BỐ CỤC BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHCN CẤP TRƯỜNGI. Trang bìa (trình bày theo thứ tự từ trên xuống, cỡ chữ, khoảng cách giữa hàng hài hoà trong một trang A4)– Tên đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ

– Tên báo cáo: Báo cáo tổng kết đề tài (tên nhiệm vụ)

– Mã số đề tài:

– Tên người chủ trì thực hiện

– Địa danh và tháng năm kết thúc nhiệm vụ.

Đang xem: Bố cục bài nghiên cứu khoa học

II. Trang lót bìa (trình bày theo thứ tự từ trên xuống, cỡ chữ, khoảng cách giữa hàng hài hoà trong một trang A4)– Tên đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ

– Tên đề tài/nhiệm vụ (như trên)

– Ghi ngay dưới tên nhiệm vụ: Thực hiện theo Hợp đồng…. số ngày tháng năm giữa Hiệu trưởng trường CĐCNPY và đơn vị (tên đơn vị).

1.3. Tên người chủ trì thực hiện, các thành viên tham gia

1.4. Địa danh và tháng năm kết thúc nhiệm vụ.

III. Nội dung quyển báo cáo

(trình bày trên khổ giấy A4, kiểu chữ New Time Romance, cỡ chữ 14, dòng lệnh Single 0pt -6pt, in một mặt; các bản vẽ hoặc các nội dung không thể trình bày theo khổ A4 phải được gấp theo khổ A4)

Trang 1-2: Mục lục

Trang 3 : Ký hiệu và viết tắt, danh mục bảng biểu, hình vẽ (nếu có)

Trang 4-6: Lời nói đầu: nêu rõ tầm quan trọng, ý nghĩa, tính cấp thiết phải thực hiện nhiệm vụ…

Trang 7 – 8: Tóm tắt đề tài : nêu tóm tắt phương pháp thực hiện nhiệm vụ và kết quả đạt được.

Trang 9- 12: Mở đầu (Phần này cần nêu được 7 nội dung dưới đây)

1. Tính cấp thiết của đề tài

2. Mục đích của đề tài

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.

Xem thêm: Vieện Hàn Lâm Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam, Viện Hóa Học

5. Phương pháp nghiên cứu

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

7. Những đóng góp mới của đề tài

Trang tiếp theo là nội dung các chương, kết luận và kiến nghị, tài liệu tham khảo,bao gồm:

Chương 1. Tổng quan

Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài.

Chương 2. (Tên nội dung nghiên cứu)

– Cơ sở lý thuyết (nếu cần thiết).

– Trình bày nội dung nghiên cứu lý thuyết của đề tài

Chương 3. Thực nghiệm

(mô tả cụ thể điều kiện, các thông số thực nghiệm)

– Phương pháp tiến hành nghiên cứu

– Thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu và hoá chất sử dụng cho nghiên cứu

– Mô tả cụ thể các thông số của thiết bị và quá trình thực nghiệm

Chương 4. Kết quả và Bình luận

– Nêu rõ các kết quả thu được trong quá trình thực hiện đề tài. Tất cả các kết quả phải đượng bình luận, giải thích rõ ràng.

Kết luận và kiến nghị

– Nêu rõ các kết luận đạt được;

– Kiến nghị về chuyên môn và hành chính

Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo được trình bày như sau:

1. Theo trình tự: Tiếng Việt, Tiếng Anh, tiếng các nước khác;

2. Tên tác giả , năm phát hành, tên tài liệu trích dẫn, nhà xuất bản, nơi xuất bản (tên bài báo để chữ đứng để trong ngoặc kép, tên sách, tạp chí, luận án, luận văn để chữ nghiêng). Vídụ:

1. Nguyễn An Ph­ương (2004), “Các lượng thuốc có lõi không khí hình trụ”, Hội nghị khoa học lần thứ 16, Trường Đại học Mỏ – Địa chất, Hà nội.

2. Hoµng B¸ N¨ng (1999), Ho¸ häc v« c¬, NXB Giao th«ng VËn t¶i, Hµ Néi.

Xem thêm: Sinh Lý Học Y Khoa Phạm Đình Lựu Pdf, Ebook Sinh Lý Học 1+2

Phụ lục

– Phụ lục có thế được chia thành nhiều phụ lục theo các nguyên tắc sau: Các phụ lục có tính chất chuyên môn được sắp xếp với số phụ lục nhỏ hơn. Phụ lục cuối cùng là các hồ sơ liên quan đến đề tài bao gồm: Quyết định giao, Hợp đồng, Thuyết minh, Biên bản nghiệm tu cấp Bộ, Biên bản nghiệm thu cấp cơ sở, Bài phản biện của Hội đồng cấp cơ sở.

*

*

Chọn websiteBộ Giáo dục Đào tạoBộ Khoa học Công nghệ và Môi trườngBộ Tài nguyên và Môi trườngViện khoa học công nghệ Xây dựngSở Tài nguyên môi trường tỉnh Vĩnh PhúcSở Xây dựng Vĩnh Phúchttps://soxd.vinhphuc.gov.vn/Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt NamViện Địa chấtTrung tâm tư vấn Trắc địa và Xây dựngCục quản lý hoạt động xây dựngTập đoàn than khoáng sản Việt Nam vinacominLiên đoàn Bản đồ Địa chất miền BắcĐại học xây dựngTrung tâm lưu trữ thông tin địa chấtCông ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Trắc địa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *