– Bài nhận đăng là những bài báo khoa học chưa từng được công bố trên các báo, Tạp chí khoa học trong nước và Quốc tế;

– Bài viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh;

– Nội dung bài trung bình từ 8-10 trang A4 (kể cả bảng biểu, hình vẽ và tài liệu tham khảo). Các chữ viết tắt phải có chú thích các từ gốc;

– Bài viết gửi về Tạp chí dưới dạng file mềm qua hộp thư điện tử.

Đang xem: Bài báo đăng trên tạp chí khoa học

II. YÊU CẦU VỀ TRÌNH BÀY

2.1. Hình thức

– Font chữ: Times New Roman (bảng mã Unicode);

– Cỡ chữ: 12, riêng tên tác giả, địa chỉ liên hệ, nội dung phần tóm tắt và tài liệu tham khảo cỡ chữ 10;

– Dãn dòng: Trên 6pt, dưới 6pt (để Spacing và before là 6pt). Line spacing là single;

– Khổ giấy A4; Căn lề: lề trên 3cm; lề dưới 3cm; lề trái 3cm; lề phải 2cm.

– Tiêu đề bảng đặt lên trên bảng, không dùng các gạch khung ngang trong bảng, tiêu đề của sơ đồ và đồ thị đặt phía dưới.

– Các đề mục lớn (tên bài báo, tóm tắt, đặt vấn đề, vật liệu và phương pháp nghiên cứu, kết quả và thảo luận, kết luận, đề nghị, tài liệu tham khảo) dùng phông chữ VnTimeH cỡ chữ 12, chữ đậm, để ở giữa trang, không đánh số thứ tự.

– Các đề mục nhỏ sau các đề mục lớn dùng cỡ chữ 12, chữ đậm, nghiêng; không đánh số thứ tự và không đưa vào giữa.

Xem thêm: Sách Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học (Tái Bản), Ebook Phương Pháp Luận Nghiên Cứu Khoa Học

2.2. Cấu trúc bài báo

– Tên bài báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh

– Tên tác giả; địa chỉ cơ quan, đơn vị; địa chỉ liên hệ (Điện thoại, Email)

– Tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh; Từ khóa bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh theo thứ tự alphabet.

– Đặt vấn đề (bao gồm cả mục tiêu nghiên cứu);

– Vật liệu và phương pháp nghiên cứu;

+ Vật liệu nghiên cứu

+ Thời gian và địa điểm nghiên cứu

+ Nội dung nghiên cứu

+ Phương pháp nghiên cứu

+ Phương pháp xử lý số liệu.

– Kết quả và thảo luận;

– Kết luận và đề nghị;

– Tài liệu tham khảo: Tất cả các tài liệu trích dẫn trong bài báo phải được liệt kê trong danh mục tài liệu tham khảo và ngược lại. Tài liệu tiếng Việt ghi trước sau đó đến tài liệu tiếng nước ngoài. Cách trích dẫn tài liệu tham khảo: , (), , , Tr (pp).

Xem thêm: Khoa Xây Dựng Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng, Khoa Quản Lý Dự Án

Chú ý: nếu có ≥2 tài liệu tham khảo do cùng 1 tác giả/nhóm tác giả, cùng năm công bố, thì các tài liệu tham khảo này cần được đánh dấu a, b… sau năm xuất bản (ví dụ: 2016a; 2016b).

Phòng Đào tạo Thông tin – Viện Chăn nuôi, số 9 đường Tân Phong, Phượng Thụy Phương, Quận Bắc Từ liêm, Thành phố Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *