1. Giới thiệu chung

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ cần thơ là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ, có con dấu và tài khoản riêng. Trung tâm được áp dụng cơ chế quản lý tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật. Kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm được cấp từ ngân sách sự nghiệp khoa học của thành phố kể từ ngày thành lập theo Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT/BKHCN-BTC-BNV ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Liên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT-BKHCN-BTC-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Đang xem: Bộ khoa học công nghệ tiếng anh là gì

Đang xem: Bộ khoa học công nghệ tiếng anh là gì

· Tên tiếng Việt :Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ

· Tên viết tắt : TT.ƯDTBKHCN

· Tên tiếng Anh: Can Tho Science and Technology Application Center(CASTA)

· Người đại diện :Trương Hoàng PhươngChức vụ: Giám đốc

· Điện thoại : 0292.6250.798

cantho.gov.vn

·Logo :

*

2. Cơ sở pháp lý hoạt động của Trung tâm

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Cần Thơ được thành lập trên cơ sở những văn bản pháp lý:

ØQuyết định số 317/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

ØQuyết định số 503/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thành lập Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ;

ØQuyết định số 788/QĐ-SKHCN ngày 13 tháng 6 năm 2013 của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Cần Thơ về việcquy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ;

ØQuyết định số 2630/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt đề án của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ.

3. Phạm vi hoạt động của Trung tâm

Trung tâm Ứng dụng Cần Thơ hoạt động trong các lĩnh vực: nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ công tác hoạch định chính sách, cung cấp dịch vụ công thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ chưa thể chuyển giao cho các tổ chức ngoài khu vực nhà nước đảm nhận. Thực hiện các hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ (công nghệ cơ khí – tự động hóa, vật liệu mới, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin…)dịch vụ chuyển giao, dịch vụ bồi dưỡng, huấn luyện nhân lực trình độ cao, dịch vụ trưng bày sản phẩm công nghệ mới, kể cảhợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ… phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Vị trí, chức năng

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Cần Thơ (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ. Chức năng chính của Trung tâm là:- Ứng dụng khoa học và phát triển công nghệ;- Chuyển giao công nghệ;- Bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao để tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng trên cơ sở ứng dụng các công nghệ cao, phục vụ doanh nghiệp và phục vụ quản lý nhà nước;- Cung cấp dịch vụ công cho các tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ chưa thể chuyển giao cho các tổ chức ngoài khu vực nhà nước đảm nhiệm.Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

5.Nhiệm vụ

-Tổ chức triển khai ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường.

-Tổ chức thực hiện các dự án triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm, ứng dụng, chuyển giao và nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm.

– Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện của địa phương đối với các sản phẩm áp dụng công nghệ mới.

-Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất các sản phẩm hoặc các công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước.

-Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ (TBI), chuẩn bị cho sự thành lập Sàn giao dịch công nghệ vùng Đồng bằng sông Cửu Long sau năm 2015.

Xem thêm: Ngưỡng Điểm Chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội 2015, Điểm Chuẩn Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

-Thực hiện các hợp đồng dịch vụ khoa học công nghệ (công nghệ cơ khí, tự động hóa, vật liệu mới, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin…) bao gồm: dịch vụ khoa học, dịch vụ công nghệ, dịch vụ chuyển giao, dịch vụ bồi dưỡng, huấn luyện nhân lực trình độ cao, dịch vụ trưng bày sản phẩm công nghệ mới, kể cả hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ phù hợp với quy định của pháp luật.

-Hỗ trợ doanh nghiệp gắn kết với Viện, trường, nhà khoa học để thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới.

-Bảo tồn, lưu trữ và phát triển các nguồn gen quý cho thành phố.

-Hợp tác quốc tế và trong nước về ứng dụng công nghệ mới.

-Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, các hoạt động khác được Ủy ban nhân dân thành phố và Giám đốc Sở khoa học và công nghệ thành phố giao.

6. Quyền hạn

– Được tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tiến hành hoạt động khoa học và công nghệ đã đăng ký, ký kết hợp đồng khoa học và công nghệ, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, được tham gia tuyển chọn thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

– Được tự chủ về tài chính, được chủ động bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng được giao, được chủ động sử dụng số biên chế do cấp có thẩm quyền giao, được thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo quy định của bộ Luật laođộng phù hợp với khối lượng công việc và khả năng tài chính của Trung tâm.

Xem thêm: Khóa Học Quản Lý Tòa Nhà Tại Tphcm Đảm Bảo Chuyên Nghiệp, Lớp Học Quản Lý Vận Hành Tòa Nhà Chung Cư

– Hợp tác, liên kết trong và ngoài nước, nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ để tiến hành hoạt động khoa học-công nghệ và hoạt động sản xuất kinh doanh, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ theo quy định của pháp luật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *