選択ウェブサイト Bộ Giáo dục và Đào tạoĐại học Quốc gia TP.HCMTrường ĐH Bách Khoa – ĐHQGHCMTrường ĐH CNTT, ĐHQG-HCMTrường ĐH KHTN, ĐHQG-HCMTrường ĐH Kinh tế – Luật, ĐHQG-HCMTrường ĐH Quốc tế, ĐHQG-HCMViện Hàn lâm khoa học và công nghệ VNViện Hàn lâm Khoa học Xã hội VN

*

*

*

*

*

Bài viết của giảng viên Khoa Việt Nam học đã được công bố ở kỷ yếu hội thảo, tạp chí chuyên ngành.

Đang xem: Gợi Ý Các Bài Báo Khoa Học Năm 2019

Stt

Tác giả

Bài báo

Nguồn

1.

Võ Thị Ngọc Ân

Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ – VNH_số 18_2015Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013Tạp chí Ngôn Ngữ và Đời Sống – 2013
2.

Phan Thái Bình

Kỷ yếu HTKH, Nxb. KHXH Hà Nội, 2011Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2006Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2005
3.

Bùi Phương Chi

Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2010Kỷ yếu HTKH-QT, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2008
4.

Phan Trần Công

 Tạp chí Phát triển khoa học & công nghệ, ĐHQG TPHCM, số 16/X3/2013Kỷ yếu HTKH, Nxb. Tổng Hợp – HCM, 2012Kỷ yếu HTKH, Nxb. KHXH Hà Nội, 2011Kỷ yếu HTKH, Nxb. KHXH Hà Nội, 2011Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2010Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2010Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2006Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2005
5.

Lê Khắc Cường

Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ – VNH_số 18_2015Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013Tạp chí Ngôn Ngữ và Đời Sống – 2013In trên Tạp chí Phát triển khoa học & công nghệ, ĐHQG TPHCM, số 16/X3/2013In trên tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống tháng 12/2013Báo cáo tham dự Hội thảo quốc tế về Nghiên cứu so sánh nhân văn Đài Loan – Việt Nam lần thứ hai năm 2013 tại Đài LoanTập san KHXH&NV, số 50-2011Tạp chí KHXH, số 03-2010Gia Định báo-2006Hội nghị thông báo kết quả nghiên cứu khoa học xã hội Nam Bộ 2008
6.

Đinh Thị Dung

Tạp chí ĐH Sài Gòn, 6-2011Hội Thảo khoa học. “Văn Hóa thời gian rỗi”, Khoa Văn Hóa học, ĐHKHXH-NV TP HCM, 12-2012
7.

Đào Mục Đích

Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013Tạp chí Phát triển khoa học & công nghệ, ĐHQG TPHCM, số 16/X3/2013Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2003
8.

Nguyễn Duy Đoài

Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ – VNH_số 18_2015Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013Kỷ yếu HTKH, Nxb. KHXH Hà Nội, 2013Kỷ yếu HTKH, Nxb. KHXH Hà Nội, 2011
9.

Chu Thị Quỳnh Giao

Kỷ yếu HTKH, Nxb. KHXH Hà Nội, 2011Kỷ yếu HTKH, Nxb. KHXH Hà Nội, 2011Kỷ yếu HTKH, Nxb. KHXH Hà Nội, 2011Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2010Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2010Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2006Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2005
10.

Trần Thị Minh Giới

Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013Kỷ yếu HTKH, Nxb KHXH Hà Nộii, 2013Kỷ yếu HTKH, Nxb. KHXH Hà Nội, 2011Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2010Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2010Kỷ yếu HTKH-QT, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2008Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2007Kỷ yếu HTKH, Nxb.ĐHQG Hà Nội, 2006Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2005Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2005Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2004Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2003
11.

Bùi Thị Duyên Hà

Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013Kỷ yếu HTKH, Nxb KHXH Hà Nộii, 2013Kỷ yếu HTKH), Nxb. Tổng Hợp – HCM, 2012Kỷ yếu HTKH, Nxb. KHXH Hà Nội, 2011
12.

Nguyễn Thị Thanh Hà

Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013Kỷ yếu HTKH, Nxb KHXH Hà Nộii, 2013Kỷ yếu HTK, Nxb. Tổng Hợp – HCM, 2012
13.

Bùi Thị Duyên Hải

Nguyễn Thị Ngọc Hân

1. Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013

2. Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013

3. Kỷ yếu HTKH, Nxb KHXH Hà Nộii, 2013

4. Tạp chí Ngôn Ngữ và Đời Sống – 2013

7. Kỷ yếu HTKH-QT, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2008 8. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2006 9. Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2003

14.

Lê Thị Minh Hằng

Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ – VNH_số 18_2015Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013 Kỷ yếu HTKH, Nxb KHXH Hà Nộii, 2013Tạp chí Ngôn Ngữ và Đời Sống – 2013Kỷ yếu HTKH, Nxb. KHXH Hà Nội, 2011Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2005Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2006Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2004Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2003Tạp chí Ngôn ngữ, số 7/2013, HTạp chí Ngôn ngữ, số 1/2010, H.Tạp chí Ngôn ngữ, số 8/2009Tạp chí Ngôn ngữ, số 2/2004, H.Tạp san Khoa học xã hội & nhân văn, số 24-2003, Trường Đại học KHXH&NV Tp.HCM.Tạp chí Ngôn ngữ, 1/2002, H.

15.

Nguyễn Thị Hê

Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013Kỷ yếu HTKH, Nxb KHXH Hà Nộii, 2013Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2010Kỷ yếu HTKH-QT, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2008Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2007Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2005Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2004Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2003
16.

Huỳnh Công Hiển

Kỷ yếu HTKH, Nxb. KHXH Hà Nội, 2011Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2010Kỷ yếu HTKH-QT, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2008Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2007Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2004Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2003
17.

Nguyễn Văn Huệ

Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013Kỷ yếu HTKH, Nxb. Tổng Hợp – HCM, 2012Kỷ yếu HTKH, Nxb. KHXH Hà Nội, 2011Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2010Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2010Kỷ yếu HTKH-QT, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2008Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2007Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2006Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2005.Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2004Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2003
18.

Võ Thanh Hương

Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013Kỷ yếu HTKH, Nxb KHXH Hà Nộii, 2013Kỷ yếu HTKH, Nxb. KHXH Hà Nội, 2011Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2010Kỷ yếu HTKH-QT, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2008Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2007Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2005Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2003Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2003
19.

Nguyễn Trúc Hường

Kỷ yếu HTKH, Nxb KHXH Hà Nộii, 2013Kỷ yếu HTKH, Nxb. Tổng Hợp – HCM, 2012
20.

Nguyễn Thu Lan

Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013Kỷ yếu HTKH, Nxb. KHXH Hà Nội, 2011
21.

Xem thêm: Tạp Chí Khoa Học Đhsp Tphcm, Các Bài Báo, Báo Cáo Khoa Học Trong Nước

Lê Thị Hồng Minh

Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ – VNH_số 18_2015
22.

Cù Thị Minh Ngọc

Kỷ yếu HTKH, Nxb KHXH Hà Nộii, 2013Kỷ yếu HTKH, Nxb. Tổng Hợp – HCM, 2012Kỷ yếu HTKH, Nxb. Tổng Hợp – HCM, 2012

23.

Trần Trọng Nghĩa

Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013Tạp chí Ngôn Ngữ và Đời Sống – 2013
24.

Trần Thị Mai Nhân

Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ – VNH_số 18_2015Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013Kỷ yếu HTKH, Nxb KHXH Hà Nộii, 2013Tạp chí Phát triển khoa học & công nghệ, ĐHQG TPHCM, số 16/X3/2013Kỷ yếu HTKH, Nxb. Tổng Hợp – HCM, 2012Kỷ yếu HTKH, Nxb. KHXH Hà Nội, 2011
25.

Nguyễn Vân Phổ

Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ – VNH_số 18_2015Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013Tạp chí Ngôn Ngữ và Đời Sống – 2013Tạp chí Phát triển khoa học & công nghệ, ĐHQG TPHCM, số 16/X3/2013Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2006Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2005Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2004Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2003Tạp chí Ngôn ngữ, số 11/2013, HTạp chí Từ điển học và Bách khoa thư, số 4(24), 7/2013, HTạp chí Ngôn ngữ, số 4/2013, HTạp chí Ngôn ngữ, số 2/2012, HTạp chí Ngôn ngữ, số 2/2011, HTạp chí Ngôn ngữ, số 7/2010, H.Tạp chí Ngôn ngữ, số 8/2009, H.Tạp chí Ngôn ngữ, số 2/2009, H.Tạp chí Ngôn ngữ, số 8/2008, HTạp chí Ngôn ngữ, số 5/2007, HTạp chí Ngôn ngữ, số 4/2005, HTạp san Khoa học xã hội & nhân văn, số 32, Trường Đại học KHXH&NV Thành phố Hồ Chí Minh.Tạp chí Ngôn ngữ, số 5/2004, H.Tạp chí Ngôn ngữ, 6/2002, H.In trong Chữ Quốc ngữ và sự phát triển chức năng xã hội của tiếng Việt, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 1997, tr.61-75In trong Chữ Quốc ngữ và sự phát triển chức năng xã hội của tiếng Việt, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 1997, tr.76-94
26.

Nguyễn Thanh Phong

Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013Kỷ yếu HTKH, Nxb. Tổng Hợp – HCM, 2012Kỷ yếu HTKH, Nxb. KHXH Hà Nội, 2011Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2010Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2006Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2005Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2003Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2003
27.

Nguyễn Thị Diễm Phương

Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013Kỷ yếu HTKH, Nxb KHXH Hà Nộii, 2013Kỷ yếu HTKH, Nxb. Tổng Hợp – HCM, 2012Kỷ yếu HTKH, Nxb. KHXH Hà Nội, 2011Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2010Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2007
28.

Nguyễn Thị Kim Phượng

Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013Kỷ yếu HTKH, Nxb. KHXH Hà Nội, 2011Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2006
29

Trần Thị Tâm

Kỷ yếu HTKH, Nxb. KHXH Hà Nội, 2011Kỷ yếu HTKH, Nxb. KHXH Hà Nội, 2011Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2010Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2010Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2005Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2003Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2003

30.

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ – VNH_số 18_2015Kỷ yếu HTKH, Nxb KHXH Hà Nộii, 2013
31.

Nguyễn Thị Thanh Truyền

Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ – VNH_số 18_2015Tạp chí Ngôn Ngữ và Đời Sống – 2013Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013 

32.

Nguyễn Thị Huyền Trang

Gia tài văn chương của Thiệu Trị qua Đại Nam thực lục

Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013

33.

Đinh Lê Thư

10. Từ xưng hô và từ thân tộc trong tiếng Mnông

11. Một số vấn đề cần nghiên cứu giải quyết để củng cố và phát triển giáo dục vùng đồng bào Khmer Nam Bộ. Nam Bộ”. Trong “Phát triển giáo dục vùng đồng bào Khmer

12. Phổ cập giáo dục trung học cơ sở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ : thực trạng và giải pháp.Trong “ Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: Những vấn đề kinh tế-văn hóa- xã hôi.

13. Reduplication in M’nong Language.

14. Personal pronouns and kinship terms in the Mnong and Vietnamese.Trong ‘Những vấn đề Khoa học Xã hội và Nhân văn

15. Giao thoa ngôn ngữ – vấn đề cần lưu ý khi dạy và học tiếng Hàn (trường hợp giao thoa ngôn ngữ ở cấp độ Ngữ âm- Âm vị học).

16. Hệ thống Phụ âm đầu tiếng Nùng Loi

17. Hiện tượng kỵ húy trong các công trình nghiên cứu Hán Nôm của giáo sư Nguyễn Tài Cẩn

18. Hiểu khái niệm qua sự tương đồng và đối lập về ý nghĩa của từ

19. Những từ chỉ chùa trong tiếng Việt

20. Tiếng Khmer ( Gérard Diffloth). Đinh Lê Thư dịch, Trong “ Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: Những vấn đề kinh tế-văn hóa- xã hôi.

Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013Kỷ yếu HTKH, Nxb KHXH Hà Nộii, 2013T/c Ngôn ngữ, số 3/1982, tr. 47-51Khoa học xã hội, số 1/1983, tr.55-62.T/c Ngôn ngữ, số 1/1984, tr. 9-15.T/c Ngôn ngữ, số 1/1985, tr.Phần A: Khoa học xã hội, số 1/1994, tr.71-79.Nxb. Giáo dục, 1995,tr. 152-162.Tập san KHXH và NV, số 15 năm 2000.Nxb. Đại học Quốc gia, TP. HCM. 2003, tr. 17-34.Nxb. Tổng hợp TP.HCM, tr.76-85.Kỷ yếu Hội thảo quốc tế SEALS VII, Kulalumpur. Malaysia, 1997.Chuyên đề Ngôn ngữ học, tr.735-743Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Giảng dạy tiếng Hàn, Hà Nội, 2005Kỷ yếu Hội thảo về Đông Nam Á , do Khoa Đông phương tổ chức tại TP.HCM, 2007Tap chí Từ điển học và Bách Khoa thư, số 3 (11) tháng 5/2011Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư, số 1(15), tháng 1/2012.Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư, số 1(21), tháng 1/2013.Nxb. Tổng hợp TP.HCM, tr 439-451
34. Huỳnh Đức Thiện Chính sách phát triển làng nghề của một số quốc gia ở châu Á và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ – VNH_số 18_2015
35.

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Xu hướng đơn tiết hóa trong tiếng Châu Ro Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013
36.

Phạm Văn Trước

Kỷ yếu HTKH, Nxb. Tổng Hợp – HCM, 2012Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2010Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2006
37.

Phan Thị Yến Tuyết

Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ – VNH_số 18_2015Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013Kỷ yếu HTKH, Nxb KHXH Hà Nộii, 2013Tạp chí Phát triển khoa học & công nghệ, ĐHQG TPHCM, số 16/X3/2013Kỷ yếu HTKH, Nxb. Tổng Hợp – HCM, 2012Kỷ yếu HTKH, Nxb. KHXH Hà Nội, 2011

38.

Trần Thị Tươi

Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ – VNH_số 18_2015Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013Kỷ yếu HTKH, Nxb KHXH Hà Nộii, 2013
39.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Cuộc Cách Mạng Khoa Học Kỹ Thuật, Cuộc Cách Mạng Khoa Học

Trần Thuỷ Vịnh

Tổng quan hoạt động NCKH về Nam Bộ giai đoạn 2006-2008của trường ĐH KHXH&NV – Đại học Quốc gia TP.HCM

Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ – VNH_số 18_2015Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013Kỷ yếu HTKH, Nxb KHXH Hà Nộii, 2013Tạp chí Ngôn Ngữ và Đời Sống – 2013Tạp chí Phát triển khoa học & công nghệ, ĐHQG TPHCM, số 16/X3/2013Kỷ HTKH, Nxb. Tổng Hợp – HCM, 2012Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2010Hội nghị thông báo kết quả nghiên cứu khoa học xã hội Nam Bộ 2008Tạp chí Ngôn ngữ, số 2, 2007Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ, số 3, 2006Tạp chí Ngôn ngữ, số 1, 2006Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2005Tập san Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 26-năm 2004Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2003Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2003Tạp chí Phát triển Khoa học Côngnghệ (chuyên san KHXH & NV), năm 2000

40.

Nguyễn Thị Hoàng Yến

10. Suy nghĩ bước đầu về phương pháp dạy viết cho học viên nước ngoài hệ chính quy

11. Một vài cách dùng của tiểu từ Thì trong tiếng Việt

Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013Tuyển tập Việt Nam học, Nxb ĐHQG-Tp HCM, 2013Tạp chí Phát triển khoa học & công nghệ, ĐHQG TPHCM, số 16/X3/2013Kỷ yếu HTKH, Nxb. Tổng Hợp – HCM, 2012Kỷ yếu HTKH, Nxb. KHXH Hà Nội, 2011Kỷ yếu HTKH, Nxb. KHXH Hà Nội, 2011Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2007Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2004Kỷ yếu HTKH-QT, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2008Kỷ yếu HTKH, Nxb. ĐHQG Hà Nội, 2003

Phụ Lục 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *