Trung Tâm Sách Pháp Luật Việt Nam trân trọng giới thiệu đến quý độc giả và các Cơ quan, đơn vị trên cả nước cuốn Sách Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự(Hiện Hành)do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia- Sự thật xuất bản.

Đang xem: Bình luận khoa học bộ luật tố tụng hình sự

Các tác giả đã cập nhật tương đối đầy đủ các văn bản pháp luật và văn bản hướng dẫn áp dụng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự được ban hành những năm gần đây, kết hợp phân tích, so sánh sự khác nhau giữa các điều luật tương ứng của hai Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 và năm 2015, nhằm làm sáng tỏ hơn các nội dung mới được sửa đổi, bổ sung trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.
Đây là một tác phẩm xuất bản không chỉ có giá trị về mặt khoa học pháp lý, mà còn mang tính thực tiễn cao, giúp các nhà nghiên cứu, các chủ thể tiến hành và tham gia tố tụng, các cán bộ trong các cơ quan pháp luật và các sinh viên ngành luật có thể tham khảo trong quá trình công tác, học tập của mình.Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia- Sự thật xuất bản và cho phát hành quyển sách Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự(Hiện Hành)”.

*

Ban soạn thảo sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2003 được Quốc hội thành lập đã tiếp thu và thể hiện quan điểm xây dựng Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015 thực sự khoa học, tiến bộ, có tính khả thi cao; là công cụ pháp lý sắc bén để đấu tranh hữu hiệu với các loại tội phạm; ghi nhận đầy đủ và đề cao trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân đã được Hiến định; góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu: “Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam XHCN”, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế. Đồng thời, xuất phát từ điều kiện cụ thể của Việt Nam, Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015, một mặt khẳng định tiếp tục duy trì và phát huy những ưu điểm của mô hình tố tụng hình sự thẩm vấn; mặt khác, tiếp thu có chọn lọc những hạt nhân hợp lý của mô hình tố tụng hình sự tranh tụng, phù hợp với truyền thống pháp lý, văn hóa, điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội cụ thể ở Việt Nam.

Xem thêm:

Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015 thể hiện và bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong xét xử; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, phù hợp với các luật mới được Quốc hội ban hành; tạo nền tảng pháp lý thuận lợi cho việc hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nội luật hóa các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên liên quan đến tố tụng hình sự; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự.
Công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục và triển khai các biện pháp nhằm thi hành có hiệu quả, đạt được mục tiêu và quan điểm nêu trên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đưa Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015 đi vào đời sống và thực tiễn tố tụng hình sự.
Từ một số kết quả nghiên cứu và sự trải nghiệm trên các cương vị công tác khác nhau, các tác giả đồng chủ biên đã tích cực tham gia và có nhiều đóng góp trong quá trình Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng dự thảo Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015 trình các cơ quan thẩm định và Quốc hội thông qua. Các tác giả đã cố gắng diễn giải một cách cụ thể nhưng cô đọng tinh thần và nội dung của từng Điều luật, giải quyết các tình huống phát sinh từ thực tiễn trong một quyển sách đầy đặn.

Xem thêm: Khoa Kế Toán Học Viện Tài Chính Kế, Khoa Kế Toán

Ban soạn thảo Chúng Tôi trân trọng giới thiệu quyển sách “Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự(Hiện Hành) và mong nhận được sự đóng góp ý kiến để các tác giả tiếp tục hoàn thiện và cập nhật trong thời gian tới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *