Trong bài viết này,Tri Thức Cộng Đồngchia sẻ với bạn mẫu đề cương báo cáo chuyên đề khoa học chi tiết nhất, cụ thể nhất hiện nay. Đây là mẫu đề cương báo cáo chuyên đề khoa học 2019.

Đang xem: Hướng Dẫn Viết Báo Cáo Chuyên Đề Khoa Học “

Chúng tôi gửi đến bạn mẫu đề cương báo cáo chuyên đề khoa học chi tiết nhất:

BÌA:Trình bày theo mẫu ở phần cuối

PHẦN ĐẦU BÁO CÁOcần có các mục sau:

– Mục lục

– Bảng chú giải các ký hiệu, đơn vị đo, từ viết tắt, thuật ngữ

PHẦN CHÍNH BÁO CÁO:Bạn nên chia thành các chương, mục như sau:

1. Đặt vấn đề:

– Khái quát về tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến chuyên đề nghiên cứu. Từ đó làm nổi bật sự cần thiết phải nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu.

– Mục đích yêu cầu của chuyên đề: Vì chuyên đề là một nhánh của đề tài/dự án, nên mục đích yêu cầu của chuyên đề phải bám sát mục đích yêu cầu của đề tài/Dự án. Chủ nhiệm đề tài/dự án phải đề ra mục đích yêu cầu một cách cụ thể. Khi nghiệm thu sản phẩm cần đối chiếu kết quả đạt được với mục đích yêu cầu đã đề ra.

2. Phương pháp nghiên cứu, cách tiếp cận:

Để đạt được mục đích, yêu cầu đặt ra, tác giả đã sử dụng những phương pháp gì trong quá trình nghiên cứu, tính phù hợp của những phương pháp đã chọn.. Cần nêu một cách cụ thể, tránh nêu chung chung

*

Mẫu đề cương Báo cáo chuyên đề khoa học chi tiết nhất

3.

Xem thêm: Một Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học Sinh Viên Có Tối Đa Bao Nhiêu Sv Thực Hiện

Nội dung nghiên cứu và kết quả đạt được

3.1. Đối với chuyên đề nghiên cứu tổng quan, điều tra khảo sátcần trình bày

– Kết quả thu thập thông tin (những thông tin thu thập được phải nêu rõ nguồn cung cấp thông tin từ trực tiếp điều tra, theo niên giám thống kê, sách, báo, trang web…)

– Phân tích đánh giá thông tin thu thập được

3.2. Đối với chuyên đề nghiên cứu về công nghệ

(Xây dựng công nghệ hoặc quy trình công nghệ) cần trình bày:

– Những nội dung công việc đã thực hiện trong quá trình nghiên cứu. Đối với Dự án sản xuất thử nghiệm, phải nêu những vấn đề tồn tại của đề tài xuất xứ, kết quả nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện, những vấn đề đã nghiên cứu mới nếu có.

– Những thí nghiệm/thực nghiệm đã tiến hành, kết quả đạt được

– Những công nghệ hoặc quy trình công nghệ xây dựng được. Nếu là quy trình công nghệ phải trình bày đúngkết cấu của bản quy trình công nghệvàcần có Hội đồng khoa học cấp cơ sở thông qua

– Kết quả ứng dụng công nghệ hoặc quy trình công nghệ tại mô hình ứng dụng/ mô hình sản xuất thử nghiệm

– Chất lượng sản phẩm đạt được so với đăng ký (Ghi trong thuyết minh và hợp đồng)

Riêng Quy trình công nghệ chế tạo, có hướng dẫn riêng (ở phần cuối)

3.3. Đối với chuyên đề nghiên cứu thiết kế thiết bị

–Bản thuyết minh cơ sở tính toán thiết kế của thiết bị, những chi tiết, cụm chi tiết chính.

Xem thêm: Mua Tinh Bột Nghệ Ở Viện Khoa Học Công Nghệ Vcurmin Viện Khoa Học Công Nghệ 100G

+ Cần mô tả nguyên lý, kết cấu của thiết bị, nêu bật tính mới, tính sáng tạo trong thiết kế. Nếu có thí nghiệm/thử nghiệm cần nêu phương pháp và kết quả thí nghiệm/thử nghiệm, so sánh với các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã đăng ký.

+ Đối với dự án sản xuất thử nghiệm, bản thuyết minh cần nêu những vấn đề tồn tại của đề tài xuất xứ, những nội dung mà dự án đã hoàn thiện (TD: Chọn vật liệu chế tạo mới, thay đổi kết cấu của máy, những cụm chi tiết hoặc chi tiết máy….). Kết quả đạt được sau khi hoàn thiện thiết kế

– Bản vẽ thiết kế kỹ thuật:

+ Phải vẽ theo đúng tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN)

+ Bản vẽ cần có tên, chữ ký của người vẽ, người kiểm tra, người duyệt

3.4. Đối với chuyên đề xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ, thiết bị của đề tài/dự án, gồm một số nội dung chính

–Công nghệ, thiết bị ứng dụng tại mô hình

– Tổ chức, quản lý sản xuất của mô hình (Địa điểm, thời gian xây dựng và đưa mô hình vào hoạt động, hình thức tổ chức, số lượng, chất lượng cán bộ kỹ thuật, công nhân được bố trí để thực hiện mô hình….)

– Hoạt động của mô hình ( khối lượng sản phẩm đạt được trong thời gian thử nghiệm, tình hình tiêu thụ sản phẩm…)

– Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật qua theo dõi thực tế hoạt động của mô hình

– Đánh giá chất lượng công nghệ, thiết bị

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *