứu khoa học

Do các khoa quy định

Thông báo đề xuất, mẫu đề xuất

Mẫu 1 phụ lục I

Các khoa, Bộ môn trực thuộc

2

Thu nhận và xét duyệt các đề xuất

Do các khoa quy định

Các bản đề xuất

– Phiếu xét duyệt đề xuất

– Biên bản họp hội đồng xét duyệt đề xuất

Mẫu 2 phụ lục I

Mẫu 26 phụ lục I

Các khoa, bộ môn trực thuộc, các chủ nhiệm đề tài

3

Tổng hợp các đề tài KHCN đạt yêu cầu của các khoa nộp phòng QLKH

Đợt 1: trước 20/3 hằng năm

Đợt 2: trước 30/9 hàng năm

– Phiếu xét duyệt đề xuất

– Biên bản họp hội đồng xét duyệt đề xuất

Danh mục đề tài KHCN các khoa

Mẫu 3 phụ lục I

Các khoa, bộ môn trực thuộc

4

Tổng hợp danh sách các đề tài KHCN của toàn trường

Đợt 1: trước 30/3 hằng năm

Đợt 2: trước 15/10 hằng năm

Danh mục đề tài KHCN các khoa

Danh mục đề tài KHCN toàn trường

Phòng QLKH&QHQT

5

Thông báo cho các khoa những đề tài được phê duyệt

Trước 20/10

Danh mục đề tài KHCN toàn trường

Danh mục đề tài KHCN toàn trường được phê duyệt

Phòng QLKH&QHQT

6

Thông báo cho các chủ nhiệm đề tài viết thuyết minh, viết bản thông tin của sinh viên chịu trách nhiệm về đề tài

Trước 20/10

Danh mục đề tài KHCN toàn trường được phê duyệt

Các bản thuyết minh đề tài

Mẫu 4 phụ lục I

Mẫu 5 phụ lục I

Phòng QLKH&QHQT, Các Khoa, bộ môn trực thuộc, các chủ nhiệm đề tài

7

Tổng hợp danh mục thuyết minh các đề tài và nộp về phòng QLKH

Trước 31/10

Bản thuyết minh đề tài

Danh mục thuyết minh đề tài của các khoa

Mẫu 6 phụ lục I

Các Khoa, bộ môn trực thuộc

8

Tổ chức xét duyệt thuyết minh đề tài KHCN cấp trường

Trước 20/11

– Bản thuyết minh đề tài

– Danh mục thuyết minh đề tài của các khoa

Phiếu xét duyệt thuyết minh

Biên bản họp hội đồng xét duyệt thuyết minh

Mẫu 7 phụ lục I

Mẫu 27 phụ lục I

Phòng QLKH&QHQT và Hội đồng xét duyệt thuyết minh theo QĐ

9

Tổng hợp danh mục thuyết minh đề tài được phê duyệt

Trước 30/11

Phiếu xét duyệt thuyết minh

Bảng tổng hợp đánh giá thuyết minh đề tài

Mẫu 8 phụ lục I

Phòng QLKH&QHQT

10

Họp Hội đồng phân bổ kinh phí, giao đề tài cho chủ nhiệm đề tài

Trước 20/12

Quyết định phân bổ kinh phí

Quyết định giao đề tài KHCN

Phòng QLKH&QHQT, Hội đồng phân bổ kinh phí theo QĐ

11

Ký hợp đồng triển khai thực hiện đề tài KHCN và hoàn thiện dự toán kinh phí

Đầu tháng 01

Bản thuyết minh đề tài, Quyết định giao đề tài KHCN

Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài KHCN

Mẫu 20 phụ lục I

Mẫu 22 phụ lục I

Hiệu trưởng

Phòng QLKH&QHQT

Các chủ nhiệm đề tài

12

Thông báo chuẩn bị kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KHCN

Đợt 1: Cuối tháng 5

Đợt 2: Cuối tháng 8

Văn bản thông báo

Báo cáo tiến độ đề tài

Mẫu 9 phụ lục I

Phòng QLKH&QHQT, các Khoa, các chủ nhiệm đề tài

13

Tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài

Đợt 1: Đầu tháng 6

Đợt 2: Đầu tháng 9

Bản báo cáo tiến độ

Biên bản kiểm tra tiến độ đề tài

Mẫu 21 phụ lục I

Các khoa, bộ môn trực thuộc, các chủ nhiệm đề tài

14

Tổng hợp kết quả kiểm tra tiến độ đề tài và nộp về phòng QLKH&QHQT

Đợt 1:Giữa tháng 6

Đợt 2: Giữa tháng 9

Biên bản kiểm tra tiến độ đề tài

Bảng tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra đề tài

Mẫu 10 phụ lục I

Các khoa, bộ môn trực thuộc

15

Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài KHCN cấp khoa

Cuối tháng 10

Văn bản thông báo,

Hướng dẫn hoàn thiện báo cáo tổng kết đề tài

Mẫu 11 phụ lục I

Phòng QLKH&QHQT

16

Tổ chức thu báo cáo tổng kết đề tài KHCN cấp sinh viên

Trước 30/10

– Văn bản thông báo,

– Hướng dẫn hoàn thiện báo cáo tổng kết đề tài

Quyển báo cáo tổng kết đề tài (06 bộ)

Mẫu 11 phụ lục I Mẫu 13 phụ lục I

Mẫu 12 phụ lục I

Mẫu 5 phụ lục I

Mẫu 24 phụ lục I

Các khoa, bộ môn trực thuộc, các chủ nhiệm đề tài

Đĩa CD (06 đĩa)

17

Tổ chức nghiệm thu đề tài KHCN ở cấp khoa

Đầu tháng 11

– Quyết định hội đồng nghiệm thu đề tài KHCN cấp Khoa

– Quyển báo cáo tổng kết kèm theo đĩa CD

Phiếu đánh giá đề tài KHCN cấp sinh viên

Mẫu 15 phụ lục I

Các khoa, bộ môn trực thuộc, các chủ nhiệm đề tài

Biên bản đánh giá đề tài KHCN cấp sinh viên

Mẫu 16 phụ lục I

18

Tổng hợp kết quả nghiệm thu đề tài KHCN của khoa và nộp về phòng QLKH&QHQT

Trước 10/11

Biên bản đánh giá đề tài KHCN cấp Khoa

Bảng tổng hợp đánh giá đề tài của các khoa

Mẫu 17 phụ lục I

Các khoa, bộ môn trực thuộc

19

Tổ chức nghiệm thu đề tài KHCN cấp trường

Cuối tháng 11

– Quyết định hội đồng nghiệm thu đề tài KHCN cấp trường

– Quyển báo cáo kèm theo đĩa CD

Phiếu đánh giá đề tài KHCN cấp trường

Mẫu 18 phụ lục I

Hội đồng nghiệm thu theo quyết định, chủ nhiệm đề tài.

Biên bản đánh giá đề tài KHCN cấp trường

Mẫu 19 phụ lục I

20

Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán kinh phí đề tài KHCN cấp sinh viên

Trước 15/12

– Thuyết minh đề tài đã phê duyệt

– Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài

– Dự toán kinh phí

– Các phiếu đánh giá đề tài cấp trường

– Biên bản đánh giá đề tài cấp trường

– Quyết toán kinh phí và chứng từ kèm theo (nếu có)

– Biên bản thanh lý hợp đồng triển khai thực hiện đề tài

Mẫu 23 phụ lục I

Mẫu 25 phụ lục I

Các chủ nhiệm đề tài và phòng QLKH&QHQT

21

Căn cứ kết quả đánh giá đề tài KHCN tham gia xét giải thưởng Tài năng khoa học trẻ giành cho sinh viên

Tháng 03 hằng năm

Hồ sơ tham dự giải thưởng

Các chủ nhiệm đề tài, các khoa, bộ môn trực thuộc và phòng QLKH&QHQT

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ

TT

(A) Nội dung

(B) Thời gian

(C) Thông tin vào

(D) Thông tin ra

(E) Văn bản/

Mẫu lên quan

(F) Đơn vị thực hiện

1

Thông báo tới các tổ chức, đơn vị, các cá nhân trong Trường đề xuất các đề tài nghiên cứu khoa học (đối với những đề tài là BGĐT hoặc công cụ hỗ trợ giảng dạy và học tập cần có giấy xác nhận cần thiết xây dựng BGĐT)

Do các khoa quy định

Thông báo đề xuất, mẫu đề xuất

Mẫu 1 phụ lục II

Khoa, Bộ môn trực thuộc

Giấy xác nhận cần thiết xây dựng BGĐT

Mẫu 20 phụ lục II

2

Thu nhận và xét duyệt các đề xuất

Do các khoa quy định

Các bản đề xuất

– Phiếu xét duyệt đề xuất

– Biên bản họp hội đồng xét duyệt đề xuất

Mẫu 2 phụ lục II

Mẫu 29 phụ lục II

Các khoa, BM trực thuộc, các chủ nhiệm đề tài

3

Tổng hợp các đề tài KHCN đạt yêu cầu của các khoa nộp phòng QLKH

Đợt 1: trước 20/3 hằng năm

Đợt 2: trước 30/9 hàng năm

– Phiếu xét duyệt đề xuất

– Biên bản họp hội đồng xét duyệt đề xuất

Danh mục đề tài KHCN các khoa

Mẫu 3 phụ lục II

Các khoa, Bm trực thuộc

4

Tổng hợp danh sách các đề tài KHCN của toàn trường

Đợt 1: trước 30/3 hằng năm

Đợt 2: trước 15/10 hằng năm

Danh mục đề tài KHCN các khoa

Danh mục đề tài KHCN toàn trường

Phòng QLKH&QHQT

5

Thông báo cho các khoa những đề tài được phê duyệt

Trước 20/10

Danh mục đề tài KHCN toàn trường

Danh mục đề tài KHCN toàn trường được phê duyệt

Phòng QLKH&QHQT

6

Thông báo cho các chủ nhiệm đề tài viết thuyết minh

Trước 20/10

Danh mục đề tài KHCN toàn trường được phê duyệt

Các bản thuyết minh

Mẫu 4 phụ lục II

Phòng QLKH&QHQT, Các Khoa

7

Tổng hợp danh mục thuyết minh các đề tài và nộp về phòng QLKH

Trước 31/10

Bản thuyết minh đề tài

Danh mục thuyết minh đề tài của các khoa

Mẫu 5 phụ lục II

Các Khoa

8

Tổ chức xét duyệt thuyết minh đề tài cấp trường

Trước 20/11

– Bản thuyết minh đề tài

– Danh mục thuyết minh đề tài của các khoa

Phiếu xét duyệt thuyết minh

Biên bản họp hội đồng xét duyệt thuyết minh

Mẫu 6 phụ lục II

Mẫu 30 phụ lục II

Hội đồng xét duyệt theo quyết định

9

Tổng hợp danh mục thuyết minh đề tài được phê duyệt

Trước 30/11

– Phiếu xét duyệt thuyết minh

– Biên bản họp hội đồng xét duyệt thuyết minh

Bảng tổng hợp đánh giá thuyết minh đề tài

Mẫu 7 phụ lục II

Phòng QLKH&QHQT

10

Họp Hội đồng trường phân bổ kinh phí, giao đề tài cho chủ nhiệm đề tài

Trước 20/12

Quyết định phân bổ kinh phí

Quyết định giao đề tài KHCN

Phòng QLKH&QHQT

11

Ký hợp đồng triển khai thực hiện đề tài KHCN và hoàn thiện dự toán kinh phí

Đầu tháng 01

– Bản thuyết minh đề tài

– Quyết định phê duyệt

Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài KHCN, dự toán kinh phí đề tài

Mẫu 22 phụ lục II và mẫu 24 phụ lục II

Hiệu trưởng

Phòng QLKH&QHQT

Các chủ nhiệm đề tài

12

Thông báo chuẩn bị kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài KHCN

Đợt 1: Cuối tháng 5

Đợt 2: Cuối tháng 8

Văn bản thông báo

Mẫu báo cáo tiến độ

Mẫu 8 phụ lục II

Phòng QLKH&QHQT

Các Khoa, BM trực thuộc, các chủ nhiệm đề tài

13

Tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài

Đợt 1: Đầu tháng 6

Đợt 2: Đầu tháng 9

Bản báo cáo tiến độ

Biên bản kiểm tra tiến độ đề tài

Mẫu 23 phụ lục II

Các khoa, các chủ nhiệm đề tài

14

Tổng hợp kết quả kiểm tra tiến độ đề tài và nộp về phòng QLKH&QHQT

Đợt 1:Giữa tháng 6

Đợt 2: Giữa tháng 9

Biên bản kiểm tra tiến độ đề tài

Bảng tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra đề tài

Mẫu 9 phụ lục II

Các khoa

15

Thông báo chuẩn bị nghiệm thu đề tài KHCN cấp khoa

Cuối tháng 10

Văn bản thông báo,

Hướng dẫn hoàn thiện báo cáo tổng kết đề tài

Mẫu 10 phụ lục II

Các khoa và các chủ nhiệm đề tài

16

Tổ chức thu báo cáo tổng kết đề tài KHCN cấp cơ sở

Trước 30/10

– Văn bản thông báo,

– Hướng dẫn hoàn thiện báo cáo tổng kết đề tài

Quyển báo cáo tổng kết đề tài (06 quyển)

Mẫu 11 phụ lục II

Mẫu 12 phụ lục II

Mẫu 13 phụ lục II

Mẫu 14 phụ lục II

Các khoa

Đĩa CD (06 đĩa)

Mẫu 26 phụ lục II

Giấy xác nhận chuẩn định dạng BGĐT và Đánh giá chất lượng đề tài (đối với đề tài BGĐT hoặc công cụ hỗ trợ học tập giảng dạy)

Mẫu 21 phụ lục II

17

Tổ chức nghiệm thu đề tài KHCN ở cấp khoa

Đầu tháng 11

– Quyết định hội đồng nghiệm thu đề tài KHCN cấp Khoa

– Quyển báo cáo tổng kết kèm theo đĩa CD

– Giấy xác nhận chuẩn bài giảng điện tử

Phiếu đánh giá đề tài KHCN cấp cơ sở

Mẫu 15 phụ lục II

Các khoa, các chủ nhiệm đề tài

Biên bản đánh giá đề tài KHCN cấp cơ sở

Mẫu 16 phụ lục II

18

Tổng hợp kết quả nghiệm thu đề tài KHCN của khoa và nộp về phòng QLKH&QHQT

Trước 10/11

Biên bản đánh giá đề tài KHCN cấp Khoa

Bảng tổng hợp đánh giá đề tài của các khoa

Mẫu 17 phụ lục II

Các khoa

19

Tổ chức nghiệm thu đề tài KHCN cấp trường

Cuối tháng 11

– Quyết định hội đồng nghiệm thu đề tài KHCN cấp trường

– Quyển báo cáo kèm theo đĩa CD

– Giấy xác nhận chuẩn bài giảng điện tử

Phiếu đánh giá đề tài KHCN cấp trường

Mẫu 18 phụ lục II

Hội đồng nghiệm thu theo quyết định, các chủ nhiệm đề tài

Biên bản đánh giá đề tài KHCN cấp trường

Mẫu 19 phụ lục II

20

Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán kinh phí đề tài KHCN cấp cơ sở

Trước 15/12

Hồ sơ gồm:

– Thuyết minh đề tài đã phê duyệt

– Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài

– Dự toán kinh phí

– Các phiếu đánh giá đề tài cấp trường

– Biên bản đánh giá đề tài cấp trường

– Quyết toán kinh phí và chứng từ kèm theo (nếu có)

– Biên bản thanh lý hợp đồng triển khai thực hiện đề tài

Mẫu 25 phụ lục II

Mẫu 28 phụ lục II

Mẫu 27 phụ lục II

Các chủ nhiệm đề tài và phòng QLKH&QHQT

21

Căn cứ kết quả đánh giá đề tài KHCN tham gia xét giải thưởng Tài năng khoa học trẻ dành cho giảng viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *